Πολλοὶ ἄθεοι ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ θρησκεῖες ἔχουν τὶς δικές τους ἀντιλήψεις, καὶ πιστεύουν ἐξ ἴσου στοὺς δικούς της ἀνώτερους σκοπούς. Ἔτσι, εἰρωνικὰ ρωτοῦν:

«Καὶ ποῦ φαίνεται ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι πραγματικὴ θρησκεία;»

Τί μποροῦμε νὰ ἀπαντήσουμε στὰ λόγια τους αὐτά;

– Εἶναι πολὺ ἁπλοῦν. Μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι κατ᾿ ἐπίνοιαν, ἐφεύρεσις τοῦ ἀνθρώπου. Δεῖτε στὸν μασωνισμό∙ βλέπουν μπροστά τους τὸν ἥλιο:

«Ἂχ καημένε μου ἥλιε! Σὲ κάνω θεό μου»! Αὐτὸ εἶναι κατὰ μίαν ἐπίνοιαν∙ τὸ φτιάχνει ὁ ἄνθρωπος.Ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι κατὰ ἀποκάλυψιν.

Δεύτερον∙ ὁ Χριστιανισμὸς ἔχει γεγονότα∙ εἶναι λιγότερον τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ∙ εἶναι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἀνάληψις καὶ ἡ Πεντηκοστή. Εἶναι γεγονότα χειροπιαστά. Δὲν λέγω γιὰ τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν διδασκαλία του, παίρνω μόνον αὐτό: Ἡ Ἀνάστασις, ἡ Ἀνάληψις καὶ ἡ Πεντηκοστή, εἶναι βράχοι τῆς πίστεως ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ἀληθινός.

Διότι, ἂν δὲν ἦταν ὁ Χριστὸς ἀληθινὸς Θεός, θὰ ἐρχόταν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα;
Ἔλεγαν οἱ ἑβραῖοι ὅτι ἐσφετερίζετο θεῖες ἰδιότητες: «Ἀκούσατε τί εἶπε; ὅτι εἶναι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν εἰδικὴ σημασία!

Τί ἄλλη μαρτυρία θέλουμε; ἔνοχος θανάτου!» φωνάξαν στὸ συνέδριο! Μάλιστα∙ ἂν ἦταν ἔνοχος ἀπέναντι στὸν Θεόν, θὰ πήγαινε στὰ τάρταρα τοῦ ᾅδου, ἀλλ᾿ ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται καὶ στέλνει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ ὁποῖον δίνει τὴν μαρτυρίαν τοῦ ποιός εἶναι ὁ Χριστός. Γι᾿ αὐτὸ εἶπε ὁ Χριστός:
«Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον θὰ μαρτυρήσει τὸ ποιός εἶμαι ἐγώ».

Ἄρα μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ποὺ καμώνονται ὅτι εἶναι κάτι, εἶναι κατ᾿ ἀνθρωπίνην ἐπίνοιαν, ἐπινόησιν, ἐνῶ ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι κατὰ ἀποκάλυψιν!

Καὶ δεύτερον, ἔχουμε τὰ γεγονότα. Τί γεγονότα ἔχουν οἱ ἄλλοι; ὅτι ἦρθε ὁ ἥλιος γιὰ νὰ ἀκουμπήσει στὴν γῆν καὶ νὰ πεῖ∙ «καλημέρα σας, εἶμαι θεός;»

-Δὲν εἶπε τέτοιο πρᾶγμα ὁ ἥλιος!

Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ ἐσταμάτησεν τὸν ἥλιον γιατὶ ἐπικαλέσθηκε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀληθινὸς Θεὸς εἶναι πέρα καὶ πάνω ἀπὸ τὴν δημιουργία του καὶ ὅλα εἶναι δικά του ἔργα.

Ἐμεῖς ἔχουμε ἀληθινή πίστιν καὶ θρησκείαν, καὶ μόνον αὐτὴ ὑπάρχει, καὶ δὲν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο ἀληθινό.

✞ Γέροντας Ἀθανάσιος Μυτιληναίος

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.