ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Κύριε ο Θεός ημών, ο Δημιουργός και Κτίστης του παντός, ο Πανάγαθος, Πάνσοφος και Πολυέλεος, ο αληθής Πατήρ ημών. Συ, ο πλάσας τον άνθρωπον «κατ’ εικόνα σην και ομοίωσιν», ο συνέχων τα σύμπαντα και προνοών αγαθά τοις πάσι, ο διδούς επιστήμην και τέχνας τοις ανθρώποις.

Αυτός, Κύριε, δος μοι δύναμιν του διοικείν την υπηρεσίαν ταύτην μετ’ επιστήμης, σοφίας, συνέσεως, αγάπης και δικαιοσύνης. Χάρισαί μοι φώτισιν και διάκρισιν του λέγειν τω στόματί μου και γράφειν τη χειρί μου υπηρεσιακάς εγκυκλίους, εντολάς και αποφάσεις ορθάς, όπως το συνειδός μη ελέγξη με προ του φοβερού βήματος, Σου, του αδεκάστου Κριτού, εν τη ημέρα της κρίσεως. Κατάστησόν με διάκονον εις το αγαθόν και Σοι ευάρεστον.

Αξίωσόν με επιτελείν έργα φωτός και ευεργεσίας, απομακρύνων απ’ εμού παν φρόνημα αλαζονείας και υπερηφανείας, εγκαθιστών εν τη καρδία μου πνεύμα ταπεινοφροσύνης και ευγνωμοσύνης προς Σε, τον Μεγαλοδύναμον Θεόν, ότι πάσα αρχή και εξουσία υπό Σου τέτακται και ουκ έστιν εξουσία ει μη υπό Σου.

Ναί, έρχου, Κύριε ο Θεός ημών, επιδαψιλεύων εμοί τω διοικητή και τοις ενταύθα υπηρετούσιν και εργαζομένοις, ειρήνην, συνεργασίαν, ομόνοιαν, ως και την μείζονα αρετήν, την αγάπην, παρέχων εις άπαντας πλούσια τα ελέη Σου και τους οικτιρμούς Σου.

Ότι Συ ει ο κυβερνών, ο Θεός ημών, και Σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, τω ανάρχω Πατρί, συν τω μονογενεί Σου Υιώ και τω Παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΑΜΗΝ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.