Στό φύλλο τῆς Ἐφημερίδας «Γνώμη», τῆς Δευτέρας 20ῆς Σεπτεμβρίου 2021 καί στήν στήλη «Το Τάλαντο», τό ὁποῖο ἀσχολεῖται μέ διάφορα Ἐκκλησιαστικά θέματα, ἀνεγνώσαμε ἀναφορά μέ τίτλο «Δέν ἄντεξε ἀνασφάλιστος πατρινός Διάκονος». Μάλιστα ἡ ἐν λόγῳ Ἐφημερίδα ἐπανῆλθε μέ δεύτερο ἄρθρο τήν Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ. Διεπιστώσαμε ὅσα ἀνακριβῆ γράφονται περί τῶν Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, «ἀμίσθων καί ἀνασφαλίστων», ὅπως συγκεκριμένα λέγει στά δημοσίευμά της.

Ἐπειδή τά στοιχεῖα αὐτά εἶναι ἀνακριβῆ, ἡ Ἱερά Μητρόπολις γνωρίζει ὅτι:

Ἅπαντες οἱ Διάκονοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τυγχάνουν τοῦ μεγάλου ἐνδιαφέροντος καί τῆς ἀγάπης τοῦ Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος ἐπιδεικνύει παντοιοτρόπως καί ἐμπράκτως αὐτή τήν ἀγάπη.
Ὁ Σεβασμιώτατος περιβάλλει μέ πατρικήν ἀγάπη τούς νέους Κληρικούς, τούς ὁποίους πνευματικά καταρτίζει πρό τῆς χειροτονίας των καί συνεχίζῃ νά τούς ἐπιστηρίζῃ πνευματικά καί στήν συνέχεια.
Προκειμένου νά ὑπηρετήσουν οἱ νέοι αὐτοί στήν ἁγία μας Ἐκκλησία, ἐκπληρώνοντας βαθύτατο πόθο ψυχῆς τους, τούς χειροτονεῖ καί τούς τοποθετεῖ σέ Ἐνορίες, ὡς ἀμίσθους ἀπό τό Κράτος, ἐφ’ ὅσον δέν δίδονται οἱ ἀπαιτούμενες θέσεις καί κατά τήν σειρά καί τάξη τῆς χειροτονίας διορίζονται, ὅταν δίδονται θέσεις ἀπό τήν Πολιτεία.
Κατά τό μεσοδιάστημα αὐτό, ἡ τοπική Ἐκκλησία ἀναλαμβάνει τήν ἀμοιβή τῶν Διακόνων ἤ Ἱερέων καί τήν ἀσφάλεια τους, μέ ἐντολή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου. Αὐτή τήν στιγμή ὑπηρετοῦν στήν Ἱερά Μητρόπολη ὑπ’ αὐτό τό καθεστώς, οἱ κατωτέρω Διάκονοι:

α) Νικόλαος Τριανταφύλλης

β) Αἰμιλιανός Γεωργακόπουλος

γ) Στυλιανός Κουγιουμτζής

δ) Θεόδωρος Μπουλιέρης

ἅπαντες κανονικῶς ἀσφαλισμένοι. Οὐδείς ἐκ τῶν Διακόνων αὐτῶν ἐξέφρασε ποτέ παράπονο πρός τόν Μητροπολίτη ἤ τόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πού ὑπηρετεῖ. Μέ τήν ἀναγνωση τῶν δημοσιευμάτων τῆς Ἐφημερίδος «Γνώμη» ἐκφράζουν τήν λύπη καί τήν ἀγανάκτησή τους, τόσο οἱ ἴδιοι ὅσο καί οἱ οἰκογένειές τους.

Οὐδείς ἐκ τῶν Διακόνων πληρώνεται ἀπό Φιλόπτωχο Ταμεῖο κάποιου Ναοῦ ἤ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Οὐδέν ἀναληθέστερον ἀπό τό δημοσίευμα αὐτό. Κάθε Ταμεῖο μέσα στήν Ἐκκλησία ἔχει τόν σκοπό του. Ἔχομεν ἀποδείξει στόν Πατραϊκό Λαό μέ τό ἐργο μας, ὅτι τά τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων (Γενικοῦ καί Ἐνοριακῶν) διατίθενται ἅπαντα γιά τίς ἀνάγκες τῶν πτωχῶν μέσα ἀπό τό μεγάλο φιλανθρωπικό ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ ἐν λόγῳ Ἐφημερίδα ἀναφέρεται σέ συγκεκριμένο Διάκονο, ὁ ὁποῖος ἐζήτησε τήν μετάθεσή του γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἠλείας. Ὁ ἐν λόγῳ Διάκονος ἔτυχε τῆς πλησμονῆς τῆς ἀγάπης τοῦ Μητροπολίτου καί πρό τῆς χειροτονίας αὐτοῦ καί μετά ταῦτα, ὅπως καί ὁ Ἱερεύς πατήρ του. Ὑπηρετοῦσε στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Διονυσίου Πατρῶν, ὅπου ὁ Προϊστάμενος τοῦ συμπεριφερόταν οὐχί ἁπλῶς μέ ἀγάπην, ἀλλά ὡς νά ἦτο παιδί του. Τό ἴδιο καί ὅλο τό προσωπικό τοῦ Ναοῦ. Ὁ Διάκονος αὐτός θά διοριζόταν κατά τήν τάξη τῆς χειροτονίας του καί οὐχί πρό τῶν, πρό αὐτοῦ, χειροτονηθέντων, ὡς ἀπαιτοῦσε. Αὐτή ἡ τάξις ἐπικρατεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολη κάτι τό ὁποῖο ἐγνώριζε καί πρό τῆς χειροτονίας του. Μακάρι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας, ἐφ’ ὅσον δοθοῦν στίς Ἱερές Μητροπόλεις θέσεις ἀπό τό Ὑπουργεῖο, νά τόν διορίση πρῶτον, ἐάν δέν ἔχει ἄλλες ὑποχρεώσεις. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις τόν διευκόλυνε μέ τό Ἀπολυτήριο πού τοῦ ἔδωσε, ὥστε νά ὑπηρετήσῃ στήν γείτονα Ἱερά Μητρόπολη.
Στό δημοσίευμα γίνεται λόγος καί γιά τό Ταμεῖον Ἀλληλεγγύης τῶν Κληρικῶν. Μάλιστα ὁ δημοσιογράφος μή γνωρίζων τά ἀκριβῆ στοιχεῖα, ἀναφέρει ὅτι οἱ Ἱερεῖς καταβάλλουν ἀπό 10 ἤ 20 εὐρώ. Τόν πληροφοροῦμε λοιπόν, ἀλλά καί τό κοινόν, ὅτι στό Ταμεῖον αὐτό, τό ὁποῖον ἵδρυσε ὁ Μητροπολίτης καί ἔχει ἐπισήμως ἀναγνωρισθῇ καί λειτουργεῖ (Φ.Ε.Κ. κλπ), οἱ Ἱερεῖς καταβάλλουν ὅσοι ἔχουν μισθό ἄνω τῶν χιλίων εὐρώ τό ποσό τῶν 10 εὐρώ καί ὅσοι ἔχουν μισθό κάτω τῶν 1000εὐρώ τό ποσόν τῶν 5 εὐρώ κατά μῆνα. «Λησμόνησε» ὅμως νά ἀναφέρει ὅτι ὁ Μητροπολίτης στό ἐν λόγῳ Ταμεῖο καταβάλλει αὐτομάτως ἐκ τοῦ μισθοῦ του τό ποσόν τῶν 100 εὐρώ κατά μῆνα. Καί πάντα ταῦτα ἐξ ἀγάπης πρός τούς Ἱερεῖς, ὥστε νά ἀντιμετωπίζονται ἔκτακες ἀνάγκες τῶν Ἱερατικῶν οἰκογενειῶν, ὅπερ συχνάκις συμβαίνει.

Ἐπίσης στό δημοσίευμα ἀναφέρεται, ὅτι πρό τριῶν μηνῶν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν ἐξασφάλισε ἀπό τό Ὑπουργεῖο μία ὀργανική θέση καί ὅτι ἐδόθη σέ διάκονον, ὁ ὁποῖος δέν ἔχει οἰκογενειακές ὑποχρεώσεις. Ὁ πληροφοριοδότης τῆς Ἐφημερίδος ψεύδεται ἀσυστόλως, διότι οὐδεμίαν θέσιν ἔλαβε κατά τό διάστημα αὐτό ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν καί οὐδεμία Μητρόπολις. Οὐδείς διάκονος ἐδιορίσθη μή ἔχων οἰκογενειακές ὑποχρεώσεις καί οὐδείς ἐκ τῶν ὑπηρετούντων Διακόνων στήν Ἱερά Μητρόπολη τῶν Πατρῶν διεμαρτυρήθη ποτέ καί διά οἱονδήποτε λόγον.
Τόσον ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν, ὅσον καί οἱ σήμερον ὑπηρετοῦντες Διάκονοι ὑπό τάς προαναφερθείσας συνθήκας, ἀλλά καί οἱ Ἱερεῖς Προϊστάμενοι τῶν Ἱερῶν Ναῶν, στούς ὁποίους ὑπηρετοῦν, θά κινηθοῦν δικαστικά ἔναντι τῆς συγκεκριμένης Ἐφημερίδος.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.