Σύλληψη Αγίας Άννας: Η παράδοση μας πληροφορεί για την κατοικία τους, ότι ήταν ἐκεῖ κοντά στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά στα Ιεροσόλυμα. Έτσι ἡ Άννα είχε κοντά της για να ικανοποιεί την δίψα της ψυχής της με την λατρεία του Θεού τον Ναό των Ιεροσολύμων, τον οποίο, άλλοι, για να τον απολαύσουν έπρεπε να έρθουν με κοπιαστικό ταξείδι από μακρυά. Αλλά το ζεύγος Ιωακείμ και Άννα δεν είχαν παιδιά και τα δώρα των άτεκνων δεν γίνονταν δεκτά στον Ναό.

Σύλληψη Αγίας Άννας: Γιορτή 9 Δεκεμβρίου

Μην φέροντας, τη ντροπή αυτή της ατεκνίας ἡ ἁγία Ἄννα πολιόρκησε μαζί με τον Ιωακείμ τον θρόνο της θείας δωρεάς. Πολιορκία με προσευχή επίμονη, θερμή επί χρόνια, μια ολόκληρη ζωή προσευχή, δικαίων ανθρώπων. Ὁ ουρανός όμως σιωπά. Ποιός γνωρίζει γιατί; «Τίς γάρ ἔγνω νοῦν Κυρίου;» Ποιός εἶναι σέ θέση νά γνωρίζει τά ἀνεξερεύνητα κρίματα τοῦ Θεοῦ; Ἡ Ἄννα κάνει τάμα «Τό γεννησόμενον δοτόν σοι προσάξωμεν». Ἄν μέ ἀξιώσεις νά γίνω μητέρα, τό παιδί πού θά μοῦ δώσεις θά τό προσφέρουμε ἐγώ καί ὁ Ἰωακεὶμ ἀφιέρωμα σέ σένα Θεέ μου.

Ὁ ουρανός εξακολουθεί να μην δίνει απάντηση. Ἡ Θεία βουλή έχει τό σχέδιό της. Οἱ δίκαιοι όμως δοκιμάζονται. Δεν ἀπελπίζονται, ούτε γογγύζουν. Κι όταν φθάνουν στην ηλικία τοῦ γήρατος καί μαραίνεται ἡ ελπίδα καί τότε παραμένουν δοῦλοι τοῦ Θεοῦ μέ ὑποταγή στό θέλημά του.
Ἡ πανσοφία τοῦ Θεού, δοκιμάζοντας τήν ὑπομονή τῶν δικαίων, ἑτοιμάζει ἔργο θαυμαστό.

Προετοιμάζει τόν πατέρα καί τήν μητέρα τῆς μητέρας τοῦ Θεοῦ. Ἀφήνει τόν Ἰωακεὶμ καί τήν Ἄννα νά δοκιμασθοῦν «ὡς χρυσός ἐν χωνευτηρίῳ» γιά νά ἀναδειχθοῦν «εὔχρηστα σκεύη ἐλέους», μέ τά ὁποῖα σκεύη, ὡς ὄργανα θά ἀπεργασθεῖ ὁ Θεός τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ὁ Θεός δέν εἶναι προσωπολήπτης. Τό ζεῦγος Ἰωακεὶμ καί Ἄννα ἐξελέγη ὡς καλή ρίζα πού θά δώσει τό θαυμαστό βλαστό τῆς παρθενίας, ὄχι γιά ἄλλον λόγο, ἀλλά χάρις στήν ὑπεροχή τῆς ἀρετῆς καί τῆς εὐσέβειάς τους καί γίνονται μέ θαυμαστό τρόπο σέ προκεχωρημένη ἡλικία γονεῖς. «Ἔδει γάρ τήν τοῦ Θεοῦ ἄφραστον καί συγκαταβατικήν σάρκωσιν προειδοποιη-θῆναι τοῖς θαύμασιν».

Το θαύμα της γερόντισσας Άννας

Ἔπρεπε, γράφει ὁ ἱερεύς Δαμασκηνός, ἡ συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ νά γίνει ἄνθρωπος νά ξεκινήσει μέ τό θαῦμα.

Ἡ στείρα καί γερόντισσα Ἄννα γίνεται μητέρα. Καί ποίου τέκνου μητέρα! Ἔδωσαν ὁ Ἰωακεὶμ καί ἡ Ἄννα, ὡς ὁ πλέον καλλίκαρπος βλαστός τοῦ ἀνθρωπίνου δένδρου, τόν ὡραιότερο καρπό, τοῦ ὁποίου ἡ χάρις καί ἡ εὐωδιά ἔφερε τόν οὐρανό στήν γῆ. «Ὦ μακάριον ζεῦγος Ἰωακεὶμ καί Ἄννα ὄντως πανάχραντον, ἀναφωνεῖ ὁ ἱερός πάλιν Δαμασκηνός, ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς κοιλίας, ὑμῶν ἐπεγνώσθητε… καί εὐαρέστως καί ἀξίως τῆς ἐξ ὑμῶν τεχθείσης ἐπολιτεύσασθε». Καί συνεχίζει: «Ἐνώπιόν σας, ὦ μακαρία συζυγία εἶναι ὑπόχρεος ὅλη ἡ δημιουργία διότι διά μέσου σας προσέφερεν εἰς τόν Δημιουργόν δῶρον ἀνεκτίμητον, μητέρα σεμνήν, ἀξίαν ἐκείνου πού τήν ἔκτισε. Ἔχετε τά πρωτεῖα ἀνάμεσα στούς φίλους τοῦ Θεοῦ, ὡς πρόγονοι τοῦ βασιλέως τῶν βασιλέων, ὡς μυστικόν θησαυροφυλάκιον τῆς μακαρίας Τριάδος».
Ὅταν ἦλθε ὁ προσδιορισμένος καιρός, ὁ Ἰωακεὶμ καί ἡ Ἄννα φέρουν «τό δεκτόν δῶρον τους» στόν Ναό τοῦ Κυρίου. Τηροῦν τήν ἐντολή «ἀποδώσεις τῶ Κυρίῳ τάς εὐχάς σου» καί ἐκπληρώνουν τό τάμα προσφέροντας τήν τριετῆ θυγατέρα τους ἀφιέρωμα στόν Θεό.

Ἡ παράδοση πληροφορεῖ ὅτι ἡ θεοπρομήτωρ Ἄννα πέθανε σέ ἡλικία 69 ἐτῶν καί ὁ Ἰωακεὶμ 80. Ἡ Θεοτόκος ἦταν 11 ἐτῶν ὅταν ἔμεινε ὀρφανή καί ἀπό τούς δυό γονεῖς της. Βρισκόταν ἀκόμη στόν Ναό τῶν Ἱεροσολύμων.

Η τιμητική θέση της Αγίας Άννας στην ορθόδοξη εκκλησία

Στόν ἑορταστικό κύκλο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας ἡ ἁγία Ἄννα ἔχει μία ἰδιαίτερη τιμητική θέση. Τρεῖς φορές τόν χρόνο ἑορτάζεται ἡ μνήμη της:
α) Στίς 9 Σεπτεμβρίου, μαζί μέ τόν θεοπροπάτορα Ἰωακείμ, τήν ἑπομένη τῶν γενεθλίων τῆς Θεοτόκου, γιά νά τιμηθοῦν οἱ γεννήτορες τῆς Ὑπεραγίας Μητρός τοῦ Κυρίου,

β) Στίς 9 Δεκεμβρίου ἑορτάζεται «ἡ ἧπαρ᾿ ἐλπίδα σύλληψις», τῆς Ἁγίας Ἄννης, καί
γ) Στίς 25 Ἰουλίου ἑορτάζεται ἡ ὁσία κοίμησή της.
Ἀξίζει σημειώσουμε ὅτι στό Ἅγιο Ὄρος, τό περιβόλι, ὅπως λέγεται, τῆς Παναγίας ἔχει καί ἡ ἁγία Ἄννα μία ξεχωριστή θέση τιμῆς. Στό ὄνομά της τιμᾶται ἡ μεγαλύτερη καί ἀρχαιότερη ἐκεῖ Σκήτη. Ἀριθμεῖ 50 περίπου ἀσκητικές καλύβες, τό δέ Κυριακό, πού εἶναι μεγαλοπρεπέστατος Ναός πυκνά ἁγιογραφημένος εἶναι ἀφιερωμένος στήν Γιαγιά, ὅπως χαϊδευτικά ἀποκαλοῦν οἱ ἁγιορεῖτες τήν ἁγία Ἄννα. Στό Κυριακὸ τῆς Σκήτης φυλάσσεται ἀνεκτίμητος θησαυρός τό ἀριστερό πόδι τῆς θεοπρομήτορος, ἐνῶ στήν ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου φυλάσσεται ὁλόκληρη ἡ κνήμη τοῦ δεξιοῦ ποδιοῦ.
Ὁ πιστός τοῦ Κυρίου λαός πιστεύει ὅτι μεγάλη εἶναι ἡ δύναμη τῶν προσευχῶν τῆς βρεφοκρατούσης τήν μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἁγίας Ἄννης καί γι’ αὐτό καταφεύγει στήν μεσιτεία της καί στίς προσευχές τῆς.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.