Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος απηύθυνε, εν όψει των Χριστουγέννων, το παρακάτω μήνυμα σε κλήρο και λαό.

«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρά Πατρός, πλήρης χάριτος καί ἀληθείας» (Ἰωάν. 1, 14). Ἑορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε τόν ἐρχομό ἀνάμεσά μας, μέ τήν πρόσληψη τῆς φύσεώς μας, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀνθρωπότητα ὁμολογεῖ ὅτι τά φετινά Χριστούγεννα εἶναι διαφορετικά ἀπό κάθε ἄλλη χρονιά.

Μοιάζει σάν νά μᾶς προτρέπει νά μήν ἑορτάσουμε, διότι δέν θά μπορέσουμε νά συνδέσουμε τήν ἑορτή μέ τόν τρόπο τόν ὁποῖο εἴχαμε συνηθίσει, λόγω τῆς ἀσθενείας πού ἐνέσκηψε! Τό ἀντίθετο ὅμως πρέπει νά συμβεῖ! Νά γίνει ἡ ἑορτή εὐκαιρία νά δοῦμε τό αὐθεντικό, τό πνευματικό της περιεχόμενο! Νά γνωρίσουμε τήν ἀλήθεια πού εἶναι γιά μᾶς ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός καί νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου, νά πλησιάσουμε καρδιακά ὁ ἕνας τόν ἄλλον, νά κατανοήσουμε τί σημαίνει ἡ δόξα τήν ὁποία ὁ Χριστός ἦρθε νά μᾶς χαρίσει, νά ἀφεθοῦμε στήν θεϊκή χάρη τήν ὁποία λαμβάνουμε στήν Ἐκκλησία.

Μπορεῖ ὁ κόσμος νά μεταθέτει γιά τό μέλλον τήν χαρά, ὅμως γιά μᾶς πού πιστεύουμε στόν Χριστό ὅλα γίνονται «σήμερον»! «Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου», «Ἡ Παρθένος σήμερον τόν Ὑπερούσιον τίκτει» ψάλλουμε καί γεμίζει ἡ καρδιά μας ἀπό ἀγαλλίαση! Διότι τό μήνυμα τῆς σωτηρίας καί τῆς ἀνακαινίσεως τῆς ὑπάρξεώς μας, τό μήνυμα τῆς ἀναστάσεώς μας ἀπό τά πάθη καί τήν κακία, τό μήνυμα τῆς λυτρώσεώς μας ἀπό τόν θάνατο, σήμερα τό ζοῦμε, σήμερα τό καθιστοῦμε δικό μας, σήμερα τό κοινωνοῦμε μετέχοντας στό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, σήμερα τό μοιραζόμαστε μέ τόν πλησίον μας διά τῆς ἀγάπης!

«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο»! Ἕγινε ἄνθρωπος σέ ἕναν κόσμο στόν ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι ἀναζητοῦσαν τήν ἐλευθερία! Ἄλλοι ἔνιωθαν τόν φόβο τῆς ἐξουσίας νά ἐπικρέμαται, σέ μία ἐποχή παγκοσμιοποιήσεως, στήν ὁποία ἡ τότε πανίσχυρη Ρώμη δέν ἄφηνε κανέναν λαό νά ἀποφασίζει γιά τήν ζωή του, ἀλλά ρύθμιζε τά πάντα ἐλέγχοντας μέ τήν δύναμη τῶν ὅπλων, τοῦ ἐμπορίου, τῶν δρόμων, τῆς εἰδωλολατρίας, τίς ἀνθρώπινες συνειδήσεις, τά σώματα καί τίς ψυχές!

Ἄλλοι ἔνιωθαν ἀνικανοποίητοι, παρά τό γεγονός ὅτι μέτρο στίς ἀπολαύσεις καί στά πάθη δέν ὑπῆρχε. Ὅλα ἐπιτρέπονταν χωρίς Θεό, εὐτυχία ὅμως δέν ὑπῆρχε, διότι ὁ πλεονέκτης ἄνθρωπος ὁδηγεῖται στήν κακία τοῦ νά θέλει χωρίς ὅριο καί νά παγιδεύεται σέ ὅ,τι τοῦ λείπει.

Ἄλλοι ἔνιωθαν τήν ἀνάγκη νά λάβουν ἀπαντήσεις γιά τόν σκοπό καί τό νόημα τῆς ζωῆς, ἀλλά δέν μποροῦσαν νά τίς βροῦνε στήν πληρότητά τους στά ἐπιτεύγματα τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ, τήν φιλοσοφία, τήν ἀστρονομία, τήν γνώση καί τήν ἐπιστήμη. Ὅλοι ὅμως ἦταν δέσμιοι τοῦ θανάτου. Ἔνιωθαν μέσα τους ὅτι ἡ ζωή θά τελειώσει κάποια στιγμή καί τά πάντα θά τά κατέτρωγε τό σκότος τῆς ἀνυπαρξίας!

«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο»! Ὁ Χριστός ἦρθε καί ἔφερε τήν ἐλευθερία τῆς πίστεως! Σ’ αὐτούς πού καυχῶνταν γιά τήν ἐξουσία τους, τούς ἔδειξε ὅτι ἡ καρδιά πού ἐμπιστεύεται τόν Θεό δέν νικιέται ἀπό τόν φόβο, διότι ὁ ἐξουσιαστής δέν μπορεῖ νά κυριεύσει τήν ψυχή τοῦ ἐλεύθερου ἀνθρώπου, ὅταν νιώθει τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ νά τόν ἐνισχύει. Σ’ αὐτούς πού ἀναζητοῦσαν τήν εὐτυχία στίς ἀπολαύσεις ἔδειξε ὅτι ἡ χαρά δέν βρίσκεται στήν εὐχαρίστηση τῆς στιγμῆς, ἀλλά στήν κοινωνία τῶν προσώπων, ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται διά τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης, διά τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, διά τῆς τηρήσεως τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ!

Σ’ αὐτούς πού ἀναζητοῦσαν ἀπαντήσεις γιά τόν κόσμο, ἔδειξε ὅτι τά πάντα δημιουργήθηκαν ἀπό τό μηδέν χάρις στόν Δημιουργό Θεό, ὁ Ὁποῖος ἔδωσε στόν ἄνθρωπο τήν δύναμη τῆς γνώσεως ὄχι γιά νά ὑπερηφανεύεται, ἀλλά γιά νά κατανοεῖ τά ὅρια καί τά μέτρα του. Σέ ὅλους ἔδωσε τήν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως, τῆς νίκης κατά τοῦ θανάτου, τῆς ὑπερβάσεως τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ κακοῦ, καταπαύοντας τήν κυριαρχία τοῦ διαβόλου καί τοῦ ἐγωιστικοῦ φρονήματος πού αὐτός φέρει!

«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο»! Στήν ἀγωνία τῆς ἀνθρωπότητος ἀκολουθοῦμε ταπεινά τόν γεννηθέντα Θεάνθρωπο. Δέν παραθεωροῦμε τόν πόνο καί τήν λύπη! Ἡ ἀπάντηση ὅμως βρίσκεται ἀκριβῶς στό νόημα τῆς ἑορτῆς! Πέρα ἀπό τήν ἀσθένεια, τήν φθορά, τόν θάνατο βρίσκεται τό πρόσωπό Του! Ὅποιος τόν ἐμπιστεύεται, δέν εἶναι μόνος του, διότι Αὐτός μᾶς ἐλευθερώνει ἀπό τόν φόβο διά τῆς ἀγάπης Του κι ἄς κραυγάζει εἰς βάρος μας τό κοσμικό πνεῦμα! Τον Χριστό διακηρύττουμε!

Αὐτόν δοξάζουμε! Αὐτόν ζητοῦμε νά γεννηθεῖ στίς καρδιές μας! Γιά νά μᾶς ἀναγεννήσει πνευματικά! Γιά νά μᾶς δώσει τήν δύναμη νά πορευτοῦμε ἐλεύθεροι πρός τήν ζωή πού δέν γνωρίζει τέλος. Γιά νά μᾶς παρηγορήσει! Γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει ὅτι τά παιδιά ἐμπιστεύονται τόν Πατέρα τους! Καί μέσα στήν Ἐκκλησία αὐτή ἡ ἐμπιστοσύνη ἐκφράζεται μέ τήν μετοχή μας στήν χάρη τῶν μυστηρίων, ἰδίως τῆς Θείας Εὐχαριστίας! Ἐκφράζεται μέ τήν ἔμπρακτη ἀγάπη πρός τόν πλησίον! Μέ τήν ἐλπίδα ὅτι «ἀπό τόν δικό Του πλοῦτο πήραμε ὅλοι ἐμεῖς τήν μιά δωρεά πάνω στήν ἄλλη» (Ἰωάν. 1, 16)!

Χρόνια πολλά κι εὐλογημένα, ἀδελφοί! Εἰρήνη καί ἀγάπη στίς καρδιές σας, στίς οἰκογένειες καί στήν ζωή σας! Χριστός ἐγεννήθη! Ἀληθῶς ἐγεννήθη!

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.