Οσία Πελαγία: Καταγόταν από την Αντιόχεια, και α­σχο­λείτο με τους χο­ρούς και τα θέατρα και ήταν δημόσια πόρνη.

Οσία Πελαγία: Μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας σήμερα 8 Οκτωβρίου

Έτσι από την διαβολική και αισχρή αυτή εργασία συγκέντρωσε αμέτρητο πλού­το. Αυτή λοιπόν α­φού κατηχήθηκε μι­α φο­ρά από τον Επίσκοπο Νον­νο, που ήταν άν­δρας Ά­γιος, και μετανόησε θερμά για τα προ­η­γού­με­να πονηρά της έρ­γα, βαπτίσθηκε.

Αμέσως αποστρέφεται σαν σκύβαλα όλα τα κα­λά και τερπνά του κόσμου. Και, α­φού ντύθηκε τρίχινα φορέματα, δηλαδή υφασμένα από γί­δι­νες τρί­χες, και μεταμορφώθηκε σε άν­δρα, πήγε στο ό­ρος των Ε­λαι­ών, χω­ρίς να την ξέρει κα­νέ­νας. Ε­κεί λοιπόν η αείμνηστη, α­φού κλεί­σθη­κε μέσα σε ένα κελί, πέρασε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής της ασκητικά και θεάρεστα. Και έτσι α­να­παύ­θη­κε ειρηνικά η μακαρία.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ἐξ ἀκανθῶν καθάπερ ρόδον εὐῶδες, τὴ Ἐκκλησία Πελαγία ἐδείχθης, ταὶς ἐναρέτοις πράξεσιν εὐφραίνουσα ἠμᾶς, ὅθεν καὶ προσήγαγες, ὡς ὀσμὴν εὐωδίας, τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, τὸν σὸν βίον Ὁσία. Ὂν ἐκδυσώπει σώζεσθαι ἠμᾶς, παθῶν παντοίων, ψυχῆς τὲ καὶ σώματος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ’.
Ἐν σοὶ Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ᾽ εἰκόνα· λαβοῦσα γὰρ τὸν σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καὶ πράττουσα ἐδίδασκες, ὑπερορᾷν μὲν σαρκός, παρέρχεται γάρ· ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτoυ· διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὁσία Πελαγία τὸ πνεῦμά σου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.