Διαβάστε προοσευχές ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης για το γεύμα και το δείπνο.

Πριν από το Γεύμα

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν.

Δόξα… Και νυν… Κύριε, ελέησον (γ´).

Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος ει, πάντοτε· νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστία μετά το γεύμα

Ευχαριστούμέν σοι, Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων σου αγαθών· μη στερήσης ημάς και της επουρανίου σου βασιλείας· αλλ᾿ ως εν μέσω των Μαθητών σου παρεγένου Σωτήρ, την ειρήνην διδούς αυτοίς, ελθέ και μεθ᾿ ημών, και σώσον ημάς.

Πριν από το Γεύμα

Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς, ας είναι άγιο το όνομά σου. Ας έλθει η κυριαρχία σου. Ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό έτσι και στη γη. Αξίωσέ μας να ῾χουμε το καθημερινό φαγητό μας. Συγχώρεσε τα σφάλματά μας, όπως και μείς συγχωρούμε, όσους μας έβλαψαν. Και μην επιτρέψεις να παρακινηθούμε στην αμαρτία, αλλά προφύλαξέ μας από τον πανούργο διάβολο. Αμήν.

Δόξα… Και τώρα… Κύριε ελέησε (τρεις).

Χριστέ Θεέ μας, ευλόγησε το φαγητό και το ποτό των δούλων σου, διότι είσαι Άγιος πάντοτε· και τώρα και πάντα και στους απέραντους αιώνες. Αμήν.

Ευχαριστία μετά το γεύμα

Χριστέ, που είσαι ο Θεός μας, σ᾿ ευχαριστούμε που μας χόρτασες από τα καλά σου, που βρίσκονται στη γη, μη μας στερήσεις από καλά της ουράνιας Βασιλείας σου, αλλά όπως ακριβώς βρέθηκες στο μέσο των μαθητών σου, συ που είσαι Σωτήρας, προσφέροντας σ᾿ αυτούς την ειρήνη, έτσι να έλθεις και σε μας και να μας διαφυλάξεις από κάθε κακό.

Πριν από το Δείπνο

Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται· και αινέσουσι Κύριον οι εκζητούντες αυτόν· ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος.

Δόξα… Και νυν… Κύριε, ελέησον (γ´).

Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος ει, πάντοτε· νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστία μετά το Δείπνο

Εύφρανας ημάς, Κύριε, εν τοις ποιήμασί σου, και εν τοις έργοις των χειρών σου ηγαλλιασάμεθα. Εσημειώθη εφ᾿ ημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε· έδωκας ευφροσύνην εις τας καρδίας ημών. Από καρπού σίτου, οίνου και ελαίου αυτών ενεπλήσθημεν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθησόμεθα και υπνώσομεν· ότι συ, Κύριε, κατά μόνας επ᾿ ελπίδι κατώκισας ημάς.

Πριν από το Δείπνο

Όσοι αναζητούν τον Κύριο Ιησού Χριστό και φτωχοί αν είναι θα φάνε από τ᾿ αγαθά του και θα χορτάσουν και θα τον ευχαριστήσουν· η ψυχή τους θα ζήσει αιώνια.

Δόξα… Και τώρα… Κύριε ελέησε (τρεις).

Χριστέ Θεέ μας, ευλόγησε το φαγητό και το ποτό των δούλων σου, διότι είσαι Άγιος πάντοτε· και τώρα και πάντα και στους απέραντους αιώνες. Αμήν.

Ευχαριστία μετά το Δείπνο

Κύριε, μας έχεις δώσει χαρά με τα δημιουργήματά σου και με τα έργα σου είμαστε ευχαριστημένοι. Το φως του προσώπου σου, Κύριε, μας σημάδεψε· μεγάλη χαρά μας έδωσες. Χορτάσαμε από τους καρπούς των έργων σου, του ψωμιού, του κρασιού και του λαδιού. Ειρηνικά επίσης θα πέσουμε για ύπνο και θα κοιμηθούμε· διότι συ, Κύριε, στον καθένα από μας κατοίκησες με ελπίδα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.