Περιήλθε στη γνώση της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου ότι τις τελευταίες μέρες στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία (e-mail) πολλών επιχειρηματιών και άλλων πολιτών της ευρύτερης περιοχής εστάλησαν ηλεκτρονικά μηνύματα, με μορφή επιστολής, με την οποία καλούνται να γνωρίσουν τις πεποιθήσεις και τις δοξασίες των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Με αφορμή το, όχι βεβαίως τυχαίο, γεγονός, προς ενημέρωση του λαού μας υπενθυμίζουμε ότι οι Μαρτυρες του Ιεχωβά ή οι Χιλιαστές είναι επινόηση του Καρόλου Ρώσσελ και ξεκίνησαν τη δράση τους το 1884. Η Εταιρεία τους εκδίδει τα Περιοδικά «Σκοπιά» καί «Ξύπνα».

Δεν πρό­κει­ται για θρη­σκεί­α, αλ­λά για εμ­πο­ρι­κή ε­ται­ρεί­α, η ο­ποί­α εμ­πο­ρεύ­ε­ται έν­τυ­πα της δι­κής της εμ­πνεύ­σε­ως. Οι ο­πα­δοί της είναι ά­μι­σθοι υ­πάλ­λη­λοι της ε­ται­ρεί­α αυτής. Για να μπο­ρεί να τους ε­λέγ­χει, α­σκεί ι­σχυ­ρό­τα­το και με­θο­δευ­μέ­νο ψυ­χο­λο­γι­κό ε­ξα­ναγ­κα­σμό, με το ψευ­δές δί­λημ­μα «μέ­νον­τας στην ε­ται­ρεί­α και δου­λεύ­ον­τας γι’ αυ­τήν σώ­ζε­σαι κα­τά την κα­τα­στρο­φή του Αρ­μα­γεδ­δώ­να, φεύ­γον­τας α­πό αυ­τή χά­νε­σαι»!

Έχουν α­πορ­ρί­ψει ο­λό­κλη­ρο το χρι­στι­α­νι­κό οι­κο­δό­μη­μα και έ­χουν υι­ο­θε­τή­σει ό­λες τις αι­ρέ­σεις, που κα­τα­δί­κα­σε στο διά­βα των αι­ώ­νων η Εκ­κλη­σί­α μας. Ας δού­με με­ρι­κές α­πό τις πλά­νες τους:

• Αρ­νούν­ται με βδε­λυγ­μί­α το δόγ­μα της Α­γί­ας Τριά­δος.
• Αρ­νούν­ται τη θε­ό­τη­τα του Χρι­στού μας.
• Αρ­νούν­ται τη θε­ό­τη­τα του Πα­να­γί­ου Πνεύ­μα­τος.
• Αρ­νούν­ται τη φύ­ση της Εκ­κλη­σί­ας και τη δυ­να­τό­τη­τα να γί­νουν μέ­λη Της ό­λοι οι άν­θρω­ποι (περιορίζοντας τον αριθμό των σωζωμένων στις 144.000).
• Αρ­νούν­ται την α­θα­να­σί­α της ψυ­χής.
• Αρ­νούν­ται να τι­μή­σουν την Πα­να­γί­α ως Θε­ο­τό­κο -α­φού ο Χρι­στός δεν ή­ταν κα­τ’ αυ­τούς Θε­ός- και ως Α­ει­πάρ­θε­νο.
• Υ­βρί­ζουν τον Τί­μιο Σταυ­ρό.
• Αρνούνται τους Αγίους της Εκκλησίας.
• Αρνούνται τις Ιερές Εικόνες.
• Αρνούνται τις μεγάλες εορτές της Χριστιανοσύνης: τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.
• Αρνούνται την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας.
• Αρνούνται τον νηπιοβαπτισμό.
• Αρνούνται την μετάγγιση αίματος.
• Αρνούνται να υπηρετήσουν, ως μάχιμοι, την Πατρίδα.
• Διδάσκουν ότι η Δευτέρα Παρουσία έγινε το 1914 και ότι σύντομα θα έλθει ο Χριστός να ιδρύσει επί της γης τη χιλιετή βασιλεία Του (δια τούτο καλούνται «Χιλιαστές»).
• Χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή, την οποία παρερμηνεύουν σύμφωνα με τις δικές τους πεποιθήσεις, αποκομμένη από την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας.

Στους δύσκολους αυτούς καιρούς μας καλούμε τον λαό του Θεού, που μαστίζεται από την λοιμική πανδημία του κορωνοϊού, να προσέχει και να φυλάσσεται από τους ψευδοπροφήτες, να εντείνει την προσευχή του και να μείνει σταθερός στην πίστη του, στα ιερά και στα όσια του Γένους μας, που μας κληροδότησαν οι γονείς μας, σύμφωνα και με την προτροπή του Αποστόλου Παύλου: «…γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε» (Να είσθε σε εγρήγορση, μένετε στέρεοι στην πίστη, να είσθε γενναίοι και δυνατοί), (Α΄ Κορ.16, 13-14), «στήκετε καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις», (μείνετε σταθεροί και κρατείστε τις παραδόσεις» (Β’ Θεσσ.2,15).

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.