Πριν από λίγες μέρες η Εκκλησία μας εόρτασε τον Άγιο Αχίλλιο. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας οι Ιερείς ανέγνωσαν την ευχή, «Εἰς προστασίαν ἀμπελώνων καὶ χωραφίων».

(Κατά την εορτήν του Αγίου Αχιλλείου)

Κύριε Ιησού Χριστέ, συ ει η άμπελος η αληθινή, και ο Πατήρ σου ο γεωργός εστί.
Συ και τους Αποστόλους σου εκάλεσας κλήματα.
Συ και τον Ισραήλ, ως άμπελον, εξ Αιγύπτου μετήρας. Εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτόν.
Ούτω και νυν, Δέσποτα, επιφοίτησον επί τους αμπελώνας των δούλων σου, ρίζωσον, βάθυνον το έλεός σου επ’ αυτούς. Δος αυτοίς φύλακα την σην βοήθειαν. Περιχαράκωσον τας εισόδους και εξόδους αυτών τη προνοία σου.
Λύτρωσαι αυτούς και πάσαν την περιοχήν αυτών, από πάσης χαλάζης, από χιόνος και κρυστάλλου φερομένου βιαίως, από φρικτών κρυμών και πνευμάτων καύσωνος. Από καταιγίδος και πάσης απαξαπλώς εφόδου ορατών και αοράτων εχθρών.
Έπιδε και επίσκεψε τας αμπέλους ταύτας, ας εφύτευσεν η δεξιά σου. Ίνα αποδώσωσι εν καιρώ τους καρπούς αυτών, και καταξιωθώμεν τρυγήσαι και προσκομίσαι σοι εξ αυτών, εις το μεταποιηθήναι εις αίμα σού του Χριστού.
Σοί γαρ πρέπει πάσα δόξα, τιμή, και προσκύνησις, συν τω ανάρχω σου Πατρί και τω παναγίω, και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.  

Χατζηγιάννης Μ
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.