ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΓΙΑΣ ΞΕΝΙΑΣ: Η παρακάτω προσευχή, είναι θαυματουργή προσευχή προς την Αγία Ξενία κατά της βασκανίας και της μαγείας. Προσευχή της Αγίας Ξενίας εκ Καλαμών για λύσιμο μαγείας και απαλλαγή από κάθε μαγική εργασία και από κάθε μαύρη μαγεία που έχουν κάνει εις βάρος εσάς και των ανθρώπων που αγαπάτε. Απαγγέλλετε την προσευχή της Αγίας Ξενίας και την επαναλαμβάνετε 3 φορές. Μπορείτε να την λέτε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Η Αγία Μεγαλομάρτυς Ξενία εκ Καλαμών μετά τον θάνατο της με τη χάρη του Θεού επετέλεσε πολλά θαύματα.

Η Αγία Ξενία από την Καλαμάτα της Πελοποννήσου βοηθούσε με όλη της τη δύναμη τους φτωχούς, τις χήρες και τα ορφανά. Η Αγία Ξενία θεωρείται προστάτιδα των καρδιοπαθών και κατά της μαγείας. Η μνήμη της τιμάται στις 3 Μαΐου.

Ξενίας ὤφθης ἐργάτις ὦ Ξενία, Ξενίαν σεμνή, οὐρανῶν σὺ ποθοῦσα. Ξενία τρίτῃ καμίνῳ βλήθη τμηθεῖσα.

Αρχή της Προσευχής Αγίας Ξενίας

Αρχίζοντας την προσευχή σας μπορείτε να προσεύχεστε ως εξής: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού δια της μεσιτείας της Αγίας και ενδόξου σου Μεγαλομάρτυρος Ξενίας εκ Καλαμών, ελέησον με τον αμαρτωλό».

Στη συνέχεια η προσευχή συνεχίζεται επαναλαμβάνοντας το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με» όσες φορές θέλετε.

Μετά πάλι στο τέλος:

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού δια της μεσιτείας της Αγίας και ενδόξου σου Μεγαλομάρτυρος Ξενίας εκ Καλαμών, ελέησον με τον αμαρτωλό.

Προσευχή Αγίας Ξενίας

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ο ρυσάμενος με εκ χειρός του αποστάτου Δομετιανού. Ο επαμβλύνας πάσας τάς κατ΄εμού επινοίας και μηχανάς αυτού.

Ο τη αηττήτω δυνάμει του Σταυρού Σου κατασφαλίσας με και σώαν εκ του διασυρμού των ίππων διαφυλάξας. Ο παρασχών μοι την ισχύν καταβαλείν τον πολυμήχανον εχθρόν εν τω σκάμματι του μαρτυρίου.

Αυτός και νυν, Δέσποτα, λύτρωσαι την μιανθείσαν ταις βιοτικαίς ηδοναίς ψυχήν μου εκ του βυθού της απωλείας, εν τω απέρχεσθαι με εκ του φθαρτού τούτου κόσμου, και δια της μετανοίας καθαράν παράστησον προ του αδεκάστου και φρικτού βήματός σου.

Δός δόξαν τω ονοματί Σου και ενισχυσόν με έως τέλους κατισχύσαι των ορατών και αοράτων εχθρών μου.

Παντί δε τω επικαλουμένω Σε μετά πίστεως, δι’ εμού της δούλης Σου Ξενίας, ή την ημέραν της προς Σε τον αθάνατον και μόνον αληθινόν Θεόν εκδημίας μου μεμνημένω και ταύτην εορτάζοντι ή την εμήν εικόνα κατέχοντι και ταύτη πιστώς προσπελάζοντι, ή την δέησίν μου ταύτην αναγινώσκοντι και το μαρτύριον μου μελετώντι βοήθειαν εν παντί και ψυχικήν σωτηρίαν.

Και ως έλυσας Κύριε, πάσαν κατ΄εμού του απεχθούς τυράννου μου μαγείαν και επαοιδίαν και ανωτέραν της επηρείας αυτών ετήρησσάς με, ούτως αφάνισον τη ανυπερβλήτω και κραταιά δυνάμει σου, και εκ του δούλου σου (όνομα πασχόντος), του αιτούντος βοήθειαν παρά Σού, δι΄ εμού της ταπεινής Σου δούλης, πάσαν γοητείαν ή μαγγανείαν, πάσα φαρμακείαν ή επαοιδίαν και πάσαν βασκανίαν ή αστρομαντείαν, εν παντί αντικειμένω ή τόπω ανήκοντι αυτώ γενομένην, εν τω αιθέρι, εν τη γή και υποκάτω της γής, εν τω αέρι, εν τοις γλυκέσιν ύδασι των λιμνών και ποταμών και των φρεάτων και τοις αλμήεσι των θαλασσών.

Και όν τρόπον εκρύπτει ο άνεμος χνούν από προσώπου της γής, ούτω διασκορπισθήτωσαν και αφανισθήτωσαν και λυθήτωσαν υπό των φθονερών ανθρώπων της μαγείας έργα, τα δι΄ επικλήσεως του μισοκάλου δαίμονος ένθα κείνται και ώτινι τρόπω ή σημείο ή οργάνω ή ύλη ποιηθέντα και εν οιωνδήτινι αριθμώ μετρηθέντακαι ώτινι των αστερισμών κατονομασθέντα εν νυκτί ή εν ημέρα εν τω φωτί ή εν τω σκότει.

Απάλλαξον δε πάσης της εξ αυτών επηρείας τον προς Σε τον φιλάνθρωπον και εύσπλαχνον Θεόν καταφυγόντα πιστόν δούλον σου (όνομα πασχόντος) και την ταπεινή σου Μάρτυρα Ξενίαν εις πρεσβείαν προσάγοντα, παντός ψυχικού και σωματικού δεσμού ή ασθενείας ή γοητείας ή μαγγανείας ή αστρολογίας ή νεκρομαντείας ή επαοιδίας και βλάβης του πονηρού δι΄ έργου ή διά λόγου ή διά δαιμόνων ή δι΄ ανθρώπων ενεργηθείσης. Τήρησον αυτόν φυλάττοντα τάς εντολάς σου και αβλαβή πάσης των πονηρών πνευμάτων κακώσεως, και αξίωσον γενέσθαι μέτοχον των αιωνίων Σου αγαθών, ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας.

Αμήν.

Ευχή Αγίας Ξενίας κατά της Μαγείας

Μνησθητι Κύριε των επικαλουμένων δούλων (όνομα πάσχοντος) Δια της Αγίας σου Ξενίας της εκ Καλάμων, των και το μαρτύριο της Αγίας Ξενίας ενθυμούμενων και δώρισε τους δούλους σου (όνομα πάσχοντος) βοήθειαν σωματική, νοητική και ψυχική.

Όπως διέλυσες τας κατά της Αγίας σου Ξενίας μαγείας του ασεβούς έπαρχου ούτος Δέσποτα Κύριε εξαφάνισαν και εκ των δούλων σου (όνομα πασχόντος) πάσαν γοητεία ή μαγγανεία, πάσαν αστρομαντεία ή σεληνομαντείαν, πάσαν μαγεία, πάσαν βασκανίαν πάσαν φαρμακείαν γενομένη εις οιονδήποτε τόπο, εις παν έμψυχο η άψυχο ή εις τον αέρα ή εις την γην η υποκάτω του εδάφους ή εις τα ύδατα των ποταμών, των λιμνών, των φρέατων ή των θαλασσών.

Και όπως ο άνεμος παρασύρει το χώμα από το πρόσωπο της γης κατά τον ίδιο τρόπο ας λυθούν τα έργα της μαγείας και κάθε άλλης δαιμονικής συνεργίας και ας απομακρυνθούν από τους δούλους σου (όνομα πασχόντος) μίλια 65. Ή όπου κι αν ευρίσκονται τα της μαγείας έργα και με οποιοδήποτε, σημείον ή όργανον ή ύλη είναι κατασκευασμένα ή με οποιοδήποτε αριθμό αρίθμησαν ή αστερισμό κατονομασθήκαν και είτε ημέρα είτε νύχτα ή εις το φως ή εις το σκότος μνημονεύθηκαν τα της μαγείας έργα, υπό των πονηρών και φθονερών ανθρώπων ας διαλυθούν ας εξαφανιστούν, από τους δούλους σου (όνομα πασχόντος).

Και ας επιστραφούν εν τω ονόματί σου, το Άγιο Κύριε εις αυτούς που τα εμελέτησαν ή απέστειλαν ή εποίησαν αυτήν ταύτη την στιγμή. Για να δοξαστεί το Πανάγιο όνομα σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της μητέρας Πλατυτέρας των ουρανών και της Αγίας σου Ξενίας της εκ Καλαμών.

Αμήν.

Απολυτίκιον Αγίας Ξενίας

Βαφαῖς τῶν αιμάτων σου, φαιδρὰν στολὴν σε αὐτῆ, Ξενία, επέχρωσας, παρισταμένη Χριστῶ ὡς νύμφη πανάσπιλος, Εἰληφας δε τὴν χάριν, μαγγανείας τοῦ λύειν, δαίμονας εκδιώκειν καὶ τὰς νόσους ιάσθαι, ἱκέτευε εκτενώς, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν υμῶν.

Αἱμάτων ῥοαῖς τῶν σῶν ἐχθρὸν ἀπέπνιξας, Ξενία τὸ πῦρ, τῆς πλάνης ἐναπέσβεσας, καὶ Χριστῷ παρίστασαι· ὅθεν πόθῳ πάντες σοὶ κράζομεν· ἐκτενῶς μὴ παύσῃ ἀεί, πρεσβεύουσα Μάρτυς ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

Χαίροις τῶν καλούντων σε βοηθός, καὶ παρηγορία, θλιβομένων ἡ ταχινή, χαίροις καθαιρέτις, παντὸς μαγείας εἴδους, ἐξ ἧς τοὺς σὲ τιμῶντας, Ξενία φύλαττε.

Ἄγιε μου Κυπριανέ καὶ αγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα σὺν τὴ αγία μαρτύρι Ἰουστίνη, λύσετέ μας από πάντα δεσμόν τοῦ εχθρού καὶ ἀπό πάσαν αδηκίαν τὴς μαγείας καὶ ἀσθενείας μὰς καὶ ἀποκαταστήσετε μας εἰς πάντα.

Διαβάστε επίσης την προσευχή Αγίου Κυπριανού διαλύουσα τα μάγια.

Προσευχή Αγίας Ξενίας

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (1)
  1. Νανα Πολυ 10 μήνες πριν

    Πολύ παλιά Προσευχή προς Τον Κύριο μας και μάλιστα η γιαγιάδες έλεγαν ότι η Αγία Ξένη είπε ότι “Όποιος με γιορτάσει την ημέρα της εορτής μου θα τον προστατεύω όλο τον χρόνο (δηλαδή να μην κάνουμε δουλειές ως παράδειγμα) ευχαριστώ πολύ την είχα παρατηρήσει δυστυχώς,, τόσοι Αγιομαρτυρες όμως!!!! και εμείς ούτε καν την Καινή Διαθήκη δεν διαβάσαμε και ούτε μας νοιάζει φυσικά κικαποιος βίος Αγίων,,, είμαστε πλέον παιδιά τού πονηρού μέσα στην πλάνη,,,,ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΎ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΈΗΣΟΝ ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΞΈΝΗ ΠΡΈΣΒΕΥΕ ΥΠΈΡ ΗΜΩΝ,,,ΤΟ ΑΠΟΛΛΟΛΩΣ ΠΡΌΒΑΤΟ ΕΓΏ ΕΊΜΑΙ,,, ΔΌΞΑ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΥΙΩ ΚΑΙ ΆΓΙΟ ΠΝΕΎΜΑΤΙ,,, ΕΥΛΟΓΗΜΈΝΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΟΝΌΜΑΤΙ ΚΥΡΊΟΥ,, ΔΌΞΑ ΣΌΙ ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΎ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΈΗΣΟΝ ΗΜΑΣ,, ΥΠΕΡΑΓΊΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΣΤΟΝ ΥΙΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟ ΜΟΥ ΜΗΝ ΣΠΟΤΡΕΠΕΙΣ ΤΟ ΒΛΕΜΑ ΣΟΥ ΑΠΌ ΕΜΕ ΚΑΙ ΔΏΣΕ ΜΟΥ ΔΎΝΑΜΗ ΝΑ ΑΝΤΕΧΩ ΚΆΘΕ ΠΟΝΟ ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΑΓΓΟΜΑΧΩ ΑΛΛΆ ΜΟΝΟ ΔΟΞΆΖΟΝΤΑΣ,,,ΌΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΓΊΑ ΞΈΝΗ

    ΑπάντησηΆκυρο

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.