Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 27ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ συμπληρώσει 26 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀναρρήσεώς Του εἰς τόν Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, παρέθεσε γεῦμα εἰς τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἐν τῇ περιοχῇ «Kemer Country».

Τήν μεσημβρίαν τoῦ Σαββάτου, 28ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, παρέστη κατά τήν κηδείαν τοῦ προώρως ἐκλιπόντος Cüneyt Güler, ἐκ τοῦ ἐν Ataköy τεμένους «Ömer Durak», συλλυπηθείς τούς οἰκείους αὐτοῦ.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν: α) Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, καί β) τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱ. Ναῶν τῶν ὡς ἄνω Κοινοτήτων.

– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας, ἐπιδόσαντα Αὐτῷ τό νέον πόνημά του ὑπό τόν τίτλον «Ἴμβρος. Ἐκεῖ πού ὁ οὐρανός ποτέ δέν ξεχνᾶ», μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανασίου Κωνσταντοπούλου, Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Κορίνθου, χορηγῶν τῆς ὡς ἄνω ἐκδόσεως.

– Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Ville Kiiveri, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλσιγκίου, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Mari καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Joel, ἐκ Φιλλανδίας.

– Toύς Ἐλλογ. κ.κ. Βασίλειον Καρδάσην, Πρόεδρον τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου, Χριστοφόρον Κροντηρᾶν, Ἀντιπρόεδρον, καί Ἰωάννην Καλαβρουζιώτην, Κοσμήτορα τῆς Σχολῆς Θετικῶν Ἐπιστημῶν καί Τεχνολογίας, ἐκ Πατρῶν.

– Τόν Ἐλλογ. κ. Πέτρον Βασιλειάδην, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Κέντρου Οἰκουμενικῶν, Ἱεραποστολικῶν καί Περιβαλλοντικῶν Μελετῶν «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου», μετά τῆς συζύγου του Ἐλλογ. κ. Μαρίνης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
– Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Ἰ. Χαριατίδην, ἐντεῦθεν, καί Δημήτριον Παναγιώτου, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομα-στηρίοις αὐτῶν.

– Τήν Ἐλλογ. κ. Ἔρσην Ἀμπατζῆ-Κάλφογλου, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τοῦ Κεντρικοῦ Παρθεναγωγείου, μετά τῶν μελῶν αὐτῆς.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χατζηθεοδοσίου, Ἐλεύθερον Ἐπαγγελματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας Λαδοπούλου, Ἰδιοκτητρίας Καταστήματος Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Σωτηρίας καί Ἑλένης, μαθητριῶν, ἐκ Καβάλας.

– Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Καλτσίδην, Ἱεροράπτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ζιώγα, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.