Προσευχή: Λέγεται το Τρισάγιο πριν την προσευχή για στεναχώρια.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δόξα σοί ο Θεός ημών, δόξα σοί.

Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

(Ψαλμός 97)

Άσατε τώ Κυρίω άσμα καινόν, ότι θαυμαστά εποίησεν ο Κύριος· έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού καί ο βραχίων ο άγιος αυτού. 2 εγνώρισε Κύριος τό σωτήριον αυτού, εναντίον τών εθνών απεκάλυψε τήν δικαιοσύνην αυτού. 3 εμνήσθη τού ελέους αυτού τώ Ιακώβ καί τής αληθείας αυτού τώ οίκω Ισραήλ· είδοσαν πάντα τά πέρατα τής γής τό σωτήριον τού Θεού ημών. 4 αλαλάξατε τώ Θεώ, πάσα η γή, άσατε καί αγαλλιάσθε καί ψάλατε· 5 ψάλατε τώ Κυρίω εν κιθάρα, εν κιθάρα καί φωνή ψαλμού· 6 εν σάλπιγξιν ελαταίς καί φωνή σάλπιγγος κερατίνης αλαλάξατε ενώπιον τού Βασιλέως Κυρίου. 7 σαλευθήτω η θάλασσα καί τό πλήρωμα αυτής, η οικουμένη καί πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. 8 ποταμοί κροτήσουσι χειρί επί τό αυτό, τά όρη αγαλλιάσονται, 9 ότι ήκει κρίναι τήν γήν· κρινεί τήν οικουμένην εν δικαιοσύνη καί λαούς εν ευθύτητι.

(Ψαλμός 128)

Πλεονάκις επολέμησάν με εκ νεότητός μου, ειπάτω δή Ισραήλ· 2 πλεονάκις επολέμησάν με εκ νεότητός μου, καί γάρ ουκ ηδυνήθησάν μοι. 3 επί τόν νώτόν μου ετέκταινον οι αμαρτωλοί, εμάκρυναν τήν ανομίαν αυτών. 4 Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αυχένας αμαρτωλών. 5 αισχυνθήτωσαν καί αποστραφήτωσαν εις τά οπίσω πάντες οι μισούντες Σιών. 6 γενηθήτωσαν ωσεί χόρτος δωμάτων, ός πρό τού εκσπασθήναι εξηράνθη· 7 ού ουκ επλήρωσε τήν χείρα αυτού ο θερίζων καί τόν κόλπον αυτού ο τά δράγματα συλλέγων, 8 καί ουκ είπαν οι παράγοντες· ευλογία Κυρίου εφ υμάς, ευλογήκαμεν υμάς εν ονόματι Κυρίου.

Απολυτίκιον Ήχος α. Τής ερήμου πολίτης. Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως

Σηλυβρίας τόν γόνον καί Αιγίνης τόν έφορον, τόν εσχάτοις χρόνοις φανέντα αρετής φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ως ένθεον θεράποντα Χριστού, αναβλύζει γάρ ιάσεις παντοδαπάς τοίς ευλαβώς κραυγάζουσι. Δόξα τώ σέ δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τώ σέ θαυματώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σού πάσιν ιάματα.

Δί ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.