Ευχαριστώ Σοι κατά πολλά Λυτρωτά μου φιλανθρωπότατε και Ιατρέ του ανθρωπίνου Γένους, διατί με το πολυτίμητο βάλσαμο του ζωοποιού σου αίματος ίάτρευσες ταις πληγαίς της ψυχής μου, και με έκαθάρισες από την λέπρα των αμαρτιών μου. Γνωρίζω την θείαν Σου εύσπλαγχνίαν, με την οποίαν άνέμεινες να έλθω εις μετάνοια, εγώ ό τρισάθλιος αμαρτωλός, εις καιρό όπου τόσοι άλλοι δοκιμάζουν τώρα την οργή της δικαιοσύνης Σου εις τον Άδην.

Δέξαι, λοιπόν, σέ παρακαλώ, Κύριε μου, διά πρεσβειών της άειπαρθένου Μητρός και Θεοτόκου Μαρίας και πάντων Σου Άγιων, ταύτην μου την Εξομολόγησιν και αν εστάθει έλλειπής, ή ατελής εις κανένα της περιστατικό ας αναπλήρωση εις τούτο ή θεία ευσπλαχνία Σου και φιλανθρωπία, διά μέσου της οποίας κάμε, σέ καλώ, να είμαι τελείως συγχωρημένος, να διορθώσω τα ήθη μου, κάμνοντας καρπούς άξιους της μετανοίας και τοιουτοτρόπως, μένοντας στερεός εις καλόν εις την παρούσα ζωή, με την θεία Σου να αξιωθώ εις την άλλη να απολαύσω την Ουράνιο δόξα Σου. Αμήν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.