ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ- Ο Αρχιμ. Γρηγόριος Παπαθωμάς γεννήθηκε το 1960, σπούδασε νομικά και θεολογία στο ΑΠΘ και κανονικό δίκαιο και θρησκειολογία στο Παρίσι. Είναι καθηγητής στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι και στο Πανεπιστήμιο Paris XIII. Από το 2009 είναι καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Αθηνών.

ΣΠΟΥΔΕΣ

1966-1972: Δημοτικὸ Σχολεῖο Ναμάτων καὶ 4ο Πτολεμαΐδος.

1972-1978: 1ο Γυμνάσιο καὶ 1ο Λύκειο Πτολεμαΐδος.

1978-1982: Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο­νίκης (Τμῆμα Θεολογίας)· πτυχίο μὲ βαθμὸ ‘’Λίαν Καλῶς’’ [8,37].

1978-1980: Πατριαρχικὸ Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν Θεσσαλονίκης· διετεῖς σπουδὲς στὴν Παλαιογραφία.

1983-1985: Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο­νίκης (Τμῆμα Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν)· εἰδίκευση στὸ Κανονικὸ Δίκαιο, στὴν Ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ στὴν Θρησκειολογία.

1981-1985: Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο­νίκης (Τμῆμα Νομικό).

1984-1988: Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο­νίκης (Τμῆμα Ποιμαντικῆς)· πτυχίο μὲ βαθμὸ ‘’Ἄριστα’’ [9,00].

Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 1983: Στρατιωτικὴ Σχολὴ Πυροβολικοῦ (Ἀθήνα)-Ἔφεδρος Ἀξιωματικός Πυροβολικοῦ (Στρατιωτικὴ θητεία: 31/1/1983-31/5/1985· Ἀπολυτήριο τοῦ Στρατοῦ μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ Ἀνθυπολοχαγοῦ ΠΒ).

Ὀκτώβριος-Νοέμβριος 1983: Ἀνώτατη Σχολὴ Πολέμου Θεσσαλονίκης, καθὼς καὶ συμμετοχὴ σὲ ἕνα Σεμινάριο (Μάϊος 1984) στὴν Σχολὴ Στρατολογίας (Γ’ Σῶμα Στρατοῦ-Θεσσαλονίκη).

Ὀκτώβριος 1988-Μάρτιος 1990: Νομικὴ Σχολὴ (Faculté de Droit Jean Monnet de Sceaux-Université Paris XI) καὶ Σχολὴ Κανονικοῦ Δικαίου (Faculté de Droit canonique-Institut Catholique de Paris) Παρισίων (ταυτόχρονη προβλεπόμενη ἐγγρα­φή)· μεταπτυχιακὸ δίπλωμα εἰδίκευσης Νομικῆς καὶ Κανονικοῦ Δικαίου (D.E.A. en Droit et en Droit canonique).

Ὀκτώβριος 1988-Δεκέμβριος 1990: Πανεπιστήμιο τῆς Σορβόννης (Faculté des Lettres-Université Paris IV-Sorbonne)· μεταπτυχιακὸ δίπλωμα εἰδίκευσης Ἱστορίας τῶν Θρησκευμάτων καὶ Θρησκευτικῆς Ἀνθρωπολογίας (D.E.A. en Histoire des Religions et Anthropologie Religieuse).

Ὀκτώβριος 1991-Φεβρουάριος 1992: Νομικὴ Σχολὴ (Faculté de Droit Jean Monnet de Sceaux-Université Paris XI) καὶ Σχολὴ Κανονικοῦ Δικαίου (Faculté de Droit canonique-Institut Catholique de Paris) Παρισίων· ἑξαμηνιαία συμμετοχὴ στὸ Διευρω­παϊκὸ Διαπανεπιστημιακὸ Πρόγραμμα ERASMUS, στὸ Διδακτορικὸ Τμῆμα Συγκριτι­κοῦ Κανονικοῦ καὶ Εὐρωπαϊκοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου GRATIANUS.

Μάρτιος 1990-Μάρτιος 1994: Νομικὴ Σχολὴ (Faculté de Droit Jean Monnet de Sceaux-Université Paris XI) καὶ Σχολὴ Κανονικοῦ Δικαίου (Faculté de Droit canonique-Institut Catholique de Paris) Παρισίων (ταυτόχρονη προβλεπόμενη ἐγγραφή)· ἐναίσιμη διδακτορικὴ διατριβὴ στὸ Δίκαιο (Νομικὴ Σχολὴ) καὶ ἐναίσιμη διδακτορικὴ διατριβὴ στὸ Κανονικὸ Δίκαιο (Καθολικὸ Ἰνστιτοῦτο) παμψηφεί. Ἡ διατριβὴ ἐκπονήθηκε καὶ παρουσιάσθηκε στὸ πλαίσιο τοῦ ἑνιαίου Εὐρωπαϊκοῦ Διαπανεπιστημιακοῦ Διδακτορικοῦ Προγράμματος ERASMUS, στὸ Διδακτορικὸ Τμῆμα Κανονικοῦ Δικαίου GRATIANUS, καὶ ἔλαβε ἐπὶ πλέον τὴν διάκριση ‘’Label européen’’ (εὐρωπαϊκή ἀναγνώριση καὶ ἰσχύ). Ἐπίσης, ἐπιλέχθηκε γιὰ βραβεῖο ἀπὸ τὴν Γαλλικὴ Ἀκαδημία (Prix ‘’Maurice Picard’’).

1989-1994: Ὀρθόδοξο Κέντρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ Chambésy-Γενεύη· συμμετοχὴ στὰ ἐτήσια Διεθνῆ 15νθήμερα Μεταπτυχιακὰ Σεμινάρια (10ο-15ο ἀντίστοιχα).

Σεπτέμβριος 1994-Ἰανουάριος 1997: Νομικὴ Σχολὴ Παρισίων (Faculté de Droit Jean Monnet de Sceaux-Université Paris XI)· ἐναίσιμη διατριβὴ ἐπὶ Ὑφηγεσίᾳ παμψηφεὶ (Habilitation à diriger les Recherches) στὸ [Δημόσιο Ἐκκλησιαστικὸ] Δίκαιο.

Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1997: Οἰκουμενικὸ Ἰνστιτοῦτο Προηγμένων Θεολογικῶν Σπουδῶν-Tantur στὴν Ἱερουσαλήμ· συμμετοχὴ σὲ ἑξαμηνιαῖο Διεθνὲς Θεολογικὸ (ἐρευνητικὸ-ἐπιμορφωτικὸ) Πρόγραμμα μὲ ἀξονικὸ ἀντικείμενο: «Θέματα Διαθρησκειακῶν Σχέσεων, Βιβλικὴ Ἀρχαιολογία καὶ Ἱστορικο-κανονικὰ ζητήματα τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς».

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. 1980-1981: Ὑποτροφία ἀριστείας καὶ προόδου ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ Ι.Κ.Υ. τοῦ Ὑπουργείου Ἐθν. Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, ὄντας στὸ 3ο ἔτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς (Θεσσαλονίκη).

2. 1988-1994: Ὑποτροφία ἀπὸ τὴν Comité Catholique pour la Collaboration Culturelle (Ρώμη), γιὰ διδακτορικὲς σπουδὲς 3ου Κύκλου (εἰδίκευση) στὸ Κανονικὸ Δίκαιο στὴν Γαλλία (Παρίσι).

3. 1989-1994: Ὑποτροφία ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο Κέντρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ Chambésy (Γενεύη), γιὰ συμμετοχὴ στὰ ἐτήσια Διεθνῆ Μεταπτυχιακὰ Σεμινάρια (10ο-15ο ἀντίστοιχα).

4. 1991-1993: Ὑποτροφία ἀπὸ τὸ κληροδότημα Βλάστης Ν. Κοζάνης Κων/νου Βέλλιου-Βαρώνου, γιὰ ὁλοκλήρωση Μεταπτυχιακῶν σπουδῶν στὴν ἀλλο­δαπή (Παρίσι).

5. 1997: (Ἑξάμηνη) ὑποτροφία ἀπὸ τὸ ‘’Οἰκουμενικὸ Ἰνστιτοῦτο Προηγμένων Θεολογικῶν Σπουδῶν-Tantur’’ (Παράρτημα Παρισίων) γιὰ συμμετοχὴ στὸ Διεθνὲς Θεολογικὸ (ἐρευνητικὸ καὶ ἐπιμορφωτικὸ) Πρόγραμμα τοῦ Tantur (Ἱερουσαλήμ).

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ἀρχαῖες

– Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ

– Λατινικὰ

– Ἑβραϊκὰ

Καθομιλούμενες

– Ἑλληνικά : Μητρικὴ γλῶσσα.

– Γαλλικά : Ἀνάγνωση, γραφή, ὁμιλία. Καλοκαίρι 1988, Université Paris IV-Sorbonne, Παρίσι· Certificat-ἐπίπεδο Supérieur B, Ὀκτώβριος 1988. Διπλώματα: 2 Μεταπτυχιακὰ (1990), 2 Διδακτορικὰ (1994) καὶ 1 Ὑφηγεσία (1997).

– Ἀγγλικά : Ἀνάγνωση, γραφή, ὁμιλία. Καλοκαίρι 1990 & 1991, International Study Centre, Δουβλῖνο· Certificate-ἐπίπεδο Higher Intermediate, Σεπτέμβριος 1991. Ἰούλ. 2005 & Αὔγ. 2008, Eckersley School of English, Ὀξφόρδη.

– Ρωσσικά : Ἀνάγνωση, γραφή, ὁμιλία (στοιχειῶδες ἐπίπεδο)· Ἀκαδημαϊκὰ ἔτη 1990-91 & 1991-92, I.N.A.L.C.O., Παρίσι· Καλοκαίρι 1994, Μαθήματα ρωσσικῆς γλώσσας, Μόσχα.

– Ἐσθονικά: Ἀνάγνωση, γραφή, ὁμιλία (στοιχειῶδες ἐπίπεδο)-Ταλλίνη.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

8-2-1998 : Μοναχὸς στὴν Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Λόφου Κιλκὶς (Ἀρ. Μοναχολογίου 1/8-2-1998)

8-2-1998 : Διάκονος στὴν Ἱ. Μητρόπολη (Μεταμορφώσεως) Κιλκὶς (Χειροτονητήριο ἀρ. πρωτ. 30/9-2-98)

11-2-1998 : Σχολάρχης τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Κιλκίς (ἕως 10-2-2000) (Ἀπόφαση ἀρ. πρωτ. A2/179/11-2-98/Δ/νσης Ἐκκλ/κῆς Ἐκπ/σης/Γεν. Δ/νσης Θρησκευμάτων/Ὑπουργοῦ Υπεπθ)

22-2-1998 : Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον (Ἱ. Ναὸς Παναγίας Κιλκὶς) (Χειροτονητήριο ἀρ. πρωτ. 39/23-2-98)

22-2-1998 : Ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου (Εὐεργετήριο Γράμμα ἀρ. πρωτ. 43/25-2-98)

24-2-1998 : Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου (Ἐνταλτήριο Γράμμα ἀρ. πρωτ. 41/24-2-98· ΦΕΚ 40/27-2-98)

23-4-1998 : Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Λόφου Κιλκὶς (Ἐγκαθιδρυτήριο Γράμμα ἀρ. πρωτ. 101/6-5-98)

18-10-1998 : Εὐχὴ Πνευματικοῦ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου (Ἐνταλτήριο Γράμμα ἀρ. πρωτ. 321/19-10-98)

25-5-2001 : Πρωτοσύγκελλος Ἱ. Μητροπόλεως Γαλλίας (ἕως 31-12-2004) (Κληρικολαϊκὴ Συνέλευση τῆς Μητροπόλεως)

15-8-2002 : Ἱερατικῶς Προϊστάμενος Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Παρισίων (ἕως 31-8-2005)

1-3-2010 : Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

5-3-2012 : Τακτικὸ Μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

08/02/1998-10/11/1999 : Ἱερὰ Μητρόπολη Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου

11/11/1999-10/11/2005 : Ἱερὰ Μητρόπολη Γαλλίας

11/11/2005-10/11/2009 : Αὐτόνομη Ἐκκλησία τῆς Ἐσθονίας

11/11/2009-28/02/2010 : Ἱερὰ Μητρόπολη Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου

01/03/2010-σήμερα : Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν

Φανούρης Ευστράτιος

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.

2 Σχόλια

Νεότερο
Καλύτερο Νεότερο Παλαιότερο
1
Γλυκα Γκάτσου

ΑΞΙΟΣ!!!!!!! Δύναμη στο έργο του

2
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ

ΑΞΙΟΣ!!!!