Βουλή: Σειρά νομοτεχνικών βελτιωτικών αλλαγών κατέθεσε στο νομοσχέδιο για το νέο μοντέλο διοίκησης στα ΑΕΙ, η Υπουργός Παιδείας κα. Νίκη Κεραμέως. Πρόκειται για το νοσμοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει και τα…

εκκλησιαστικά ζητήματα. Όπως τόνισε στην ολομέλεια της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο, «αξιολογήθηκαν όλες οι προτάσεις των φορέων, καθώς και τα έγγραφα υπομνήματα που υποβλήθηκαν, και ενσωματώθηκε το μεγαλύτερο μέρος τους».

Στο πλαίσιο αυτό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται την Δευτέρα, 18 Ιουλίου, η έκτακτη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ώστε να ασχοληθεί με το θέμα της νομοθετικές ρύθμισης των οργανικών θέσεων. Ένα θέμα για το οποίο από την πρώτη στιγμή η Ιερά Σύνοδος είχε εκφράσει μέσω σχετικής ανακοίνωσης τις θερμές της ευχαριστίες.

Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν, σύμφωνα με τις προτάσεις και των αντίστοιχων φορέων, έχουν ως εξής:

Κατόπιν πρότασης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία:
– Διασφαλίζεται πληρέστερα, τόσο η φυσική, όσο και ψηφιακή προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στις υποδομές και τις υπηρεσίες των Α.Ε.Ι., ενώ απαλείφεται το άρθρο για τον Εκτελεστικό Διευθυντή που αφορούσε στη δυνατότητα παύσης λόγω αδυναμίας εκτέλεσης καθηκόντων για λόγους υγείας, ή αναπηρίας, σωματικής η πνευματικής. (Πρόταση της )

Κατόπιν πρότασης της Συνομοσπονδίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού:

– Καθορίζεται η Συνέλευση του Τμήματος, ως καθ΄ύλην αρμόδιου οργάνου, για τα θέματα μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

– Αυξάνεται η εκπροσώπηση των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη γενική συνέλευση του Τομέα, από έναν εκπρόσωπο, σε έναν εκπρόσωπο ανά κατηγορία ειδικού διδακτικού προσωπικού.

– Δίνεται η δυνατότητα εκλογής αναπληρωτή εκπροσώπου ανά κατηγορία ειδικού διδακτικού προσωπικού στα όργανα διοίκησης των ακαδημαϊκών μονάδων.

– Το επαγγελματικό έργο δύναται να αναγνωρίζεται για την πρόσληψη των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ κατ’ αναλογία του επαγγελματικού έργου που αναγνωρίζεται για τα μέλη ΔΕΠ.

Κατόπιν πρότασης της Συνομοσπονδίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού:

– Αποσαφηνίζεται ότι τα μέλη ΕΔΙΠ ασκούν κάθε μορφής επιστημονικό-ερευνητικό έργο, καθώς και ότι όσοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος αναλαμβάνουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο και την επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών.

– Δίνεται η δυνατότητα λήψης αμοιβών από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τόσο για τα ΕΕΠ, όσο και για τους ΕΔΙΠ.

– Γίνεται ρητή αναφορά του γνωστικού αντικειμένου στις θέσεις των μελών ΕΔΙΠ σύμφωνα με το Μητρώο γνωστικών αντικειμένων του τμήματος.

Κατόπιν πρότασης της συνόδου των πρυτάνεων και διαφόρων πανεπιστημίων:

– Βελτιώνονται οι ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία προγράμματος παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας κάθε Α.Ε.Ι..

– Αποσαφηνίζεται ότι διατηρείται το δικαίωμα εξέλιξης των υπηρετούντων λεκτόρων, καθώς και η μονιμότητά τους σε περίπτωση εξέλιξης στη βαθμίδα του επίκουρου.

– Προστέθηκε η δυνατότητα έκδοσης υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθοριστεί ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων των αποδοχών που δεν έχουν καταβληθεί κάθε έτος, προκειμένου να μπορούν να αξιοποιηθούν οι εν λόγω πόροι από το ΑΕΙ για την πρόσληψη πρόσθετου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.

– Αποσαφηνίζεται ότι οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως σήμερα και απονέμουν τη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) συνεχίζουν να ισχύουν.

– Δίνεται η δυνατότητα απόδοσης πιστωτικών μονάδων για την επιτυχή παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.

Κατόπιν πρότασης της συνόδου των προέδρων Ερευνητικών Κέντρων:

– Το εισαγόμενο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των έργων/προγραμμάτων εφαρμόζεται και στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που έχουν τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ.

Κατόπιν πρότασης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών:

– Αναδιαμορφώνεται το άρθρο 124 περί ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν σύμφωνα με την υφιστάμενη διοικητική τους διάρθρωση και δίδεται η δυνατότητα ανάθεσης πρόσθετων αρμοδιοτήτων στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι.

Κατόπιν πρότασης από ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα:

– Αποσαφηνίζεται ότι αποτελούν ισότιμους ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής με τα ερευνητικά κέντρα και τους λοιπούς ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας.

Ακόμα η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι:

– Δίνεται η δυνατότητα απόδοσης πιστωτικών μονάδων στα επιμορφωτικά προγράμματα των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.

– Αποσαφηνίζεται ότι οι μόνιμοι λέκτορες που αιτούνται την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου, δεν χάνουν τη μονιμότητά τους.

Τέλος, η κ. Κεραμέως έκανε δεκτή, σχετική πρόταση του γενικού εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Φίλη, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ, πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλη ΔΕΠ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.