Προσευχή: Τα λόγια για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σπουδαία είναι η προσευχή του Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’, με σκοπό να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Κύριε ο Θεός ημών, ο Πάνσοφος, ο Παντοδύναμος και ο Πολυέλεος, Σου δεόμεθα και Σε παρακαλούμεν ημείς οι αμαρτωλοί και ανάξιοι δούλοι Σου˙ εισάκουσον της φωνής της δεήσεως ημών εν τη ώρα ταύτη και κατάπαυσον τον εκραγέντα πόλεμον εις πεδιάδας, χωρία, κωμοπόλεις και πόλεις της Ουκρανίας χώρας.

Επίβλεψον εξ ουρανού, Κύριε, και ίδε τον πόνον και την οδύνην των πλασμάτων Σου, τα δάκρυα εν τοις οφθαλμοίς αυτών, τον ψυχικόν τάραχον, ως και τούτον τον θάνατον εν αυτοίς. Συ οίδας ότι αι ανομίαι και αι αμαρτίαι υπερήραν τας κεφαλάς ημών˙ διό γενού ίλεως και ελπίς και κραταίωμα..

Σπουδαία προσευχή του Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου δια την κατάπαυσιν του πολέμου στην Ουκρανία
Η συνέχεια της προσευχής για να παύσει ο πόλεμος στην Ουκρανία
Φώτισον δε τον νούν και συνέτισον τους ιθύνοντας, του ειδέναι εαυτούς και ποιείν το άγιον θέλημά Σου, ότι «μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται».

Αγγέλους εξ αγίου κατοικητηρίου Σου κατάπεμψον φύλακας επί πάντας τους εις την ξένην γην διαφυγόντας εκ της πολεμικής συρράξεως και χάρισαι αυτοίς υπομονήν και παραμυθίαν.

Ναί, ευδιάλλακτε και φιλάνθρωπε Κύριε, δώρησαι τα σα αγαθά, ειρήνην και ομόνοιαν, δικαιοσύνην και ήρεμον και ησύχιον βίον πάσι τοις δεινώς δοκιμαζομένοις υπό του πολέμου αδελφοίς ημών.

Ότι Συ ει ο Θεός ημών, του ελεείν και σώζειν και Σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.