Πρόσδεξαι, ώ μετανοίας κήρυξ και λύχνε του ηλίου της δόξης φαεινέστατε, την παρ΄εμού προσφερομένην παράκλησιν, ο και μείζων εν γεννητοίς παρά του Σωτήρος μαρτυρηθείς, ο τα στειρωτικά δεσμά διαλύσας και την πατρικήν αφωνίαν εις ευφωνίαν μετατρεψάμενος.

Αγίου Μαξίμου του Γραικού
Ο πάσι τον σωτήριον προκηρύξας νόμον και τον ένα της ομοουσίου και αδιαιρέτου Υπεραγίας Τριάδος, Θεόν Λόγον, χειρί κρατήσαι και βαπτίσαι αξιωθείς, ο Πρόδρομός τε και Προφητών απάντων υπέρτερος, Ιωάννη ένδοξε χαριτώνυμε, εισάκουσον και άναψον μου τον εσβεσμένον τη ραθυμία λύχνον της ψυχής μου και φώτισον με τη ευπαρρησιάστω πρεσβεία σου.

Εσπίλωσα γαρ μου τον λογισμόν, ηφάνισα κλήρον τον πατρικόν, αλόγοις ομοιωθείς κτήνεσι και αθλίως τούτοις συμβοσκηθείς ο δύστηνος. Πάντας υπερέβην εν ανομίαις τω βορβόρω των παθών κυλινδούμενος και ασώτως δαπανήσας μου την ζωήν. Αλλ΄έγειρόν με τη μεσιτεία σου, ως μεσίτην Σε πλουτήσαντα προς τον Κριτήν.

Ίλεών μοι τούτον απέργασαι, ως παρρησίαν έχων προς Αυτόν.

Έκτεινον μοι την άμαχον χείρα σου κατά των παθών και εκτελείν με τον βίον εν αγαθοίς ενίσχυσον, όπως της ζοφερής κολάσεως ρυσθείς, της ουρανίου τύχοιμι δόξης, ω Θεού Προφήτα και Βαπτιστά, σαις ικεσίαις ταις προς τον Κύριον, ότι αυτώ πρέπει δόξα, ύμνος, κράτος και προσκύνησις, εις τους αιώνας. Αμήν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-2)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.