Παναγία Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε Μαριάμ, του Ουρανού και γης Βασίλισσα και πάσης κτίσεως Κυρία η συλλαβούσα εν γαστρί τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν...

Προσευχή στην Παναγία την Εγκυμονούσα ώστε η Μητέρα μας Παναγία να βοηθάει τις εγκυμονούσες και όσες επιθυμούν να κυοφορήσουν ή σε κάθε άλλη περίσταση. Ακολουθεί και σχετικό αίτημα και ευχή υπέρ των σκεπτόμενων την φοβεράν έκτρωσιν… Παρακάτω ακολουθεί η προσευχή στην Παναγία την Εγκυμονούσα, ποιηθείς υπό Καθηγουμένης Ισιδώρας Μοναχής Αγιεροθειτίσσης.

Στις 25 Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε να τιμάται η Παναγία η Εγκυμονούσα, προστάτιδα και φρουρός πάντων των επιτόκων γυναικών και των ατέκνων οικογενειών.

Προσευχή στην Παναγία την Εγκυμονούσα
Παναγία Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε Μαριάμ, του Ουρανού και γης Βασίλισσα και πάσης κτίσεως Κυρία΄ η συλλαβούσα εν γαστρί τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ευδοκία του Πατρός και επελεύσει Πνεύματος του Παναγίου ΄η κυοφορήσασα ασπόρως εν τη κοιλία σου τον Σωτήρα και Λυτρωτήν του κόσμου, τον συντρίψαντα το κράτος του θανάτου ΄η διανοίξασα ημίν τας πύλας του Παραδείσου, τας κλεισθείσας δια την παρακοήν των πρωτοπλάστων΄ η την αράν της Εύας εξαλείψασα και τα δάκρυα αυτής εις χαράν μεταβαλούσα ΄η καρπογονήσασα ημίν την αιώνιον ζωήν, και των άφθαρτων αγαθών κοινωνούς ημάς ποιήσασα, τω ασπόρω τόκω σου.

Σου δεόμαθα και Σε παρακαλούμεν Αγαθή ΄επίδε επί τους δούλους σου, τους ελπίζοντας εις Σε και πεποιθότας τη ση ευσπλαγχνία και θαρρούντας τη προς Θεόν, Ον εκυοφόρησας, ισχυρά σου μητρική παρρησία.

Και τας μεν στείρας και ατέκνους κόρας χαροποίησον, τη καλή ελπίδι και τη υπομονή ταύτας στερεούσα.
Εν δε τω φόβω του Υιού σου στήριξον τας καρδίας αυτών, ίνα πιστώς επικαλούμεναι το άγιον σου Όνομα, αξιωθώσι συλλαβείν εν γαστρί και καλώς κυοφορήσαι της ευλογίας την δωρεάν.

Αξιώσον αυτάς εν σωφροσύνη και συνέσει διάγειν τον της κυοφορίας επικείμενον καιρόν, και φθάσαι αισίως εις την καλήν και επιθυμιτήν ώραν του προσδοκώμενου τοκετού.

Ευτέκνους αυτάς ποίησον εις δόξαν του Υιού σου και Θεού ημών, του την ζωήν χορηγούντος τοις ανθρώποις και τα πάντα λυσιτελώς ημίν οικονομούντος, προς το συμφέρον εκάστου.

Αύθις δε καλλιτέκνους ταύτας ποίησον, ίνα εν επιγνώσει της αληθείας αναθρέψωσι τα τέκνα αυτών και εν τω φωτί της πίστεως οδηγήσωσιν αυτά.

Όπως αν βαδίζοντες ομού την οδόν των θείων εντολών, φθάσωσι εις την χαράν της ουρανίου Βασιλείας του Υιού σου, δοξάζοντες Αυτόν, συν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας αμήν.

Αίτημα και ευχή υπέρ των σκεπτόμενων την φοβεράν έκτρωσιν
Έτι δεόμεθα υπέρ των εξ απροσεξίας και ακρασίας και αφροσύνης αυτών, προ του γάμου συνελθουσών και εχουσιν εν γαστρί καρπό παρανομίας. Άρτι δε δι εντροπήν και ένδειαν την φοβεράν αμαρτίας της εκτρώσεως σκεπτομένων.

Φύλαττε αυτάς Κύριε, εκ της ολεθρίου ταύτης βλάβης και εις μετάνοιαν και καλήν μεταστροφήν ταύτας οδήγησον.

Ινα επιστρέφουσαι εις τον άγιον Σου νόμον, το του φόνου αδιόρθωτον κακόν αποφυγώσι.

Μεταμελούμεναι δε την καλήν διόρθωσιν επιτύχωσι και της ζωής το δώρον αξίως εκτιμήσωσι, ο δέδωκας αυταίς τη αφάτω σου φιλάνθρωπία.

Συ γάρ ει της ζωής ο Χορηγός και την λατρείαν και την προσκύνησιν προσφέρομέν Σοι, συν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ἀπολυτίκιον
Τον Θεόν απειράνδως, εν γαστρί σου συνέλαβες, και εκυοφόρησας Τούτον Παναγία εν μήτρα σου διο εγκυμονούσαι προς την σύν προστρέχουσι βεβαίαν αρωγήν, ίνα έλθωσιν εις ώρα του τοκετού, αισίως τη δυνάμει σου. Χαίροις Θεοκυήτορ Μαριάμ, χαίροις μητέρων στήριγμα: Χαίροις των κυοφόρων γυναίκων, αντίληψις και στήριγμα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.