Μιας άλλης εποχής καταστάσεις... Του π. Ηλία Μάκου. Οι νεότερες γενιές σίγουρα δεν έχουν σαφή εικόνα για τα παλαιότερα χρόνια και ειδικά για όσα συνέβαιναν σε επίπεδο ζωής, συμπεριφοράς, αλλά και τήρησης κανόνων.

Εκείνες οι εποχές διακρίνονταν, πέρα από τη φτώχεια τους (σήμερα, που τα έχουμε όλα είμαστε άραγε καλύτερα από το συντηρήσιμό τους, που σήμερα αποτιμάται από κάποιους θετικά και από κάποιους αρνητικά, το πρόβλημα, βέβαια, ήταν ο ακραίος συντηρητισμός, ενώ τώρα έχουμε φτάσει στο άκρως αντίθετο, που είναι η ασυδοσία…

Ένα περιστατικό, 62 ολόκληρα χρόνια πριν, με μια δασκάλα στη Θεσπρωτία (σε χωριό των Φιλιατών), η οποία, άκουσον, άκουσον, τόλμησε, κατά τον επιθεωρητή, να κυκλοφορήσει το βράδυ και να διανυκτερεύσει εκτός του χωριού, που υπηρετούσε, και γι’ αυτό βρέθηκε ελεγχόμενη(!), δείχνει, κυρίως με τα τωρινά δεδομένα, οπισθοδρομικότητα. Βέβαια τότε αυτά ήταν συνηθισμένα και αποτελούσαν τα δεδομένα των χρόνων εκείνων, που είχαν μη αναγκαίους και μη κατανοητούς περιορισμούς, ωστόσο εμφάνιζαν και μια γνησιότητα.

Αναφέρεται στο έγγραφο, μεταξύ άλλων:

«΄Εχοντες υπ’ όψιν τα αναγραφόμενα εις την υπό σημερινήν ημερομηνίαν τηλεγραφικήν αναφοράν σας, γνωρίζομεν εις υμάς, ότι η προ τριημέρου (12ην τρέχοντος μηνός και ημέραν Σάββατον) επιδειχθείσα εκ μέρους σας επαίσχυντος συμπεριφορά επροξένησεν εις ημάς τε, ως Νόμω εντεταλμένον δια την παρακολούθησιν και τον έλεγχον των πράξεών σας ως δημοσίου υπαλλήλου, καθώς και εις την ευυπόληπτον κοινωνίαν της πόλεως Φιλιατών οδυνηράν εντύπωσιν.
Διερωτώμεθα: Κατά ποίαν λογικήν, Διδασκάλισσα υμείς, έχετε το δικαίωμα να περιφρονήτε ασυστόλως και ανερυθριάσθως το Δημόσιον αίσθημα και να περιέρχησθε νύκτωρ τη συνοδεία ανδρός ουδεμίαν επισήμως έχοντος θεμιτήν σχέσιν με υμάς και δι’ ιδιωτικού του αυτοκινήτου την περιοχήν της Περιφερείας μας και να προσέρχησθε μετ’ αυτού εις Δημόσιον χορόν (ως ο προχθεσινός) εις την Λέσχην Φρουράς Φιλιατών;

Εις ποίαν πώρωσιν άρα γε έφθασεν η συνείδησίς σας, όταν προσερχόμενη εις τον εν λόγω Δημόσιον χορόν μετά του εν λόγω ανδρός καταλαμβάνητε θρασύτατα μετ’ αυτού θέσιν εις τράπεζαν γειτονικήν προς την του προϊσταμένου Επιθεωρητού σας και παραλείπητε και την στοιχειωδεστέραν εκδήλωσιν κοινωνικής αγωγής, την του χαιρετισμού προς αυτόν;

Ποίος σας έδωσε το δικαίωμα να διασύρητε κατά τον επαίσχυντον αυτόν τρόπον την υπόληψιν και την τιμήν της εναρέτου οικογενείας των Διδασκάλων μου;

Πού κατεχωρήσατε τας επί ώραν μακράν και κατ’ επανάληψιν απευθυνθείσας προς το άτομόν σας εκ μέρους ημών νουθεσίας και συμβουλάς επί του ιδίου θέματος της συμπεριφοράς σας;

Πώς είναι δυνατόν να έχωσι πλέον εμπιστοσύνην εις την Διδασκάλισσαν των αθώων τέκνων των οι γονείς, όταν παρακολουθούν μετά δικαίας βδελυγμίας τας ανόμους νυκτερινάς δι’ αυτοκινήτου περιπλανήσεις σας;

Κατόπιν των ανωτέρω και συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 131,132,160 και 161 του Νόμου 1811/51 καλούμεν υμάς, όπως εντός εικοσιτετραώρου από λήψεως παρούσης απολογηθήτε εγγράφως αναφέρουσα τους λόγους τού ως ανωτέρω ολισθήματός σας.

Εν τη περί ής ο λόγος απολογία σας δέον όπως δώσητε απόκρισιν και εις τα εξής ερωτήματα:

  1. Πού διενυκτερεύσατε από της 3ης μετά μεσονύκτιον ώρας και μετά το πέρας του χορού;
  2. Πώς απεμακρύνθητε εκ της έδρας σας άνευ αδείας της υπηρεσίας; και
  3. Ανεφέρατε εις τον κ. Διευθυντήν του Σχολείου σας περί της απομακρύνσεώς σας εκ της έδρας, περί του σκοπού τής εις Φιλιάτες ελεύσεώς σας και περί του τρόπου και χρόνου αναχωρήσεως και επανόδου σας;».

Υπερβολικές θα πείτε τέτοιες καταστάσεις, σαν και αυτές, που περιγράφονται σε έγγραφο, που μας έστειλε από το αρχείο του ο διακεκριμένος Θεσπρωτός εκπαιδευτικός Παναγιώτης Γεωργίου, και θα συμφωνήσουμε. Ωστόσο και η καταπάτηση κάθε αξίας, που παρατηρούμε στους καιρούς μας, είναι και αυτό φαινόμενο πέρα των ορίων.

Άρα η λύση είναι κάπου στη μέση… Δηλαδή και πράγματα καταπιεστικά προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου να μην υιοθετούνται, αλλά ταυτόχρονα και εξωφρενικές καταστάσεις, όπως αυτές, που ζούμε, είναι αχρείαστες.

πατήρ Ηλίας Μάκος

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.