Έτος ορόσημο αποτελεί η νέα χρονιά στην οποία εισήλθαμε καθώς φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία του 1821. Ο Ελληνισμός, όπου γης, θα τιμήσει φέτος την μεγάλη αυτή επέτειο με εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν όλο τον χρόνο.

Η υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζει εδώ και έναν χρόνο η ανθρωπότητα, δεν μεταβάλει το πρόγραμμα των εορτασμών, αλλά παράλληλα αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για να αποδείξουμε ακόμη μια φορά πως και υπό ιδιαίτερες συνθήκες, με σεβασμό πάντοτε απέναντι στα υγειονομικά μέτρα, μπορούμε να εκφράσουμε την εθνική μας υπερηφάνεια και την τιμή απέναντι στους προγόνους μας.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό το επετειακό έτος θα έχει και η Εκκλησία. Αυτή που στα δύσκολα χρόνια της δουλείας, θυσιαστικά κράτησε άσβεστη την φλόγα του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, πληρώνοντας βαρύ φόρο αίματος. Υπενθυμίζεται ότι η Ι­ερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, διά της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τας, έχει προ­γραμ­μα­τί­σει 261 εκ­δη­λώ­σεις σε όλη την ε­πι­κρά­τειά της για να τι­μη­θεί η με­γάλη Ε­πέτειος, ορ­γα­νώ­νον­τας εκ­δό­σεις, συ­νέ­δρια, λα­τρευ­τι­κές συ­νά­ξεις και καλ­λι­τε­χνι­κές εκ­δη­λώ­σεις.

«Ο Ελληνισμός θα τιμήσει, παρά τις υγειονομικές δυσκολίες και με σεβασμό προς τα υγειονομικά μέτρα προφυλάξεως, τα 200 έτη από τον Απελευθερωτικό Αγώνα του 1821 για την Παλιγγενεσία. Η Εκκλησία πανηγυρίζει την Επανάσταση ως πνευματικό γεγονός. Πανηγυρίζει τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας ως τύπο του διαχρονικού αγώνα του ανθρώπου κατά της τυραννίας και της δουλείας τόσο εξωτερικής, όσο και εσωτερικής, τόσο συλλογικής, όσο και προσωπικής», τονίζει στο φετινό του μήνυμα για το νέο έτος ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος.

Ιερά Σύνοδος: «Να κοι­τά­ξουμε κα­τά­ματα την ι­στο­ρία μας»
Στους εορτασμούς με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση επικεντρώνει το μήνυμά της, το οποίο διαβάζεται σήμερα σε όλους ναούς, για τον ερχομό του νέου έτους η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

«Σύμ­πας ο Ελ­λη­νι­σμός και κάθε α­δού­λωτο πνεύμα θα τιμήσει, παρά τις υ­γει­ο­νο­μι­κές δυ­σκο­λίες και με σε­βα­σμό προς τα υ­γει­ο­νο­μικά μέτρα προ­φυ­λάξεως, τα 200 έτη από την Εθνική Επανάσταση του 1821», αναφέρεται αρχικά.

Αφού στέκεται στη σημασία της Επανάστασης απευθύνει κάλεσμα: «να κλίνουμε ευ­λα­βώς το γόνυ ενώπιον της σεπτής μνήμης των Νεομαρτύρων και των Η­ρώων της πίστεως και της πα­τρώας γης. Των ανδρών και γυναικών, κληρικών και λα­ϊκών, οι ο­ποίοι δεν δεί­λι­α­σαν μπρο­στά στο σπαθί του δημίου ή στην αγ­χόνη του οθωμανού ι­ε­ρο­δι­κα­στή και ο­μο­λό­γη­σαν Χρι­στό Α­να­στάντα. Οι Νε­ο­μάρ­τυ­ρες θυ­σί­α­σαν την ζωή τους για να δι­α­τρα­νώ­σουν το μήνυμα στους Ορ­θο­δό­ξους Έλ­λη­νες ότι δεν πρέ­πει να ε­ξισ­λα­μι­σθούν, δεν πρέ­πει να γί­νουν ε­ξω­μό­τες, ότι μέλ­λον δεν υ­πάρ­χει χω­ρίς φως Χρι­στού».

«Αδέλφια μας, ε­λάτε! Είναι ο και­ρός να θυ­μη­θούμε, να μάθουμε, να α­να­στο­χα­σθούμε. Για την Ε­λευ­θε­ρία και την Αυ­το­δι­ά­θεση, για το Δί­καιο και την Ε­νό­τητα, για την Α­ξι­ο­σύνη και την Φρό­νηση. Για του Χρι­στού την Πί­στη την Α­γία και της Πα­τρί­δος την Ε­λευ­θε­ρία. Για όλα ε­κείνα τα ι­δα­νικά που μας έκα­ναν φω­το­δό­τες α­γω­νι­στι­κό­τη­τας, πο­λι­τι­σμού και προ­κο­πής έ­χουμε το χρέος και την α­πα­ρά­μιλλη τιμή να ε­ορ­τά­σουμε κατά την διάρκεια του σπουδαίου αυτού έτους τα 200 χρο­νιά του α­να­στη­μέ­νου Γένους. Κι αν νο­μί­ζουμε πως οι δυ­σκο­λίες μπο­ρούν να μας νι­κή­σουν, ας θυ­μό­μα­στε πάν­τοτε ότι α­να­συ­στή­σαμε το Κράτος μας βασισμένοι στα ι­δα­νικά του ’21, ενώ όλα «τα ‘σκι­αζε η φο­βέρα και τα πλα­κωνε η σκλα­βιά». Εί­ναι η στι­γμή να τι­μή­σουμε το αίμα μας, να κοι­τά­ξουμε κα­τά­ματα την ι­στο­ρία μας. Τούτη την ι­στο­ρία, που λάμ­πρυνε το Έθνος μας στα πέ­ρατα της Οι­κου­με­νης. Τούτη την δόξα, που στε­φα­νώνει τις θά­λασ­σες και την γη μας. Τούτη την πίστη, που κρα­τεί α­τα­λάν­τευτη την ελ­πίδα απ’ άκρη σ’ ά­κρη αυ­τού του τό­που. Από την Κρήτη ως την Θράκη κι από την Ή­πειρο ως την μαρ­τυ­ρική μας Κύ­προ», καταλήγει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΠτΔ: «Να αντλήσουμε έμπνευση από την αυτοθυσία και τον ηρωισμό των προγόνων μας»
«Η χρονιά που έρχεται συνιστά συμβολικό ορόσημο για το έθνος μας», σημειώνει στο δικό της μήνυμα για το νέο έτος η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Η επέτειος των 200 ετών από την επανάσταση του 1821 είναι μια αφορμή να αντλήσουμε έμπνευση από την αυτοθυσία και τον ηρωισμό των προγόνων μας. Να αναλογιστούμε αυτά που πετύχαμε και να βαθύνουμε τη σκέψη και το συναίσθημά μας. Η μεγαλύτερη δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητα και τη συνεργασία. Το 2021 θα είναι το έτος της ελπίδας και της ανάκαμψης. Εύχομαι καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλες και όλους, με υγεία και ευτυχία», καταλήγει.

Πρωθυπουργός: Το 2021 ολοκληρώνει 200 χρόνια εθνικής πορείας
«Αφήνουμε πίσω μια χρονιά γεμάτη πρωτόγνωρες δυσκολίες. Το 2021 ολοκληρώνει 200 χρόνια εθνικής πορείας. Συμπληρώνει 40 χρόνια ευρωπαϊκής εμπειρίας. Και εγκαινιάζει μία νέα δεκαετία ευημερίας. Αξίζει να το υποδεχτούμε με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Χρόνια πολλά!» τονίζει στο μήνυμά του για το νέο έτος ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το 2021 είναι στο χέρι μας να γίνει η «Χρονιά των Ελλήνων». Ο κρίκος που θα ενώνει τις νίκες των προγόνων με τις επιτυχίες των απογόνων. Και ο δρόμος που θα μετατραπεί σε λεωφόρο για τη νέα Ελλάδα. Αξίζει, λοιπόν, να τον υποδεχτούμε με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας», καταλήγει.

Ξεκίνημα από το Ναύπλιο
Οι εναρκτήριες εκδηλώσεις για τον εορτασμό των διακοσίων ετών από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021) θα λάβουν χώρα το διήμερο 3 και 4 Ιανουαρίου 2021 στο Ναύπλιο. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προαναγγέλλει τη διαδικτυακή διεξαγωγή του Συνεδρίου «Εθνοσυνέλευση των Νέων» κατά το προαναφερθέν διήμερο. Μάλιστα, σημειώνει πως πρόκειται για μία από τις πρώτες μεγάλες εκδηλώσεις των 261 Συνοδικών και Περιφερειακών εκδηλώσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις οποίες έχει προγραμματίσει η Ιερά Σύνοδος για την απόδοση της δέουσας τιμής στους Αγωνιστές της Επαναστάσεως του 1821 το ερχόμενο έτος, οπότε συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξή της.

Οι εκδηλώσεις είχαν προετοιμαστεί και διοργανωθεί διαφορετικά σε συνεργασία με την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος αλλά λόγω της πανδημίας και των υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας τροποποιήθηκαν.

Έτσι λοιπόν το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

– Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2020 στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Ναυπλίου θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία (κεκλεισμένων των θυρών) προεξάρχοντος του εκπροσώπου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος κ. Νεκταρίου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεσθεί στον ιστορικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Ναυπλίου, το Μνημόσυνο του πρώτου Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννου Καποδίστρια και των μελών της Α’ Εθνοσυνελεύσεως της Επιδαύρου.

Στη συνέχεια θα γίνει η Πανηγυρική Ανάγνωση της Διακηρύξεως της Ανεξαρτησίας από την Α’ Εθνική Συνέλευση (Επίδαυρος 1-1-1822).

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.