Άγιος Μηνάς: Ο Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Μηνά διαβάζετε στους Ιερούς Ναούς το απόγευμα της ημέρας της εορτής του Αγίου Μηνά ή σε κάθε άλλη περίσταση. Ο Άγιος Μηνάς ο Μεγαλομάρτυρας εορτάζει 11 Νοεμβρίου.

Ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων.
Ο Αναγνώστης: Αμήν.

Δόξα σοί, ο Θεός ημών, δόξα σοί.
Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, τό Πνεύμα τής αληθείας, ο πανταχού παρών καί τά πάντα πληρών, ο θησαυρός τών αγαθών καί ζωής χορηγός, ελθέ καί σκήνωσον εν ημίν καί καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος καί σώσον, Αγαθέ τάς ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρείς φορές)
Δόξα Πατρί καί Υιώ καί Αγίω Πνεύματι. Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
Παναγία τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τάς ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε καί ίασαι τάς ασθενείας ημών, ένεκεν τού ονόματός σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί καί Υιώ καί Αγίω Πνεύματι.
Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοίς ουρανοίς, αγιασθήτω τό όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω τό θέλημά Σου ως εν ουρανό καί επί τής γής. Τόν άρτον ημών τόν επιούσιον δός ημίν σήμερον, καί άφες ημίν τά οφειλήματα ημών, ως καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών, καί μή εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από τού πονηρού.

Ψαλμός ρμβ΄ (142)
Κύριε, εισάκουσον τής προσευχής μου, ενώτισαι τήν δέησίν μου εν τή αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τή δικαιοσύνη σού καί μή εισέλθης εις κρίσιν μετά τού δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών. ότι κατεδίωξεν ο εχθρός τήν ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τήν ζωήν μου, εκάθισε μέ εν σκοτεινοίς ως νεκρούς αιώνος καί ηκηδίασεν έπ εμέ τό πνεύμά μου, εν εμοί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσι τοίς έργοις σου, εν ποιήμασι τών χειρών σου εμελέτων. διεπέτασα πρός σέ τάς χείράς μου, η ψυχή μου ως γή άνυδρος σοί.

Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε τό πνεύμά μου μή αποστρέψης τό πρόσωπόν σου άπ εμού, καί ομοιωθήσομαι τοίς καταβαίνουσιν εις λάκκον. ακουστόν ποίησον μοί τό πρωί τό έλεός σου, ότι επί σοί ήλπισα γνώρισον μοί, Κύριε, οδόν, εν ή πορεύσομαι, ότι πρός σέ ήρα τήν ψυχήν μού εξελού μέ εκ τών εχθρών μου, Κύριε, ότι πρός σέ κατέφυγον. δίδαξον μέ τού ποιείν τό θέλημά σου, ότι σύ ει ο Θεός μού.

Τό πνεύμά σου τό αγαθόν οδηγήσει μέ εν γή ευθεία. Ένεκεν τού ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις μέ.
Εν τή δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως τήν ψυχήν μου καί εν τώ ελέει σου εξολοθρεύσεις τούς εχθρούς μου καί απολείς πάντας τούς θλίβοντας τήν ψυχήν μου, ότι εγώ δούλός σου ειμι.

Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Στίχος ά΄. Εξομολογείσθε τώ Κυρίω, καί επικαλείσθε τό όνομα τό άγιον αυτού.
Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Στίχος β΄. Πάντα τά έθνη εκύκλωσαν μέ, καί τώ ονόματι Κυρίου ημυνάμην αυτούς.
Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Στίχος γ΄. Παρά Κυρίου εγένετο αύτη, καί έστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών.
Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Μηνά Είτα τά παρόντα Τροπάρια.
Ήχος δ΄. Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ.
Τώ Αθλοφόρω οι πιστοί ομοφρόνως, δεύτε προσπέσωμεν ομού εκβοώντες, οι αμαρτήμασι βαρούμενοι σύν δάκρυσι σπεύσον παναοίδιμε, Αθλητά τού Κυρίου, σαίς πρός τόν οικτίρμονα. ικεσίαις θεοφρον, παντός κινδύνου νόσων χαλεπών, Μηνά, Παμμάκαρ, απάλλαξον άπαντας.

Δόξα Πατρί καί Υιώ καί Αγίω Πνεύματι. Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Θεοτοκίον.

Τή Θεοτόκω μετά δέους εμφρόνως, πάντες προδράμωμεν κραυγάζοντες πόθω, Υπεραγία Δέσποινα Πανύμνητε, ρύσαι τώ ελέει σου, αδοκήτων κινδύνων, πάσης περιστάσεως, καί κολάσεως τάχος, καί τής πανώλους λύμης Αγαθή, Ευλογημένη Μαρία Θεονυμφε. χριστιανος.gr

Ψαλμός ν΄ (50)
Ελέησον μέ, ο Θεός, κατά τό μέγα έλεός σου καί κατά τό πλήθος τών οικτιρμών σου εξάλειψον τό ανόμημα μουεπί πλείον πλύνον μέ από τής ανομίας μου καί από τής αμαρτίας μού καθάρισον μέ. Ότι τήν ανομίαν μου εγώ γινώσκω, καί η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι διαπαντός. Σοί μόνω ήμαρτον καί τό πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα, όπως άν δικαιωθής εν τοίς λόγοις σου, καί νικήσης εν τώ κρίνεσθαι σέ. Ιδού γάρ εν ανομίαις συνελήφθην, καί εν αμαρτίαις εκίσσησε μέ η μήτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τά άδηλα καί τά κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοί. Ραντιείς μέ υσσώπω, καί καθαρισθήσομαι, πλυνείς μέ, καί υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς μοί αγαλλίασιν καί ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Αποστρεψον τό πρόσωπόν σου από τών αμαρτιών μου καί πάσας τάς ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον
εν εμοί, ο Θεός, καί πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοίς εγκάτοις μου.

Μή απορρίψης μέ από τού προσώπου σου καί τό πνεύμά σου τό άγιον μή αντανέλης άπ εμού. Απόδος μοί τήν αγαλλίασιν τού σωτηρίου σου καί πνεύματι ηγεμονικώ στήριξον μέ. Διδάξω ανόμους τάς οδούς σου, καί ασεβείς επί σέ επιστρέψουσι. Ρύσαι μέ εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός τής σωτηρίας μουαγαλλιάσεται η γλώσσά μου τήν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τά χείλη μου ανοίξεις, καί τό στόμα μου αναγγελεί τήν αίνεσίν σου. Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα ανολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τώ Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, εν τή ευδοκία σου τήν Σιών, καί οικοδομηθήτω τά τείχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν καί ολοκαυτώματα τότε ανοίσουσιν επί τό θυσιαστήριον σού μόσχους.

«Τό δή πόθω σοί νύν Ιωάννης άγιε»
Ωδή ά΄. Ήχος πλ. δ΄. Αρματηλάτην Φαραώ.
Ταίς πρός Χριστόν σου ικεσίαις ΄γιέ, Μηνά πανεύφημε, ρύσαι ημάς τάχος, τών δεινών καί θλίψεων, καί πάσης περιστάσεως, καί νοσήματος μάκαρ σέ γάρ προστάτην κεκτήμεθα, πρός Θεόν Πανεύφημε άπαντες.
Όλβιος πέλεις παρρησίαν κτώμενος, πρός τόν Χριστόν, Αθλητά δώρησαι σοίς δούλοις, τάς αιτήσεις τάχιστα. πίστει γάρ σοί κραυγάζουσιν, αθλοφόρων τό κλέος, Μηνά Μαρτύρων αγλάισμα, ρύσαι, τούς πιστώς ευφημούντας σέ.

Δόξης ενθέου Ιεράς λαμπρότητος, εις τά ουράνια, αξιωθείς μάκαρ, λάμψει τών αγώνων σου, παρασχου τοίς ικέταις σου, τά αιτήματα Μάρτυς, τάς πρός Χριστόν ικεσίαις σου, ένδοξε Μηνά αξιάγαστε.

Θεοτοκίον.
Η υπέρ λόγον τόν Θεόν κυήσασα, ευλογημένη Αγνή, άνθος δωρημάτων, Παρθενίας τέμενος, τού ουρανού υπέρτερε, παραδείσου τό κάλλος, τών Ασωμάτων ευπρέπεια, ρύσαι τούς πιστώς προσκυνούντας σέ.

Ωδή γ΄. Ουρανίας αψίδος.
Παροξύνας αμέτρως, τόν Λυτρωτήν ένδοξε, πράξεσι μυρίοις, καί κακουργήμασι, νύν περιπέπτωκα, δεινοίς παντοίοις ο τάλας, εξ ών μέ απάλλαξον ταίς ικεσίαις σου.

Ο Θεός σέ Παμμάκαρ, τών Αθλητών καύχημα, έδειξεν εν κόσμω προστάτην, τών ευφημούντων σέ. Διό οικτείρησον, ταίς πρός Χριστόν σου πρεσβείαις, τούς πιστώς τιμώντας σέ, Μηνά θαυμάσιε.
Θαυμασίων σέ μάκαρ, υπερφυών ένδοξε, γνόντες αυτουργόν σέ θεοφρον. πάντες οιόμεθα, πλουτείν σέ ΄γιέ, πρός τόν Χριστόν παρρησίαν, όν ημίν ιλέωσαι, Μηνά αοίδιμε.

Θεοτοκίον
Ως πανάμωμος Μήτηρ, τού ποιητού ΄χραντε, ως αγιωτέρα απάντων, τών άνω Δέσποινα, ως πάντων ΄νασσα, Ευλογημένη Μαρία, ρύσαι τούς υμνούντας σέ, αειμακάριστε.

Ωδή δ΄. Σύ μου Ισχύς Κύριε.
Σύ μέ αεί, ΄γιέ, τών περιστάσεων, σύ κινδύνων, σύ καί τής κολάσεως, παντός κακού καί τών δυσχερών, ταίς πρός τόν Δεσπότην, απάλλαττε ικεσίαις σου, Μαρτύρων η λαμπρότης, Ορθοδόξων τό κλέος, παρασχων τά αιτήματα τάχιστα. Ολοσχερώς, επί τήν σήν Παναοίδιμε, θείαν σκέπην, σπεύδω ο πανάσωτος, κράζων θερμώς Μάρτυς τού Χριστού, ρύσαι μέ ανοίας, καί τής δεινής περιστάσεως, Μηνά πιστών προστάτα, ταίς λιταίς πρός Χριστόν σου σέ γάρ έχω θερμόν αντιλήπτορα. Ίνα πιστώς, σέ ανυμνώ Παμμακάριστε, μετά πόθου, Αθλητών τό καύχημα, καί πάς πιστώς σέ ανευφημή, παρασχου αξίως, ημίν τόν έλεον άνωθεν πλουτείς γάρ παρρησίαν, πρός Θεόν οία Μάρτυς, ορθοδόξων τό κλέος θεοληπτε.

Θεοτοκίον
Νόες Αγνή, τών Ασωμάτων στρατεύματα, τών άϋλων, τάγματα καί απασαι, τών ουρανών τάξεις αγαθή, σέ υμνολογούσιν, ως Βασιλίδα ουράνιον, μέθ? ών πάσα η κτίσις, προσκυνεί σέ Κυρία, τώ ελέει σου πάντας οικτείρησον.

Ωδή ε΄. Ίνα τί μέ απώσω.
Υπέρ ήλιον μάκαρ, έλαμψας εν κόσμω ακτίσι τών έργων σου, καί θαυμάτων όντως, ταίς ελλάμψεσι πλείστους ελάμπρυνας. Διό πάντες πόθω, σέ ευφημούμεν Θεοκήρυξ, ταίς λιταίς σου Μηνά ημάς φώτισον.
Νύν σέ πίστει καί πόθω, πάντες ευφημούμεν, Μηνά αξιάγαστε, ταίς πρός τόν Δεσπότην, ιεραίς μεσιτείαις σου ένδοξε, ρύσαι τών κινδύνων, καί τών εχθίστων τής μανίας, ως προστάτης ημών αεισέβαστε.
Ιλασμόν τών πταισμάτων, καί τών ενεστώτων κινδύνων Πανεύφημε, Αθλοφόρων κλέος, τούς πιστώς σέ τιμώντας απάλλαξον, ως θερμός προστάτης, καί βοηθός τοίς εν αναγκαις, Αθλητών ωραιότης.

Θεοτοκίον.
Ώ μητρόθεε Κόρη, παναγνέ θεονυμφε θεοχαρίτωτε, τάξεις Ασωμάτων, καί Αγίων απάντων συστήματα, σέ υμνολογούσιν, ως Βασιλίδα τών αιώνων, τώ ελέει σου οίκτειρον άπαντας. χριστιανος.gr

Ωδή ς΄. Τήν δέησιν εκχεώ.
Ανύψωσον ευσεβών κραταίωμα, τή εντεύξει σου Μηνά πρός τόν Κτίστην σύ γάρ ημών ο προστάτης Παμμάκαρ, καί σέ υμνούμεν εν πίστει θαυμάσιε, απάλλαξον πάσαν ημών, αθυμίαν εν τάχει αείμνηστε. χριστιανος.gr
Νοούντες τήν πρός Θεόν Πανθαύμαστε, παρρησίαν Μαρτύρων σου τό κλέος, πάντες πιστοί σέ υμνούμεν εκ πόθου, ρύσαι ημάς συμφορών καί κακώσεων, λιταίς σου πρός τόν Λυτρωτήν, παρασχων τάς αιτήσεις τών δούλων σου. Ναμάτων ζωοποιών του Πνεύματος, εμπλησθείημεν εντεύξει σου Μάκαρ, ίνα καρπούς αρετών εκβλαστήσαι, Μηνά θεοφρον, ισχύσωμεν άπαντες, τιμώντές σου τήν ιεράν, καί σεβάσμιον Μάρτυς αντίληψιν.

Θεοτοκίον.
Η Πάνσεπτός του Θεού Λοχεύτρια, η Παρθένος Θεοτόκος Μαρία, τή πρός Θεόν εαυτής παρρησία, τών δυσχερών απαλλάττει τούς κράζοντας. υμνούμεν σέ μόνη Αγνή,
Παναγία Θεονυμφε Δέσποινα. Διασωσον παντός κινδύνου τούς ευφημούντας σέ Μάρτυς, ταίς πρός Χριστόν λιταίς σου Αοίδιμε, παρρησίαν πρός Θεόν κεκτημένος. Αραντη ευλογημένη Μαρία, ικεσίαις Μηνά τού Αθλοφόρου, οικτείρησον τούς πιστώς σέ υμνούντας.

Ό Ιερεύς μνημονεύει τών υπέρ ών η Παράκλησις. Είτα τό Κοντάκιον.
Ήχος β΄. Προστασία τών Χριστιανών.
Προστασία τών υμνούντων σέ θεονυμφε, ικεσίαις τού Αθλοφόρου Πανάχραντε, μή παρίδης τούς προσκυνούντας σέ Αγνή, αλλά σπεύσον μόνη αγαθή, εις τήν αντίληψιν ημών, τών πιστώς εκβοώντων σοί, τάχυνον Υπεραγία, προφθασον η προστασία η απαλλάττουσα αεί, τών κίνδυνων τούς τιμώντας σέ.

Καί ευθύς τό Προκείμενον.
Δίκαιος ως φοίνιξ ανθήσει, καί ωσεί κέδρος η εν τώ Λιβάνω πληθυνθήσεται. χριστιανος.gr
Στίχος. Πεφυτευμένος εν τώ Οίκω Κυρίου, εν ταίς αυλαίς τού Θεού ημών εξανθήσουσιν.

Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Μηνά Ευαγγέλιον. Εκ τού κατά Ιωάννην (Κέφ. ίε΄ Ι7-ίς 2).
Είπεν ο Κύριος τοίς εαυτού μαθηταίς. Ταύτα εντέλλομαι υμίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους. Ει ό κόσμος υμάς μισεί, γινώσκετε ότι εμέ πρώτον υμών μεμίσηκεν. Ει εκ τού κόσμου ήτε ο κόσμος άν τό ίδιον εφίλει ότι δέ εκ τού κόσμου ουκ εστέ, άλλ΄ εγώ εξελεξάμην υμάς εκ τού κόσμου, διά τούτο μισεί υμάς ο κόσμος. Μνημονεύετε τού λόγου, ού εγώ είπον υμίν.

Ουκ εστί δούλος μείζων του κυρίου αυτού. Ει εμέ εδίωξαν, καί υμάς διώξουσιν ει τόν λόγον μου ετήρησαν, καί τόν υμέτερον τηρήσουσιν. ΄λλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν υμίν διά τό όνομά μου, ότι ούχ οίδασι τόν πέμψαντα μέ. Ει μή ήλθον καί ελάλησα αυτοίς, αμαρτίαν ουκ είχον. νύν δέ πρόφασιν ουκ έχουσι περί τής αμαρτίας αυτών. Ο εμέ μισών καί τόν Πατέρα μου μισεί. Ει τά έργα μή εποίησα εν αυτοίς, ά ουδείς άλλος πεποίηκεν, αμαρτίαν ουκ είχον νύν δέ καί εωράκασι καί μεμισήκασι καί εμέ καί τόν Πατέρα μου.

Άλλ΄ ίνα πληρωθή, ο λόγος ο γεγραμμένος εν τώ νόμω αυτών, ότι εμίσησαν μέ δωρεάν. Όταν δέ έλθει ο Παράκλητος, όν εγώ πέμψω υμίν παρά τού Πατρός, τό Πνεύμα τής αληθείας, ό παρά τού Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού καί υμείς δέ μαρτυρείτε ότι άπ΄ αρχής μέτ΄ εμού έστε. Ταύτα λελάληκα υμίν, ίνα μή σκανδαλισθήτε. Αποσυναγώγους ποιήσουσιν υμάς άλλ΄ έρχεται ώρα, ίνα πάς ο αποκτείνας υμάς δόξη λατρείαν προσφέρειν τώ Θεώ.

Δόξα Πατρί καί Υιώ καί Αγίω Πνεύματι. Τάίς του Αθλοφόρου, πρεσβείαις, Ελεήμον, απάλλαξον τά πλήθη τών εμών εγκλημάτων. Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν. Ταίς τής Θεοτόκου πρεσβείαις, Ελεήμον, εξάλειψον τά πλήθη, τών εμών εγκλημάτων.

Στίχος: Ελεήμον, ελέησον μέ ο Θεός κατά τό μέγα έλεός σου καί κατά τό πλήθος τών οικτιρμών σου εξάλειψον τό ανόμημά μου.
Ήχος πλ. β΄. Όλην αποθέμενοι.
Τόν υπεραθλήσαντα, εν τώ σταδίω γενναίως, Ορθοδόξων σύλλογος, εν ωδαίς καί άσμασιν ευφημήσωμεν ούτος γάρ πάντοτε, ου διαλείπει, τού πρεσβεύειν πρός τόν Κύριον, όπως άν λάβωμεν, τών αμαρτημάτων τήν άφεσιν. Τούτω ούν προσερχόμενοι, πίστει τέ καί πόθω προσείπωμεν Μάρτυς τού Κυρίου, Μηνά η τών Μαρτύρων καλλονή, υπέρ ημών μή ελλείποις σύ, πρεσβείας ποιούμενος.

Ο Ιερεύς:
Σώσον ο Θεός τόν λαόν σου καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν σού επισκεψαι τόν κόσμον σου εν ελέει καί οικτιρμοίς. Υψωσον κέρας Χριστιανών ορθοδόξων καί καταπεμψον εφ ημάς τά ελέη σου τά πλούσια πρεσβείαις τής παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί Αειπαρθένου Μαρίας δυνάμει τού Τιμίου καί Ζωοποιού Σταυρού προστασίαις τών τιμίων επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων ικεσίαις τού Τιμίου καί Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστού Ιωάννου τών αγίων ενδόξων καί πανευφήμων Αποστόλων
ών εν Αγίοις Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών καί οικουμενικών διδασκάλων Βασιλείου τού Μεγάλου, Γρηγορίου τού Θεολόγου καί Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, Αθανασίου καί Κυρίλλου, Ιωάννου τού Ελεήμμονος, πατριαρχών Αλεξανδρείας.

Νικολάου τού εν Μύροις, Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος, τών Θαυματουργών τών αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου τού Τροπαιοφόρου, Δημητρίου τού Μυροβλήτου, Θεοδώρων Τύρωνος καί Στρατηλάτου, τών ιερομαρτύρων Χαραλάμπους καί Ελευθερίου, τών αγίων ενδόξων καί καλλινίκων Μαρτύρων. Τών οσίων καί θεοφόρων Πατέρων ημών. Τών αγίων καί δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ καί Άννης. . Τού αγίου Μηνά τού Μεγαλομάρτυ, καί πάντων σου τών Αγίων. Ικετεύομεν σέ, μόνε πολυέλεε Κύριε. Επάκουσον ημών τών αμαρτωλών δεομένων σου καί ελέησον ημάς.

Ωδή ζ΄. Παίδες Εβραίων.
Σώσον τό κλέος Αθλοφόρων, τούς τιμώντας σέ, Μηνά Χριστού θεράπον, παρρησίαν γάρ σύ πλουτείς πρός τόν Δεσπότην, περιφρουρών τούς μέλποντας τόν Χριστόν εις τούς αιώνας. Άνω χοροίς τών Ασωμάτων, τήν υπερθεόν υμνολογών Τριάδα, υπέρ πάντων ημών τών πίστει σέ τιμώντων, δυσώπει Παμμακάριστε, λυτρωθήναι τών κινδύνων. Γένος τό βρότειον τιμά σου, τήν υπερφωτον καί ένδοξον ημέραν, εν υψίστοις λαμπρώς μετά τών Ασωμάτων, Τριάδα τήν υπερθεόν, προσκυνών αεί, λατρεύεις.

Θεοτοκίον
Έχεις ως μήτηρ παρρησίαν, πρός τόν Ύψιστον τόν σόν Υιόν Παρθένε. υπέρ πάντων ημών δυσώπει Παναγία, αυτού τήν αγαθότητα, οικτειρήσαι ημάς πάντας.

Ωδή η΄. Τόν εν Όρει αγίω.
Ικετεύει Μηνάς ο Αθλοφόρος, σέ τόν πάντων Θεόν καί Βασιλέα, υπέρ ημών τών πίστει κραυγαζόντων σοί Κύριέ της δόξης, οίκτειρον τόν κόσμον, απείρω σου ελέει. Ασωμάτων αί τάξεις καί Αγίων, δυσωπούσι Χριστόν τόν Βασιλέα, υπέρ ημών τών πίστει κραυγαζόντων σοί. Κύριέ της δόξης, οίκτειρον τόν κόσμον, απείρω σου ελέει.
Σέ υμνούσιν ουράνιαι χορείαι, τόν Παντάνακτα ως Κύριόν της δόξης, σύν τώ Μήνα Μαρτύρων αγλαϊσματί ώ Τριάς Αγία, φρούρει ημάς πάντας, τώ θείω σου ελέει. χριστιανος.gr

Θεοτοκίον.
Άπαν χείλος, πνοή καί πάσα Κτίσις, ανυμνεί σέ τήν όντως, Θεοτόκον, υπερφυώς κυήσασαν τόν Κύριον, τόν Θεόν τών όλων, ώ λατρεύει Κτίσις, εις πάντας τούς αιώνας.

Ωδή θ΄. Εξέστη επί τούτω.
Τόν πάντων Βασιλέα καί κραταιόν, ικετεύων μή παύση αοίδιμε, εκδυσωπών, υπέρ τών τιμώντων σέ εκτενώς, Μάρτυς Μηνά θεόπνευστε, καί εκδεχομένων αεί πιστώς, αντίληψιν τήν θείαν, τήν σήν Χριστού θεράπον, καί ευφροσύνην, καί αιώνιαν απολύτρωσιν. (Δίς)

Θεότης ενιαία η φοβερά, Τρισυπόστατε Κύριε ΄ναρχε, μόνε Θεέ, Ύψιστε Παντάρχα Παμβασιλεύ, σέ λιτανεύει κράτιστε, άπασα η Κτίσις ως πλαστουργόν, Μηνάς τέ ο γενναίος, σύν πάσι τοίς Αγίοις, καί Ασωμάτων τοίς στρατεύμασι.

Θεοτοκίον
Ώ Παναγνέ Μαρία Μήτερ Θεού, Σεραφείμ ανωτέρα Θεονυμφε, καί Χερουβείμ, πάσης ουρανίου τέ στρατιάς σέ δυσωπεί Πανάχραντε, μετά τών Μαρτύρων ο Παμφαής, Μηνάς ο Αθλοφόρος, οικτείρησον τόν πίστει, συνθέντα τάδε τά εφύμνια.

Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σέ τήν Θεοτόκον, τήν αειμακάριστον καί παναμώμητον καί μητέρα τού Θεού ημών. Τήν τιμιωτέραν τών Χερουβίμ καί ενδοξοτέραν ασυγκρίτως τών Σεραφίμ, τήν αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν τήν όντως Θεοτόκον σέ μεγαλύνομεν. χριστιανος.gr Χαίροις Ορθοδόξων η καλλονή, χαίροις διωχθέντων, καταφύγιον ισχυρόν, χαίροις τών εν θλίψει, καί τών εν εξορία, Προκόπιε Θεοφρον, τό παραμύθιον.

Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Μηνά Καί τά παρόντα Μεγαλυνάρια
Θαυμασίων πάντων σέ ο Χριστός, ανέδειξε Μάρτυς, καί τεράτων υπερφυών, αυτουργόν εν πίστει, ημάς τους σέ τιμώντας, παντός κινδύνου σώζε, Μηνά πανένδοξε. Μηνάν τόν Αθλοφόρον, σύν τώ σεπτώ, θείω Βικεντίω, καί τόν Βίκτωρα εν ταυτώ, τής Ορθοδοξίας, τούς τρείς λαμπρούς φωστήρας, καί τών Μαρτύρων κλέος, ύμνοις τιμήσωμεν.

Μή παύση δεόμενος Αθλητά, τού Θεού τών όλων, υπέρ πάντων τών ευσεβώς, σέ μακαριζόντων, ως Μάρτυρα Κυρίου, ως έχων παρρησίαν, Μηνά πανθαύμαστε. Τούς μέτ΄ ευλαβείας τήν ιεράν, Εικόνα σου Μάρτυς, προσκυνούντας σαίς πρός Θεόν, ιεραίς πρεσβείαις, φρουρών μή διαλείπης, τών Αθλοφόρων κλέος, Μηνά τρισόλβιε. Πάσαι τών Αγγέλων αί στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Άγιοι πάντες μετά τής Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις τό σωθήναι ημάς.

Τό Τρισάγιον
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρείς φορές)
Δόξα Πατρί καί Υιώ καί Αγίω Πνεύματι. Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
Παναγία τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τάς ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε καί ίασαι τάς ασθενείας ημών, ένεκεν τού ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί καί Υιώ καί Αγίω Πνεύματι. Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοίς ουρανοίς, αγιασθήτω τό όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω τό θέλημά Σου ως εν ουρανό καί επί τής γής. Τόν άρτον ημών τόν επιούσιον δός ημίν σήμερον, καί άφες ημίν τά οφειλήματα ημών, ως καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών, καί μή εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από τού πονηρού.

Τροπάριον. Ήχος δ΄.
Ως τών Ασωμάτων συνόμιλον, καί τών Αθλοφόρων ομόσκηνον, συνελθόντες εν πίστει. Μηνά, ευφημούμεν σέ, ειρήνην τώ Κόσμω αιτούμενοι, καί ταίς ψυχαίς ημών τό μέγα έλεος.

Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Μηνά Τό παρόν Απολυτίκιον διά τούς τρείς Μάρτυρας.
Ήχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Τρισάριθμον σύνθημα, τών αθλοφόρων Χριστού, υμνήσωμεν άσμασι, χαριστηρίοις πιστοί, Μηνάν τόν αοίδιμον, Βίκτωρα τόν γενναίον, καί Βικέντιον θείον, πλάνην τήν τών ειδώλων, καταργήσαντας πίστει. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Ό Ιερεύς μνημονεύει τών υπέρ ών η Παράκλησις.
Είτα Εκτενής, καί Απόλυσις, κάθ΄ ήν ψάλλομεν τό παρόν Προσόμοιον.

Ήχος, β΄. Ότε εκ τού ξύλου Σέ Νεκρόν.
Πάντων προσδραμόντων Αθλητά, πίστει τή θερμή αντιλήψει, τής προστασίας σου, Αθλοφόρε ένδοξε, Μηνά θαυμάσιε, προστατεύεις δωρούμενος, αιτήματα τάχος, ταίς πρός τόν οικτίρμονα, λιταίς σου ένδοξε. Όθεν δυσωπούμεν σέ Μάκαρ, οίκτειρον ημάς ικετεύων, Θεόν τόν Παντάνακτα αοίδιμε.

Ήχος πλ. δ΄.
Δέσποινα προσδεξαι, τάς δεήσεις τών δούλων σου, καί λύτρωσαι ημάς, από πάσης ανάγκης καί θλίψεως.

Ήχος β΄.
Τήν πάσαν ελπίδα μου, εις σέ ανατίθημι, Μήτερ τού Θεού, φύλαξον μέ υπό τήν σκέπην σου.

Ο Ιερεύς: Δί ευχών τών αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον καί σώσον ημάς. Αμήν.

Τέλος ο Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Μηνά

Καραγιάννης Ανδρέας
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.