Ακούστε τον Ψαλμό 102 (Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον).

Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και, πάντα τα εντός μου, το όνομα το άγιον αυτού·
ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού·
τον ευιλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιώμενον πάσας τας νόσους σου·
τον λυτρούμενον εκ φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντά σε εν ελέει και οικτιρμοίς·
τον εμπιπλώντα εν αγαθοίς την επιθυμίαν σου, ανακαινισθήσεται ως αετού η νεότης σου.

ποιων ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσι τοις αδικουμένοις.
εγνώρισε τας οδούς αυτού τω Μωυσή, τοις υιοίς ‘Ισραήλ τα θελήματα αυτού.
οικτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος·
ουκ εις τέλος οργισθήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνιεί·
ου κατά τας ανομίας ημών εποίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν,
ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκραταίωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτόν·
καθόσον απέχουσιν ανατολαί από δυσμών, εμάκρυνεν αφ’ ημών τας ανομίας ημών.
καθώς οικτείρει πατήρ υιούς, ωκτείρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτόν,
ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χούς εσμεν.

άνθρωπος, ωσεί χόρτος αι ημέραι αυτού· ωσεί άνθος του αγρού, ούτως εξανθήσει·
ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτώ, και ουχ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται έτι τον τόπον αυτού.
το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτόν, και η δικαιοσύνη αυτού επί υιοίς υιών
τοις φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένοις των εντολών αυτού του ποιήσαι αυτάς.
Κύριος εν τω ουρανώ ητοίμασε τον θρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει.
ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύι ποιούντες τον λόγον αυτού του ακούσαι της φωνής των λόγων αυτού.
ευλογείτε τον Κύριον, πάσαι αι δυνάμεις αυτού, λειτουργοί αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού·
ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντί τόπω της δεσποτείας αυτού· Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον

Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον, ήχος πλ. α´ Έργο μοναχού Παχχωμίου Κωνσταμονίτου (1975)

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.