Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Ιούδα τον Απόστολο τον Θαδδαίο.

Παράκληση Αγίου Ιούδα Θαδδαίου. Ο Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Ιούδα τον Απόστολο τον Θαδδαίο διαβάζεται στους Ιερούς Ναούς την ημέρα εορτής του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου (19 Ιουνίου) η σε κάθε άλλη περίσταση.

Ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Ο Αναγνώστης: Αμήν.

Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Ιούδα τον Απόστολο τον Θαδδαίο

Παράκληση Αγίου Ιούδα Θαδδαίου. Ο Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Ιούδα τον Απόστολο τον Θαδδαίο διαβάζεται στους Ιερούς Ναούς την ημέρα εορτής του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου (19 Ιουνίου) η σε κάθε άλλη περίσταση.

Παράκληση Αγίου Ιούδα Θαδδαίου

Ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Ο Αναγνώστης: Αμήν.

Είτα τα παρόντα Τροπάρια.
Ήχος δ΄. Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ.
Συνοδοιπόρος του Χριστού θεοφόρος, πλουσίαν χάριν παρ’ Αυτού εκκομίσω, του ενεργείν παράδοξα Ιούδα μοι· όθεν ταις πρεσβείαις σου, πολυμόρων κινδύνων, εκ παντοίων θλίψεων, και δαιμόνων μαντείας, φύλαττε ζώντας άπαντας ημάς, τους σε μεσίτην προς Κύριον έχοντας.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Θεοτοκίον.
Ου σιωπήσομεν πότε, Θεοτόκε, τά, δυναστείας σου λαλείν οι ανάξιοι• ει μη γάρ σύ προίστασο πρεσβεύουσα, τις ημάς ερρύσατο εκ τοσούτων κινδύνων; Τις δε διεφύλαξεν έως νύν ελευθέρους; Ουκ αποστώμεν, Δέσποινα, έκ σού• σούς γάρ δούλους σώζεις αεί, εκ παντοίων δεινών.

Ψαλμός ν΄ (50)
Ελέησον μέ, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου•επί πλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον μέ. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι διαπαντός. Σοί μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα, όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου, και νικήσης εν τώ κρίνεσθαι σέ. Ιδού γάρ εν ανομίαις συνελήφθην, και εν αμαρτίαις εκίσσησε με η μήτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοί. Ραντιείς με υσσώπω, και καθαρισθήσομαι, πλυνείς μέ, και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς μοί αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα.

Αποστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Μη απορρίψης με από του προσώπου σου και το πνεύμά σου το άγιον μη αντανέλης άπ εμού. Απόδος μοί την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξον μέ. Διδάξω ανόμους τας οδούς σου, και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου•αγαλλιάσεται η γλώσσά μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν σου. Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα άν•ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τώ Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ• τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα• τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Παράκληση Αγίου Ιούδα Θαδδαίου

Είτα ψάλλομεν τας Ωδάς του Κανόνος.
Ωδή ά΄. Ήχος πλ. δ΄. Υγράν διοδεύσας.
Εχθρών ανηκέστων τας προσβολάς δεχόμενος Άγιε, τη θερμή σου επισκοπή προσβλέπω δεόμενος, ῥυσθήναι της φοβεράς μοι θεάδελφε θλίψεως.
Υπάρχων πολύτιμος αρωγός, δαιμόνων φατρίας, και απάσης επιδρομής, ημάς ακεραίους διατήρει, ταις σαίς πρεσβείαις Θαδδαίε μοι Άγιε. χριστιανος.gr
Φλογίσματα πάθους ως υετός, ημίν κατασβέσας και χαρίεσαν την ζωήν, υπεσχέθης άπασι Θαδδαίε, αίτει ημίν των πταισμάτων την άφεσιν.

Θεοτοκίον
Ῥυσθήναι ημάς εκ του πονηρού, των πάντων προστάτις, Θεοτόκε χριστιανών, προστάτευε άπαντας Δέσποινα, των αδυνάτων ψυχάς προσελθόντων σοι.

Ωδή γ΄. Ουρανίας αψίδος
Παθημάτων ποικίλων, και φοβερών θλίψεων, πάντας θεραπεύσας θεόφρων, τοις προσελθόντας σοι, ούτως απάλλαξον, πάσης φροντίδος και πόνου, Άγιε Θαδδαίε μοι, τους σε δοξάζοντας.
Πύρ ο φθόγγος σου ώφθη, και δαψιλώς φρίττουσι πάντων των δαιμόνων τα στίφη, δυνάμει μείζονι· όθεν κατάστειλον, την των παθών ημών στήλην, Άγιε Ιούδα μοι, της παρουσίας σου.
Ασφαλέστατον τείχος, και συμπαγές έρεισμα, και αναψυχή εν ανάγκαις, και καταστάσεσι, γενού Ιούδα μοι, τη αγαθή σου καρδία, σπεύδουσι εκάστοτε, οι σε δοξάζοντες.

Θεοτοκίον
Ῥάβδος ώφθης αγία, πάντας Χριστώ άγουσα, ώσπερ Ησαΐας προείπε, Αγίω Πνεύματι, Κόρη πανένδοξε· διό τη σή μεσιτεία, το σκιώδες φώτισον της διανοίας μου.
Διάσωσον, θαυματουργέ και θεόπτα πάσης ανάγκης, και μαντείας του πονηρού αλγομήτορος, τους σε τιμώντες Θαδαίε μοι αθλοφόρε.
Επιβλεψον εν ευμενεία Πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, και ίασαι της ψυχής μου το άλγος. χριστιανος.gr

Κάθισμα. Ήχος β΄. Πρεσβεία θερμή.
Κακίστου εχθρού, εδείχθης ισχυρότερος, και πάντας σοφέ, κατέπληξας τοις έργοις σου· και νύν μάκαρ προΐστασο, των πιστώς προσελθόντων ταις χείρες σου, και τον Σωτήρα δυσώπει αεί, διδόναι ημίν πταισμάτων άφεσιν.

Ωδή δ΄. Εισακήκοα Κύριε.
Θείαν χάριν δεξάμενος, τη διακονία Χριστού πρεσβεύοντας, απαυγάζεις την ζωήν ημών, μάκαρ μη παρίδης πάσης θλίψεως. χριστιανος.gr
Αλγηδόνων παθήσεων, λύτρωσε Ιαδαίε μοι, τη πρεσβεία σου, τους προστάτην και μεσίτην σε, κεχρισμένους μάκαρ προς τον Κύριον.
Τεθνεότας σοι ήγειρας, τη ζωοποιώ ελεύσει σου Άγιε, ούτω κράτησον Θαδδαίε μοι, νεκρωθείσαν μάκαρ την καρδίαν μου.

Θεοτοκίον
Ιησούν τον πανέντιμον, όν ακαταλήπτως Κόρη εκράτησας, καθικέτευε χαρίσασθαι, των πλημμελημάτων ημίν άφεσιν.

Ωδή ε΄. Φώτισον ημάς
Έχοντες την σήν, προστασίαν ου πτοούμεθα, των δαιμόνων, καθ’ ημών τας προσβολάς, διά τούτο σοι προσφεύγομεν Ιούδα μοι.
Έλαμψας ως φως, και ακτίσι των θαυμάτων σου, διαλύεις την σκοτόδινον αεί, των λαθών ημών Θαδδαίε μοι λαμπρότατε.
Μέγας βοηθός, ηξιώθης ημίν Άγιε, διά τούτο σοί ευχόμεθα θερμώς, ανελού ημάς κακώσεως και θλίψεως. χριστιανος.gr

Θεοτοκίον
Άχραντε Αγνή, Θεοτόκε Αειπάρθενε, εξελού ημάς πολλών τε πειρασμών, Σύ εί Μήτηρ του Θεού ημών Πανάγαθος.

Ωδή στ΄. Την δέησιν
Σωμάτων, έκβαλε πόρῥω τα άλγη των προς σε μετά σπουδής προσελθόντων, και των ψυχών ασωτείας το βάρος, το καταθλίβον ημάς ανακούφισον, Θαδδαίε μοι θαυματουργέ, τη θερμή σου πρεσβεία προς Κύριον. Ῥυσθήναι, του μοχθηρού πανουργίας, και άπάσης απειλής και κακίας, και σκληροτάτων ημάς συμπτωμάτων, Χριστόν δυσώπει παμμάκαρ Ιούδα μοι, ότι αρίστην προς Αυτόν παρῥησίαν κρατείς αγιότατε.
Τοις πάθεσι δαψιλώς, αστερόπτα, ανεδείχθης ιατρός και προστάτης, των πληγωμένων θερμός αντιλήπτωρ, και ελατήρ των δαιμόνων Θαδδαίε μοι· προσφεύγοντες πάντες υμίν, αρωγήν καθ’ εκάστην προσμένομεν.

Θεοτοκίον
Σοί πάντες, αναφωνούμεν Παρθένε, και βοήθειαν ετοίμην ζητούντες, πάσης ανάγκης τώ βίω και πάντες, τη χάριτί σου ενθέως λυτρούμεθα, Θεοσωτήρα Μαριάμ· διά τούτο αεί Σε γεραίρομεν.
Την δέησιν εκχεώ θεόπτα, πάσης ανάγκης, και κακίας του μοχθηρού πολεμήτορος, και δυσωπώ σε θεάδελφε αθλοφόρε.
Άχραντε, η διά λόγου τον Λόγον ανερμηνεύτως, έπ εσχάτων των ημερών τεκούσα δυσώπησον, ως έχουσα μητρικήν παρρησίαν.

Αίτησις και το Κοντάκιον. Ήχος β΄. Της των αιμάτων σου
Τοις των θαυμάτων σου μάκαρ πυρσεύμασιν αποδιώκεις παθών την επίθεσιν και βρώσιν και χάριν ουράνιον, και χαρμοσύνην παρέχεις Θαδδαίε μοι, διό εξυμνούμεν σοι άπαντες. – Παράκληση Αγίου Ιούδα Θαδδαίου

Προκείμενον: Οι Ιερείς σου Κύριε ενδύσονται δικαιοσύνην και οι όσιοί σου αγαλλιάσονται.
Στίχος: Μακάριος ανήρ, ο φοβούμενος, τον Κύριον.

Ευαγγέλιον· εκ του κατά Ματθαίον (ι’ 1-8).
Και προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν.
Τών δε δώδεκα αποστόλων τα ονόματά εισι ταύτα· πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και ᾿Ανδρέας ο αδελφός αυτού, ᾿Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και ᾿Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο τελώνης, ᾿Ιάκωβος ο του ᾿Αλφαίου και Λεββαίος ο επικληθείς Θαδδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και ᾿Ιούδας ο ᾿Ισκαριώτης ο και παραδούς αυτόν. Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο ᾿Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων· εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλιν Σαμαρειτών μη εισέλθητε· 6 πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου ᾿Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών. ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Τάίς του Αποστόλου, πρεσβείαις, Ελεήμον, απάλλαξον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.
Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. χριστιανος.gr
Ταις της Θεοτόκου πρεσβείαις, Ελεήμον, εξάλειψον τα πλήθη, των εμών εγκλημάτων.

Στίχος: Ελεήμον, ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου.

Παράκληση Αγίου Ιούδα Θαδδαίου – Προσόμοιον. Ήχος πλ. β΄. Όλην αποθέμενοι
Ῥήμασι εκόσμησας, την σήν ζωήν φωτοδότα, και πολλούς διέσωσας, λύσσης του αλάστορος του εχθρότατου· αφειδώς πάσι γάρ, δίδεις τας ιάσεις· διά τούτό σοι δεόμεθα· ίασαι Άγιε, της ψυχής ημών την κατήφειαν, και λύτρωσαι των θλίψεων, πάντας εξ ημών διαφύλαξον, ειρήνην παρέχων ημίν και καλωσύνην αγαθήν, ώσπερ παμμάκαρ Θαδδαίε μοι, ταις σαίς αντιλήψεσι.

Ο Ιερεύς:
Σώσον ο Θεός τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου• επισκεψαι τον κόσμον σου εν ελέει και οικτιρμοίς. Υψωσον κέρας Χριστιανών ορθοδόξων και καταπεμψον εφ’ ημάς τα ελέη σου τα πλούσια• πρεσβείαις της παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας• δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού• προστασίαις των τιμίων επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων• ικεσίαις του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου• των αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων• ών εν Αγίοις Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου, Ιωάννου του Ελεήμμονος, πατριαρχών Αλεξανδρείας. Νικολάου του εν Μύροις, Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος, των Θαυματουργών• των αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδώρων Τύρωνος και Στρατηλάτου, των ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων.

Τών οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών. Τών αγίων και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και ’Άννης. Του αγίου Ιούδα του Αποστόλου του Θαδδαίου και Αδελφοθέοου, Του αγίου ……. (τής ημέρας), και πάντων σου των Αγίων. Ικετεύομεν σέ, μόνε πολυέλεε Κύριε. Επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεομένων σου και ελέησον ημάς.

Ωδή ζ΄. Οι εκ της Ιουδαίας.
Ακαθάρτων δαιμόνων, σοί καθείλες παμμάκαρ πάσαν την δύναμιν, πάσας τας μεθοδείας, αυτών τας αλλοτρίους επιτυχώς κατετρόπωσας, διό παράσχου ημίν την ιατρείαν ταύτην.
Φωτισμόν ημίν αίτει, και δεινών προβλημάτων την παλινόρθωσιν, και βίου ευπραξίαν, και πάσαν ευλογίαν, εκ Θεού μάκαρ Άγιε, τοις προσελθούσι αεί, τη σή σεπτή πρεσβεία.
Προκοπήν μετανοίας, και καρπούς μοι φανέρωσον μάκαρ Άγιε, δολείας αμαρτίας, εκβάλλων την απάτην, ως προστασίαν εδέχθημεν, Θαδδαίε μοι εκλεκτέ, Θεού ευλογητός εί.

Θεοτοκίον
Εν αγκάλαις κρατούσα, ώσπερ νήπιον Κόρη τον απερίγραπτον, δεινών με του βελίαρ, διάσωσον εν τάχει, και Θεώ μοι συνέδεσε, δι’ εναρέτου ζωής, Παρθένε Θεοτόκε.

Ωδή η΄. Τον Βασιλέα
Σώσον με μάκαρ, εκ του εχθρού μεθοδείας, και διάσωσον αεί εξ αμαρτίας, την καταστραφείσαν, Θαδδαίε μοι, ψυχήν μου.
Από σκυμβάλων, και μεθοδείας και πλάνης, διαφύλαττε Θαδδαίε αλωβήτους, τους επιζητούντας, την σήν επιστασίαν.
Σωματικών μοι, και ψυχικών παθημάτων, τήρει άτρωτον Θαδδαίε μοι τρισμάκαρ, του καρκίνου πάθος, εν λόγω θεραπεύσας.

Θεοτοκίον
Φώτισον Κόρη, την ασθενούσαν ψυχήν μου, σβέσον πάθεσι και πλείσταις αμαρτίαις, ίνα σε δοξάζω, την Κεχαριτωμένην.

Ωδή θ΄. Κυρίως Θεοτόκον
Θαυμάτων εξαισίων, σε ομολογούμεν, μη διαλάθης παρέχων ευδόκιμα, ενί εκάστω Θαδδαίε μοι βοηθήματα. Ως θείος τοις ανθρώποις, και δεινός εκφάντωρ, θαυματουργέ και εξάρχα Θαδδαίε μοι, υπέρ ημών την Τριάδα αεί ικέτευε. Τριάδος νύν τώ θρόνω παρεστώς τρισμάκαρ, ευχετηρίους αφθόνως προσάγαγε, υπέρ των πάντων δεήσεις των ευλαβούντων σε.

Θεοτοκίον
Απάλλαξον τον νούν μου, Μήτερ Θεοτόκε, εκ λογισμών αντιθέτων του πύθωνος, και την καρδίαν μοι Άχραντε διάσωσον.

Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφίμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. χριστιανος.gr

Και τα παρόντα Μεγαλυνάρια
Χάριν αναβλύζεις ζώσα πηγή, και τους ασθενούντας, θεραπεύεις ως ιατρός· δίδου ημίν ῥήσιν, αγάπην και υγείαν, τρισμάκαρ Θαδδαίε, τη αντιλήψει σου.
Θείος ανεδείχθης ως μαθητής, λαμπρότητα βίου, διαφαίνων από παιδός, και τοις θαύμασί σου, πολλούς ζωοποιήσας, αξίως εφημίσθης, μάκαρ Ιούδα μοι.
Χαίροις Αποστόλων ο αδελφός, και των Βασιλέων, εγκαλλώπισμα ιερόν· χαίροις των χαρίτων, η ζωηφόρος κρήνη, Ιούδα μοι τρισμάκαρ, πάντων βοήθεια.
Νόσους ιατρεύεις οδυνηράς, και καρκίνου νείκος, χαρισάμενος συμπαθώς, δίδου ημίν χαριν, εν βίω και υγείαν, Θαδδαίε μοι παμμάκαρ, τη αντιλήψει σου.
Δίδου την πρεσβείαν σου προς Χριστόν, τώ πιστώ λαώ σου, σοί θεάδελφε ιερέ, δύναμιν και πίστιν, αγάπην και γαλήνην, και πάσαν ευθυμίαν, προς βίον μείζονα.
Πάσαι των Αγγέλων αί στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήναι ημάς.

Το Τρισάγιον
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρείς φορές)
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Παναγία τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γής. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Παράκληση Αγίου Ιούδα Θαδδαίου – Απολυτίκιον. Ήχος α΄. Της ερήμου πολίτης

Θεαδέλφων το μείον και Μνηστήρος τον δεύτερον, τον Θαδδαίον έχων προστάτην γηθοσύνως δοξάσομεν· θαυμάτων γάρ παρέχει δωρεάς, και πλήττει ασθενείας μιαράς, και καρκίνον απαλλάττει της συνοχής, τους ευσεβώς προστρέχοντας: δόξα τώ σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τώ σε θαυμαστώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σού, πάσιν ιάματα.

Απόλυσις, και τό· ήχος β΄. Ότε εκ του Ξύλου.
Θείος αθλοφόρος γεγονώς, και θαυμάτων πλήθη δωρήσας, μάκαρ Θαδδαίε μοι, πάσης καταστάσεως, και αλγηδόνος πικράς, και δαιμόνων κακώσεων, και κακοδοξίας, και μαγείας λυτρώσας, τους προσελθόντας σοι, έχεις γάρ πολλήν παρῥησίαν, προς τον Βασιλεά των πάντων, εκζητών απάνμτων τα αιτήματα.

Ήχος πλ. δ΄.
Δέσποινα προσδεξαι, τας δεήσεις των δούλων σου, και λύτρωσαι ημάς, από πάσης ανάγκης και θλίψεως.

Ήχος β΄.
Την πάσαν ελπίδα μου, εις σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.

Ο Ιερεύς: Δί’ ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Τέλος η Παράκληση Αγίου Ιούδα Θαδδαίου

Καραγιάννης Ανδρέας
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.