Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι τό Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, τό ὁποῖο μᾶς εἰσάγει στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί γινόμαστε μέλη Του. Εἶναι τό λεγόμενο εἰσαγωγικό Μυστήριο, διότι μέ αὐτό ὁ άνθρωπος γίνεται χριστιανός, μέλος της Εκκλησίας τοῦ Χριστού. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας μᾶς διδάσκει ότι: «τὸ Βάπτισμα χορηγεῖ τὴν ὕπαρξη καὶ τὴν ὑπόσταση κατὰ Χριστόν… Ἐλευθερώνει ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες, συμφιλιώνει τὸν Θεὸ μὲ τὸν ἄνθρωπο, κάνει τὸν ἄνθρωπο υἱὸ τοῦ Θεοῦ, ἀνοίγει τὰ μάτια τῆς ψυχῆς, δίνει τὴν αἴσθηση τοῦ θείου φωτός, μὲ λίγα λόγια προετοιμάζει γιὰ τὴν μέλλουσα ζωή».

Μυστήριο εἶναι τό γεγονός ἐκεῖνο ὅπου συμμετέχει καί εἶναι παρών ὁ Θεός, γι’ αὐτό σέ ὅλα τά Μυστήρια παρακαλοῦμε τό Ἅγιο Πνεῦμα νά ἔλθει καί νά μᾶς ἑνώσει μέ τόν Χριστό. Πρόκειται γιά Μυστήριο πού μᾶς παραδόθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος βαπτίστηκε στόν Ἰορδάνη ποταμό ἀπό τόν Ἰωάννη τόν Πρόδρομο καί προέτρεψε τούς Ἀποστόλους, μετά τήν Ἀνάστασή Του, λέγοντας: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Ὑιοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν» (Ματθ. 28,19-20).

Ἡ Εκκλησία μας, ὡς τό σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ, ἀδιαλείπτως τηρεῖ τήν ἐντολή Του, κατηχώντας καί βαπτίζοντας τά μέλη της, ὡς εἴσοδο σέ αυτήν. Κανείς δέν μπορεῖ νά λάβει τά Ἄχραντα Μυστήρια, νά ἐνωθεῖ μέ τά ἱερά δεσμά τοῦ γάμου καί νά συμμετέχει στά Μυστήρια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἄν δέν εἶναι βαπτισμένος καί μυρωμένος.

Δυστυχῶς ὅμως στήν σύγχρονη ζωή πολλές φορές τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος μετατρέπεται περισσότερο σέ ἔνα κοινωνικό γεγονός. Ἔτσι, πολλές φορές, οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς ἀκυρώνουν τήν σωτηριολογική ἀξία τοῦ Μυστηρίου μέ ποικίλους τρόπους.

Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα ὅτι σέ ἀνατολική παραλία τοῦ νησιοῦ μας πραγματοποιήθηκε κάποιο ὑποτιθέμενο ‘’βάπτισμα’’, ἀπό καθηρημένο ἀπό τήν Ἐκκλησία μας κληρικό, πού σήμερα ἀνήκει στό παλαιό ἡμερολόγιο, δηλαδή εἶναι σχισματικός.

Πρόκειται γιά ἕνα γεγονός τό ὁποῖο, ἐν τέλει, εἶναι πέρα γιά πέρα ἄκυρο, ἀντικανονικό, ἀφοῦ παραβιάζει τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας καί δέν θεωρεῖται Μυστήριο. Τό παιδί γιά τήν Ἐκκλησία μας παραμένει ἀβάπτιστο καί δέν μπορεῖ νά μετέχει στή Μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας.

Στό πλαίσιο τῆς Ποιμαντικῆς μου εὐθύνης αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά σᾶς ἐπισημάνω ὅτι τά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τελοῦνται μέ τήν κανονική ἄδεια καί τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου ἀπό τούς Ἱερεῖς μας. Ἀσφαλώς ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νά προσκληθεῖ κάποιος κληρικός πού δέν ἀνήκει στήν Μητροπολιτική μας περιφέρεια, ὅμως θά πρέπει ἀπαραίτητα νά προσέλθει καί -ἐφ’ ὅσον εἶναι κανονικός κληρικός τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας- νά λάβει τήν ἄδεια τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου, ὥστε νά μπορέσει νά συμμετέχει σέ αὐτό μαζί μέ τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας, τελῶντας το ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Εἶναι λοιπόν ἀπαραίτητο ἀρχικά νά ἐνημερώνετε τόν ἐφημέριό σας γιά τήν τέλεση ὁποιουδήποτε Μυστηρίου. Αὐτός θά σᾶς κατευθύνει ὑπεύθυνα γιά τά περαιτέρω καί ἔχει τήν ἀποκλειστική εὐθύνη τῆς ἐκδοσης τῶν ἀπαιτούμενων ἐγγράφων γιά τήν τέλεση ἑκάστου Μυστηρίου.

Ἡ Ἐκκλησία μας δέν ὑπόκειται στίς προσωπικές μας ἐπιλογές, ἀλλά ἔχει Κανόνες πού πρέπει νά σεβόμαστε, ἐφόσον ἐπιθυμοῦμε νά εἴμαστε μέλη της. Οἱ Θεῖοι καί Ἱεροί Κανόνες δέν πρέπει νά παραθεωροῦνται προκειμένου τά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας νά μήν ὑποβιβάζονται σέ ἀπλές κοινωνικές ἐκδηλώσεις, πού μόνο στόχο ἔχουν τήν ἐπίδειξη νεοπλουτισμοῦ καί τήν ἰκανοποίηση τῆς ματαιοδοξίας μας. Ὀφείλουμε νά ἀποφεύγουμε ὁτιδήποτε δέν ἔχει σχέση μέ τήν μακραίωνη ἱερά μας παράδοση καί τήν οὐσία κάθε Μυστηρίου, πού ἀπαιτοῦν: κυρίως προσευχή, κατάνυξη, σεμνότητα, ταπεινοφροσύνη καί σεβασμό, γιά νά βιώνουμε τίς Θεῖες Ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἀφελφοί μου και Παιδιά μου,

Ὡς Ἐπίσκοπος ὀφείλω νά μεριμνῶ ὥστε τά πάντα στήν Ἐκκλησία νά τελοῦνται «εὐσχημόνως καί κατά τάξιν». Ἀγωνιῶ γιά τήν πνευματική σας προκοπή καί θωράκιση, γι’ αὐτό σᾶς ἐπισημαίνω ὅτι τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας δέν ἀντιμετωπίζονται μέ ἐπιπολαιότητα. Ἔχει ἀφαιρεθεῖ ἀπό τά πρόσωπα καί τά πράγματα ἡ ἱερότητά τους. Δέν πρέπει νά εἴμαστε ἀνίεροι στίς συμπεριφορές μας καί νά ἔχουμε τήν ἀπαίτηση νά μᾶς ἀποδεχθεῖ ἡ Ἐκκλησία, χωρίς τήν δική μας συμμετοχή καί τήν εἰλικρινή μας μετάνοια. Ὁ Χριστός δέν μᾶς ἀναγκάζει νά Τόν ἀκολουθήσουμε. Μᾶς παραχώρησε τήν ἐλεύθερη βούληση καί ἐπιλογή νά τό πράξουμε, δωρίζοντάς μας γιά τή δική μας σωτηρία τά Ἱερά Μυστήρια.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ ε ό φ ι λ ο ς

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.