Παρακλητικός Κανών Αγίων Αρχαγγέλων και Αρχιστράτηγων Μιχαήλ και Γαβριήλ.

Ο Παρακλητικός Κανών Αγίων Αρχαγγέλων. Η Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων εορτάζεται στις 8 Νοεμβρίου

Ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων.
Ο Αναγνώστης: Αμήν.
Δόξα σοί, ο Θεός ημών, δόξα σοί.
Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, τό Πνεύμα τής αληθείας, ο πανταχού παρών καί τά πάντα πληρών, ο θησαυρός τών αγαθών καί ζωής χορηγός, ελθέ καί σκήνωσον εν ημίν καί καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος καί σώσον, Αγαθέ τάς ψυχάς ημών.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρείς φορές)

Δόξα Πατρί καί Υιώ καί Αγίω Πνεύματι.
Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
Παναγία τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τάς ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε καί ίασαι τάς ασθενείας ημών, ένεκεν τού ονόματός σου.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Δόξα Πατρί καί Υιώ καί Αγίω Πνεύματι.
Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοίς ουρανοίς, αγιασθήτω τό όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω τό θέλημά Σου ως εν ουρανό καί επί τής γής. Τόν άρτον ημών τόν επιούσιον δός ημίν σήμερον, καί άφες ημίν τά οφειλήματα ημών, ως καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών, καί μή εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από τού πονηρού.

Ψαλμός ρμβ΄ (142)
Κύριε, εισάκουσον τής προσευχής μου, ενώτισαι τήν δέησίν μου εν τή αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τή δικαιοσύνη σού καί μή εισέλθης εις κρίσιν μετά τού δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών. ότι κατεδίωξεν ο εχθρός τήν ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τήν ζωήν μου, εκάθισε μέ εν σκοτεινοίς ως νεκρούς αιώνος καί ηκηδίασεν έπ εμέ τό πνεύμά μου, εν εμοί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσι τοίς έργοις σου, εν ποιήμασι τών χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα πρός σέ τάς χείράς μου, η ψυχή μου ως γή άνυδρος σοί.

Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε τό πνεύμά μου μή αποστρέψης τό πρόσωπόν σου άπ εμού, καί ομοιωθήσομαι τοίς καταβαίνουσιν εις λάκκον. ακουστόν ποίησον μοί τό πρωί τό έλεός σου, ότι επί σοί ήλπισα γνώρισον μοί, Κύριε, οδόν, εν ή πορεύσομαι, ότι πρός σέ ήρα τήν ψυχήν μού εξελού μέ εκ τών εχθρών μου, Κύριε, ότι πρός σέ κατέφυγον. δίδαξον μέ τού ποιείν τό θέλημά σου, ότι σύ ει ο Θεός μού τό πνεύμά σου τό αγαθόν οδηγήσει μέ εν γή ευθεία.

Ένεκεν τού ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις μέ, εν τή δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως τήν ψυχήν μου καί εν τώ ελέει σου εξολοθρεύσεις τούς εχθρούς μου καί απολείς πάντας τούς θλίβοντας τήν ψυχήν μου, ότι εγώ δούλός σου ειμι.

Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Στίχος ά΄. Εξομολογείσθε τώ Κυρίω, καί επικαλείσθε τό όνομα τό άγιον αυτού.
Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Στίχος β΄. Πάντα τά έθνη εκύκλωσαν μέ, καί τώ ονόματι Κυρίου ημυνάμην αυτούς.
Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Στίχος γ΄. Παρά Κυρίου εγένετο αύτη, καί έστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών.
Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Είτα τά παρόντα Τροπάρια.
Ήχος δ΄. Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ.
Τούς Πρωτοστάτας Ουσιών τών αύλων, καί καταυγάζοντας φωτί πάσαν Κτίσιν, τής Τρισηλίου δόξης καί Θεότητος, άπαντες τιμήσωμεν, Αρχαγγέλους τούς θείους, πρός αυτούς κραυγάζοντες, εν ψυχή τεθλιμμένη, ώ Ταξιάρχαι αύλων Ουσιών, πάσης ημάς περιστάσεως ρύσασθε.
Δόξα Πατρί καί Υιώ καί Αγίω Πνεύματι.

Απολυτίκιον Ήχος δ΄
Τών ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγοι, δυσωπούμεν υμάς, ημείς οι ανάξιοι, ίνα ταίς υμών δεήσεσι τειχίσητε ημάς, σκέπη τών πτερύγων τής αύλου υμών δόξης, φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς καί βοώντας. Εκ τών κινδύνων λυτρώσασθε ημάς, ως Ταξιάρχαι τών άνω Δυνάμεων.
Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Θεοτοκίον.
Ου σιωπήσομεν, ποτέ, Θεοτόκε, τάς δυναστείας Σου λαλείν οι ανάξιοι, ει μή γάρ Σύ προίστασο πρεσβέβουσα, τίς ημάς ερρύσατο, εκ τοσούτων κινδύνων: Τίς δέ διεφύλαξεν έως νύν ελευθέρους: Ουκ αποστώμεν, Δέσποινα έκ Σού, σούς γάρ δούλους σώζεις αεί, εκ παντοίων δεινών.

Ψαλμός ν΄ (50)
Ελέησον μέ, ο Θεός, κατά τό μέγα έλεός σου καί κατά τό πλήθος τών οικτιρμών σου εξάλειψον τό ανόμημα μουεπί πλείον πλύνον μέ από τής ανομίας μου καί από τής αμαρτίας μού καθάρισον μέ. Ότι τήν ανομίαν μου εγώ γινώσκω, καί η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι διαπαντός. Σοί μόνω ήμαρτον καί τό πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα, όπως άν δικαιωθής εν τοίς λόγοις σου, καί νικήσης εν τώ κρίνεσθαι σέ. Ιδού γάρ εν ανομίαις συνελήφθην, καί εν αμαρτίαις εκίσσησε μέ η μήτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τά άδηλα καί τά κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοί. Ραντιείς μέ υσσώπω, καί καθαρισθήσομαι, πλυνείς μέ, καί υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι.

Ακουτιείς μοί αγαλλίασιν καί ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Αποστρεψον τό πρόσωπόν σου από τών αμαρτιών μου καί πάσας τάς ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, ο Θεός, καί πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοίς εγκάτοις μου. Μή απορρίψης μέ από τού προσώπου σου καί τό πνεύμά σου τό άγιον μή αντανέλης άπ εμού. Απόδος μοί τήν αγαλλίασιν τού σωτηρίου σου καί πνεύματι ηγεμονικώ στήριξον μέ. Διδάξω ανόμους τάς οδούς σου, καί ασεβείς επί σέ επιστρέψουσι.

Ρύσαι μέ εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός τής σωτηρίας μουαγαλλιάσεται η γλώσσά μου τήν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τά χείλη μου ανοίξεις, καί τό στόμα μου αναγγελεί τήν αίνεσίν σου. Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα ανολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τώ Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, εν τή ευδοκία σου τήν Σιών, καί οικοδομηθήτω τά τείχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν καί ολοκαυτώματα τότε ανοίσουσιν επί τό θυσιαστήριον σού μόσχους.

Είτα ο κανών
Ωδή ά΄ Υγράν διοδεύσας
Αγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Αγίων Αγγέλων ως αρχηγοί, καί τής θεοπτίας απολαύοντες τηλαυγώς, τόν Αγαθοδότην καί Σωτήρα υπέρ ημών καθικεταύσατε.
Αγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Απαύστως δοξάζουσι σέ πιστώς, Ασωμάτων Δήμοι, ενηδόμενοι κάλλει τώ σώ, καί τή ακορέστω αίγλη, Σώτερ, αυτών πρεσβείαις ημάς κατοικτείρησον.
Δόξα Πατρί καί Υιώ καί αγίω Πνεύματι
Βιαίοις κρατούμενοι πειρασμοίς, υμίν ως προστάταις καταφεύγομεν οι πιστοί, Αρχάγγελοι θείοι, τόν Δεσπότην εκτενώς εκδυσωπήσατε.
Καί νύν καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν
Γενού μοί, Παρθένε, καταφυγή, λιμήν τέ καί τείχος, καί προστάτις ή τόν Θεόν, εν σαρκί τεκούσα, Θεομήτωρ, τόν λυτρωτήν καί Πανοικτήρμονα.

Ωδή γ΄ Ουρανίας αψίδος
Αγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Δωρεαίς πολυτρόποις, Αγγελικών τάξεων, οία Ταξιάρχαι, κοσμούμενοι, Αρχιστράτηγοι, καθοραίσατε, τάς τού Χριστού Εκκλησίας, θεικαίς λαμπρότησι, ταίς προστασίαις υμών.
Αγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Δωρεάς μέ αγίας, ως συμπαθείς Άγγελοι, νύν καταξιώσαι τόν ευσυμπάθητον δυσωπήσατε, τρόπους ασπλάχνους γάρ, καί μοχθηρούς κεκτημένον, μετανοίας τρόποις μέ ανακαλέσατε.
Δόξα Πατρί καί Υιώ καί αγίω Πνεύματι
Ευδοκίας εν όπλω, τό τών Πιστών πλήρωμα, δόξης Ουρανίου τώ κάλλει νύν στεφανούμενοι, εκ περιστάσεως, ως ευκλεείς παραστάται, τού Θεού λυτρώσασθε, θείοι Αρχάγγελοι.
Καί νύν καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν
Ζωής τής ακηράτου, θεία σκηνή γέγονας, μόνη εξ΄ αιώνος φανείσα, Παρθενομήτωρ, Αγνή, διο Πανάμωμε, τόν εν σκιά τού θανάτου, πρός ζωήν οδήγησον.

Ωδή δ΄ Εισακήκοα Κύριε
Αγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Η Δυάς η πρωτεύουσα, τής τών Αρχαγγέλων νύν ομηγύρεως, τούς προστρέχοντας τή σκέπη σου, εκ παντός κινδύνου, ελευθέρωσον.
Αγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Θεωροί τής λαμπρότητος, τής Θεαρχικής καί Αγαδοδότητος, Αρχιστράτηγοι, υπάρχοντες, δούλους τούς υμών δεινών λυτρώσασθε.
Δόξα Πατρί καί Υιώ καί αγίω Πνεύματι
Ιεραίς εν δεήσεσιν, εύροιμι υμάς συλλήπτορας Άγγελοι, τήν ψυχήν μου ενισχύοντας, καί τόν λογισμόν μου καταυγάζοντας.
Καί νύν καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν
Ιερώς σέ δοξάζουσι, τά τών Ασωμάτων θεία στρατεύματα, Θεομήτωρ Πανακήρατε, τόν γάρ Κτίστην τούτων απεκύησας.

Ωδή ε΄ Φώτισον ημάς
Αγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Κύκλω τού Θεού, παρεστώτες, Αρχιστράτηγοι, καί ταίς εκείθεν πηγαζούσαις αυγαίς, λελαμπρυσμένοι τούς υμών οικέτας διασώσατε.
Αγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Λύτρωσιν ημίν, δωρηθήναι ικετεύσατε, τόν Δεσπότην καί Θεόν ημών, ως παραστάται τής βροτών απολυτρώσεως.
Δόξα Πατρί καί Υιώ καί αγίω Πνεύματι
Μύστας τής σεπτής, καί αρρήτου Σώτερ δόξης σου, τούς Αρχιστρατήγους υπέστησας, τούς σούς ούν δούλους δί΄ αυτόν νύν διαφύλαξον
Καί νύν καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν
Μύρον μυστικόν, ονομάζομεν σέ, Παναγνέ, ως γεννήσασαν Θεόν εν σαρκί, τόν τά ευώδη αναβρύοντα χαρίσματα.

Ωδή στ΄ Τήν δέησιν
Αγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Νύν θρόνω τώ φοβερώ παρίστασθαι, ακλινώς αξιωθέντες, Θεοπται, καί τού φωτός τής Αγίας Τριάδος, επαπολαύειν πρεσβεύσατε Άγγελοι, ρυσθήναι εκ τών πειρασμών, τούς τή σκέπη υμών καταφεύγοντας.
Αγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Ξηράνατε τών παθών σηπεδόνα καί τών νόσων κοπάσατε τόν σάλον, σύν τούτοις δέ, ώ Αρχάγγελοι θείοι, καί τά τής Πίστεως σκάνδαλα παύσατε, καί ρύσασθε πάντας ημάς ταίς λιταίς υμών πάσης αιρέσεως.
Δόξα Πατρί καί Υιώ καί αγίω Πνεύματι
Οι άγιοι Ταξιάρχαι Αγγέλων, παρεστώτες εσαεί τή Τριάδι, καί τών φρικτών καί αρρήτων αυτοπται, ως όντες , πάντας, Αρχάγγελοι, ρύσασθε, κινδύνων τέ καί πειρασμών, ταίς υμών ικεσίαις δεόμεθα.
Καί νύν καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν
Ο έμψυχός του Σωτήρος θάλαμος, ο λαμπραίς τής Παρθενίας ακτίσι, φωτοειδώς ώσπερ κρίνος εκλάμπων, τής ακανθώδους εν μέσω συγχύσεως, η Παναγνός καί ευπρεπής, Θεοτόκος Παρθένος δοξάζεται.

Πρός τό, Διασωσον
Εκ νόσων καί εκ παντοίων κινδύνων ρύσασθε Ταξιάρχαι, τούς πιστώς τελούντας υμών τήν Σύναξιν, ως φύλακες Ορθοδόξων προστάται.
Άχραντε, η διά λόγου τόν Λόγον ανερμηνεύτως, έπ΄ εσχάτων τών ημερών τεκούσα δυσώπησον, ως έχουσα μητρικήν παρρησίαν.

Κοντάκιον Ήχος β΄.
Αρχιστράτηγοι Θεού, Λειτουργοί θείας δόξης, τών ανθρώπων οδηγοί καί Αρχηγοί Ασωμάτων, τό συμφέρον ημίν πρεσβεύσατε, καί τό μέγα έλεος, ως τών Ασωμάτων Αρχιστράτηγοι.

Καί ευθύς τό Προκείμενον
Ο ποιών τούς Αγγέλους αυτού Πνεύματα, καί τούς λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα.

Στίχος: Ευλόγει η ψυχή μου τόν Κύριον, Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης σφόδρα.

Ευαγγέλιον Εκ τού κατά Λουκάν (10, 16-21)
Είπεν ο Κύριος τοίς εαυτού Μαθηταίς. Ο ακούων υμών εμού ακούει, καί ο αθετών υμάς, εμέ αθετεί, ο δέ εμέ αθετών, αθετεί τόν αποστείλαντα μέ. Υπέστρεψαν δέ οι Εβδομήκοντα μετά χαράς, λέγοντες, ΄ Κύριε, καί τά δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν τώ ονόματί σου. Είπεν δέ αυτοίς εθεώρουν τόν Σατανάν ως αστραπήν εκ τού ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδωμι υμίν τήν εξουσίαν τού πατείν επάνω όφεων καί σκορπίων, καί επί πάσαν τήν δύναμιν τού εχθρού, καί ουδέν υμάς ου μή αδικήση. Πλήν εν τούτω μή χαίρετε, ότι τά πνεύματα υμίν υποτάσσεται΄ χαίρετε δέ ότι τά ονόματα υμών εγράφη εν τοίς ουρανοίς. Εν αυτή τή ώρα ηγαλλιάσατο τώ πνεύματι ο Ιησούς καί είπεν΄ εξομολογούμαι σοί, Πάτερ, Κύριέ του ουρανού καί τής γής, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών καί συνετών, καί απεκάλυψας αυτά νηπίοις΄ ναί, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία έμπροσθέν σου.

Δόξα Πατρί καί Υιώ καί αγίω Πνεύματι
Ταίς τών Ασωμάτων πρεσβείες Ελεήμον, εξάληψον τά πλήθη τών εμών εγκλημάτων.
Καί νύν καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν
Ταίς τής Θεοτόκου πρεσβείες Ελεήμον, εξάληψον τά πλήθη τών εμών εγκλημάτων

Καί τό παρόν Προσόμοιον
Στίχος: Ελέησον μέ, ο Θεός, κατά τό μέγα Έλεός Σου, καί κατά τό πλήθος τών οικτιρμών Σου, εξάλειψον τό ανόμημά μου

Παύασατε τήν έφοδον, ώ Πρωτοστάται Αγγέλων, Μιχαήλ θαυμάσιε, Γαβριήλ θειότατε, τών αιρέσεων, καί ταχύ σώσατε, εκ νόσων παντοίων, καί τόν σάλον διαιρέσεων, καταπραύνατε, καί κινδύνων ρύσασθαι καί τών θλίψεων, λιταίς υμών, Αρχάγγελοι, πάντας τούς υμάς αναμέλποντας, καί τή θεία σκέπη, υμών προσπεσφευγότας ευλαβώς, καί τών δεινών της κολάσεως, θείοι Νόες σώσατε.

Μοναδική Εικόνα Παναγίας Γλυκοφιλούσας πάνω σε φυσικό ξύλο με γυαλιστερό φινίρισμα και περίτεχνο κόψιμο.

Ο Ιερεύς:
Σώσον ο Θεός τόν λαόν σου καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν σού επισκεψαι τόν κόσμον σου εν ελέει καί οικτιρμοίς. Υψωσον κέρας Χριστιανών ορθοδόξων καί καταπεμψον εφ ημάς τά ελέη σου τά πλούσια πρεσβείαις τής παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί Αειπαρθένου Μαρίας δυνάμει τού Τιμίου καί Ζωοποιού Σταυρού προστασίαις τών τιμίων επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων ικεσίαις τού Τιμίου καί Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστού Ιωάννου τών αγίων ενδόξων καί πανευφήμων Αποστόλων ών εν Αγίοις Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών καί οικουμενικών διδασκάλων Βασιλείου τού Μεγάλου, Γρηγορίου τού Θεολόγου καί Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, Αθανασίου καί Κυρίλλου, Ιωάννου τού Ελεήμμονος, πατριαρχών Αλεξανδρείας. Νικολάου τού εν Μύροις, Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος, τών Θαυματουργών τών αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου τού Τροπαιοφόρου, Δημητρίου τού Μυροβλήτου, Θεοδώρων Τύρωνος καί Στρατηλάτου, τών ιερομαρτύρων Χαραλάμπους καί Ελευθερίου, τών αγίων ενδόξων καί καλλινίκων Μαρτύρων. Τών οσίων καί θεοφόρων Πατέρων ημών. Τών αγίων καί δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ καί Άννης, καί πάντων σου τών Αγίων. Ικετεύομεν σέ, μόνε πολυέλεε Κύριε. Επάκουσον ημών τών αμαρτωλών δεομένων σου καί ελέησον ημάς.

Ωδή ζ΄ Οι εκ τής Ιουδαίας
Αγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Πολυποίκιλον χάριν, Αρχιστράτηγοι θείοι, υμίν δεδώρηται, ο πάντων ευεργέτης, ου νύν τήν Εκκλησίαν, διασώτατε ψάλλουσαν΄ ο τών Πατέρων ημών, Θεός ευλογητός ει.
Αγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Ρώμη τού Παντεπόπτου, δυναμούμενοι πάντα, τής γής τά πέρατα, τρανώς περισκοπείτε, καί πάντας τούς εν πίστει περισώζετε ψάλλοντας΄ ο τών Πατέρων ημών, Θεός ευλογητός ει.
Δόξα Πατρί καί Υιώ καί αγίω Πνεύματι
Σύν Αύλοις Αγγέλοις, τών πιστών αί χορείαι δεύτε τιμήσωμεν, τήν αίσιον ημέραν, τής μνήμης εκτελούντες, τών Θεού Αρχαγγέλων πιστώς, καί εκβοώντες αυτοίς, ρύσασθε ημάς νόσων.
Καί νύν καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν
Σωτηρίας λιμένα, Θεοτόκε Παρθένε, σέ νύν γνωρίζοντες, τού βίου τούς κινδύνους, εκφεύγομεν καί ζάλας, τώ Υιώ σου κραυγάζοντες΄ο τών Πατέρων ημών, Θεός ευλογητός ει.

Ωδή η΄ Τόν Βασιλέα
Αγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Τούς παραστάτας καί υμνωδούς τής αφράστου, Αρχαγγέλους δόξης σου προσδέχου, σέ νύν δυσωπούντας, υπέρ ημών, Παντάναξ.
Αγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Ύμνους απαύστως, ώ Αρχάγγελοι θείοι, τώ Θεώ προσφέροντες τών όλων, μέμνησθε τών πίστει υμάς υμνολογούντων.
Δόξα Πατρί καί Υιώ καί αγίω Πνεύματι
Φώτα, ώ θείοι Αρχιστράτηγοι, όντες, τής θεότητος παρακαλούμεν πάντας, φωτός Ουρανίου εμπλήσατε καί δόξης.
Καί νύν καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν
Φαεινοτάταις σου αστραπαίς, Θεομήτωρ, τούς πιστώς ειδότας σέ φαιδρύνεις, τήν τιμιωτέραν τών Ουρανίων Νόων.

Ωδή θ΄ Κυρίως Θεοτόκον
Αγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Χορείας Ασωμάτους, νύν τήν Εκκλησίαν, δί΄ αρετής μιμουμένην σύ λάμπρυνον, περιτειχίζων, Παντάναξ, αυτήν Αγγέλοις σου.
Αγιοι Αρχάγγελοι τού Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών
Ψυχών τήν σωτηρίαν, Θεού Ταξιάρχαι, πάσιν υμίν τοίς τιμώσι δωρήσασθε, τήν φαιδροτάτην ημών καί θείαν πανήγυριν.
Δόξα Πατρί καί Υιώ καί αγίω Πνεύματι
Ως φύλακας τού Κόσμου, καί τών Ορθοδόξων, καί Αρχιστράτηγοι θείων δυνάμεων, ρύσασθε νόσων ημάς καί κακώσεων.
Καί νύν καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν
Ως Λυκαυγές ως όρθος, πάσι τοίς εν σκότει εξανατείλασα, Άχραντε, πρέσβευε Χριστώ, φωτίσαι τούς εν πίστει αεί υμνούντας σέ.

Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σέ τήν Θεοτόκον, τήν αειμακάριστον καί παναμώμητον καί μητέρα τού Θεού ημών. Τήν τιμιωτέραν τών Χερουβίμ καί ενδοξοτέραν ασυγκρίτως τών Σεραφίμ, τήν αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν τήν όντως Θεοτόκον σέ μεγαλύνομεν.
Χαίροις Ορθοδόξων η καλλονή, χαίροις διωχθέντων, καταφύγιον ισχυρόν, χαίροις τών εν θλίψει, καί τών εν εξορία, Προκόπιε Θεοφρον, τό παραμύθιον.

Καί τά ακόλουθα Μεγαλυνάρια
Σκέπε, φρούρει, φύλαττε, σαίς λιταίς, Αρχάγγελε θείε, Αστραπόμορφε Μιχαήλ, τούς πίστει σέ τιμώντας καί γεραίροντας πόθω, ως πρώτον τών Αγγέλων καί Αρχιστράτηγον.
Πάρεσο προστάτης πάσιν ημίν, εν παντί τώ βίω καί εν ώρα τή φοβερά, τού πικρού θανάτου, βοήθει θείε Νόε, Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ αξιύμνητε.
Ξυνωρίς αοίδιμε, καί Δυάς, άυλε καί θεία, διασώσατε τούς πιστώς, υμάς ευφημούντας, εκ παντίων κινδύνων, Αρχάγγελοι Κυρίου, Μιχαήλ καί Γαβριήλ.
Αρχάγγελοι, Άγγελοι καί Αρχαί, Δυνάμεις καί Θρόνοι, Κυριότητες, Σεραφείμ, σεπταί Εξουσίαι καί Χερουβείμ οι θείοι, υπέρ ημών τόν Κτίστην καθικετεύσατε.
Τήν υψηλοτέραν τών Ουρανών, καί καθαρωτέραν λαμπηδόνων ηλιακών, τήν λυτρωσαμένην, ημάς εκ τής κατάρας, τήν Δέσποιναν τού Κόσμου, ύμνοις τιμήσωμεν.

Τό Τρισάγιον
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρείς φορές)
Δόξα Πατρί καί Υιώ καί Αγίω Πνεύματι.
Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
Παναγία τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τάς ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε καί ίασαι τάς ασθενείας ημών, ένεκεν τού ονόματός σου.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Δόξα Πατρί καί Υιώ καί Αγίω Πνεύματι.
Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
Πάτερ ημών, ο εν τοίς ουρανοίς, αγιασθήτω τό όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω τό θέλημά Σου ως εν ουρανό καί επί τής γής. Τόν άρτον ημών τόν επιούσιον δός ημίν σήμερον, καί άφες ημίν τά οφειλήματα ημών, ως καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών, καί μή εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από τού πονηρού.

Απολυτίκον Ήχος δ΄.
Τών ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγοι, δυσωπούμεν υμάς, ημείς οι ανάξιοι, ίνα ταίς υμών δεήσεσι τειχίσητε ημάς, σκέπη τών πτερύγων τής αύλου υμών δόξης, φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς καί βοώντας. Εκ τών κινδύνων λυτρώσασθε ημάς, ως Ταξιάρχαι τών άνω Δυνάμεων

Απόλυσις καί ψάλλομεν τά εξής:
Ήχος β΄ Ότε εκ τού ξύλου

Δεύτε εν ωδαίς Πνευματικαίς, Νόων Ασωμάτων τών θείων, Αρχιστρατήγους κλεινούς, πόθω ανυμνήσωμεν πρός αυτούς λέγοντες Μιχαήλ υπερένδοξε καί Γαβριήλ θείε, σώσατε Πανάγιοι, τούς Ορθοδόξους ημάς, νόσων τέ παθών καί κινδύνων, ταίς ταίς υμών, θείοι Νόες, καί πρός τρίβους σωτηρίας οδηγήσατε.

Ήχος πλ. δ΄.
Δέσποινα προσδεξαι, τάς δεήσεις τών δούλων σου, καί λύτρωσαι ημάς, από πάσης ανάγκης καί θλίψεως.

Ήχος β΄.
Τήν πάσαν ελπίδα μου, εις σέ ανατίθημι, Μήτερ τού Θεού, φύλαξον μέ υπό τήν σκέπην σου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.