Μεθ' ἱκανῆς προσελεύσεως, δεδομένων τῶν συνθηκῶν τῆς σοβούσης πανδημίας, ἑωρτάσθη καὶ ἐφέτος ἡ ἱερὰ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Παύλου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ, ὁρισθέντος πρὸ τριετίας ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν ὡς προστάτου τῶν φιλομούσων μελῶν αὐτοῦ.

Ὁ πρῶτος ἑορτασμὸς εἶχε πραγματοποιηθῆ μὲ λαμπρότητα εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Πύλης Ἀδριανουπόλεως τὸ 2019.

Τὸ 2020, λόγῳ τῶν περιορισμῶν εἰς τὰς μετακινήσεις καὶ τὰς κοινωνικὰς ἐπαφάς, δὲν κατέστη δυνατὸς ὁ πανηγυρικὸς ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου.

Ἐφέτος ὁ Σύνδεσμος ζήτησε καὶ ἔλαβε εὐλογίαν νὰ τελέσῃ μέγαν Ἀρχιερατικὸν ἑσπερινὸν μετ’ ἀρτοκλασίας εἰς ἕναν ἄλλον ἱστορικὸν Ναὸν τῆς Πόλεως, τὸν Ἅγιον Νικόλαον Τζιβαλίου (Cibali), τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου.

Τὸν πανηγυρικὸν ἑσπερινόν, τὸν ὁποῖον ἐλάμπρυνεν ὁ χοροστατῶν Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ἐτέλεσεν ὁ Πανοσιολογιώτατος καὶ Μουσικολογιώτατος Μ. Κατηχητὴς κ. Χρύσανθος (Δημητριάδης), συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Ἱερολογιωτάτου Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἱερωνύμου Σωτηρέλη, ἀμφότεροι μέλη τοῦ Συνδέσμου.

Τὰ ἀναλόγια ἐκόσμησαν ἱεροψάλται τῆς τε Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν πλησιοχώρων αὐτῇ Ἱερῶν Μητροπόλεων – μέλη ἅπαντες τῆς χορῳδίας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τῶν Μουσικολογιωτάτων Ἀρχόντων τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Λαμπαδαρίου κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου, καὶ Α΄ Δομεστίκων κ. κ. Γεωργίου Μπακοπούλου, Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου, καὶ Γεωργίου Κιοσέογλου.

Τὴν ἑόρτιον προσευχητικὴν σύναξιν ἐτίμησαν ἰδιαιτέρως διὰ τῆς παρουσίας των οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καὶ Προύσης κ. Ἰωακείμ, ὡς καὶ ὁ Πανοσιολογιώτατος Μ. Ἀρχιδιάκονος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παΐσιος (Κοκκινάκης), φυσικὸς κατὰ τὴν τάξιν ἐπικεφαλῆς τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν.

Μετὰ τὸ πέρας τοῦ ἑσπερινοῦ ἐψάλη τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ἀπ’ αἰῶνος κοιμηθέντων ἱεροψαλτῶν τῆς Πόλεως ἡμῶν, ἐν συνεχείᾳ δὲ παρετέθη καὶ μικρὰ νηστίσιμος δεξίωσις εἰς τοὺς χώρους τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ τῆς Κοινότητος Τζιβαλίου.

Ἀξίζει νὰ σημειωθῇ ὅτι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ἀπευθύνας πρόφρονας λόγους εἰς τοὺς παρόντας, ὑπεγράμμισεν χαρακτηριστικῶς:

«Μείζων εἶναι ἡ χαρὰ μου, καθὼς σᾶς ὑποδεχόμεθα ἐδὼ διὰ νὰ ἑορτάσητε ἐκκλησιαστικῶς ὑπὸ τοὺς θόλους τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ τεμένους τὴν ἐτησίαν μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παύλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, καὶ προστάτου τῶν παθήσεων τοῦ λαιμοῦ, ὡς μαρτυρήσαντος δι’ ἀσφυξίας, ἣν προὐξένησεν εἰς αὐτὸν ἡ πέριξ τοῦ ἡγιασμένου του λαιμοῦ σφίξις τοῦ ἰδίου τοῦ ὡμοφορίου του ὑπὸ τῶν ἀπίστων δημίων του. Τὴν δραματικὴν ταύτην στιγμὴν τοῦ μαρτυρίου τοῦ Πατριάρχου Παύλου δυνάμεθα νὰ ἴδωμεν ἀπεικονιζομένην καὶ ἐπὶ τῆς ἱερᾶς εἰκόνος, ἣν ἐκομίσατε ἀπόψε ἐνταῦθα, ἵνα περαιτέρω λαμπρύνητε τὸν ἑορτασμόν. Παρὰ τὰς γνωστὰς κατὰ καιροὺς προκλήσεις, τὰς ὁποίας τόσον ὁ Σύνδεσμος Μουσικοφίλων ὅσον καὶ ἡ ἐνταῦθα Ὁμογένεια ἀντιμετώπισαν, εὑρισκόμεθα σήμερον αἰσίως εἰς τὴν λίαν εὐχάριστον θέσιν τοῦ ἑορτασμοῦ διὰ δευτέραν φορὰν τῆς μνήμης τοῦ προσφάτως υἱοθετηθέντος ὡς Ἁγίου – Προστάτου τοῦ σωματείου σας».

Ἐπίσης:

«Ὁ ἐν ἐκκλησίᾳ ἑορτασμὸς καταδεικνύει τὸ ὑγιῶς ὀρθόδοξον πνεῦμα τὸ ὁποῖον διακατέχει τοὺς σήμερον ὑπηρετοῦντας εἰς τὰ ἀναλόγια ἱεροψάλτας, διὸ καὶ σᾶς συγχαίρω!»

Καί:

«Μὲ ζῆλον, ὡς φαίνεται, ἐπιθυμεῖ νὰ συνεχίσει τὴν εὐλογημένην φιλόμουσον παράδοσιν τῆς Μεγάλης Ἀρχιδιακονίας καὶ ὁ νῦν Πανοσιολογιώτατος Μέγας Ἀρχιδιάκονος, ὁ λίαν ἀγαπητός μας, ἐγνωσμένως καλόκαρδος καὶ κατὰ πάντα πρόθυμος κ. Παΐσιος, τὸν ὁποῖον ἐπίσης συγχαίρω!».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.