ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ: Ξαφνικός και βαρύς πονοκέφαλος, επίμονος και ανθεκτικός σε κάθε παυσίπονο. Ανεξήγητη υπνηλία, αφόρητη βαρυστομαχιά, ενοχλητικές κομμάρες και ανυπό φορες ζαλάδες, αίσθημα ασφυξίας, υψηλής πίεσης ακόμη και πνιγηρή δυσφορία χωρίς κανένα παθολογικό αίτιο.

Αυτά είναι μερικά από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα που – εφόσον δεν υπάρχει προφανές νόσημα – αποδίδονται στο κακό μάτι, τη βασκανία, τη γλωσσοφαγιά, την κακή ενέργεια. Όπως και να το ονομάσει κανείς, στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ισχυρή αρνητική επιρροή ενός ανθρώπου σε έναν άλλον εξαιτίας του φθόνου ή της έντονης ζήλειας που μπορεί να αισθάνεται για αυτόν.
Όμως προσοχή! Κακό μάτι υπάρχει και ακούσια, δηλαδή χωρίς να το θέλει κανείς, απλά και μόνο με ένα βλέμμα. Όποιος και να είναι ο λόγος, είτε το προκαλεί ο φθόνος και η ζήλεια είτε ένα άκακο αλλά ισχυρό και διαπεραστικό βλέμμα, σημασία έχει ότι το μάτι συνιστά ένα σοβαρό, υπαρκτό και διαχρονικό πρόβλημα, που δεν λύνεται παρά μόνο με προσευχή κατά της βασκανίας, ή με ευχές για ξεμάτιασμα.
Αποδέχεται η Εκκλησία τη βασκανία;
Φυσικά και την αποδέχεται, διαφορετικά δεν θα πρότεινε καμία ευχή βασκανίας και γλωσσοφαγιάς, καμία ευχή ξεματιάσματος. Μάλιστα οι Πατέρες της Εκκλησίας αποδίδουν τη βασκανία σε επέμβαση του πονηρού πνεύματος και τη θεωρούν έργο του διαβόλου. Υπάρχουν δεκάδες εκκλησιαστικοί συγγραφείς που ταυτίζουν τη βασκανία με το φθόνο, θεωρούν δε τη βασκανία κακή τόσο για τους άλλους όσο και για αυτόν που την προκαλεί.
Η Εκκλησία έχει γράψει δεκάδες ευχές για ξεμάτιασμα και προσευχές κατά της βασκανίας, ενώ ιδιαίτερο λόγο για τη βασκανία συνέταξε ο Άγιος Βασίλειος. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση για να έχει ισχυρό αποτέλεσμα ένα ξεμάτιασμα, χρειάζεται ένας ιερέας ο οποίος διαβάζει το ματιασμένο άτομο με την κατάλληλη προσευχή κατά της βασκανίας. Μέχρι να αναζητηθεί ο ιερέας, η Εκκλησία αποδέχεται και προσευχές που μπορεί να πει μόνος του ο βασκαμένος.
Ποια είναι η πιο δυνατή προσευχή κατά της βασκανίας;
Μια δυνατή προσευχή κατά της βασκανίας που αντιμετωπίζει τη γλωσσοφαγιά είναι αυτή που προτείνουν οι πατέρες στο Άγιο Όρος. Ας την έχουμε πρόχειρη και ας τη διαβάσουμε με κατάνυξη, συγκεντρωμένοι, και με πίστη όταν αισθανθούμε πάνω μας το κακό μάτι:
Κύριε ο Θεός ημών, ο Βασιλεύς των αιώνων, Ο Παντοκράτωρ και Παντοδύναμος, ο ποιών πάντα και μετασκευάζων μόνω τω βούλεσθαι, ο εν την επταπλάσιον καμίνον και την φλόγα την εν Βαβυλώνι εις δρόσον μετάβαλων και τους αγίους σου τρεις παίδας σώους διαφύλαξας, ο Ιατρός και Θεραπευτής των ψυχών ημών, η ασφάλεια των εις σε ελπιζόντων, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, απόστησον, φυγάδευσον και απέλασον πάσαν διαβολικήν ενέργειαν, πάσαν σατανικήν έφοδο και πάσαν επιβουλήν, περιέργειαν τε πονηράν και βλάβην και οφθαλμών βασκανίαν των κακοποιών και πονηρών ανθρώπων από του δούλου σου (τούδε) και ή υπό ωραιότητος ή ανδρείας ή ευτυχίας ή ζήλου και φθόνου ή βασκανίας συνέβη, αυτός, φιλάνθρωπε Δέσποτα, έκτεινον την κραταίαν σου χείρα και τον βραχίονα σου τον ισχυρόν και ύψιστον και επισκόπων επισκόπησον το πλάσμα σου τούτο και κατάπεμψον αυτώ Άγγελον ειρηνικόν, κραταίον, ψυχής και σώματος φύλακα, ός επιτιμήσει και απελάσει απ΄αυτού πάσαν βλάβην, πάσαν πονηράν βούλην, πάσαν φαρμακείαν και βασκανίαν των φθοροποιών και φθονερών ανθρώπων ίνα ύπο σου ο σός ικέτης φρουρούμενος μετ΄ευχαριστίας ψάλη σοί Κύριος εμοί βοηθός και ου φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι άνθρωπος και πάλιν Ου φοβηθήσομαι κακά, ότι συ μετ΄εμού ει ότι συ εί ο Θεός, κραταίωμα μου, ισχυρός εξουσιαστής, αρχών ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Ναι Κύριε Ο Θεός ημών, φείσαι του πλάσματός σου και σώσον τον δούλον σου από πάσης βλάβης και επήρειας της εκ βασκανίας γινομένης και ανωτέρον αυτόν παντός κακού διαφύλαξον πρεσβείαις της υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, των φωτοειδών Αρχαγγέλων και παντών σου των αγίων. Αμήν.
Η ευχή κατά της βασκανίας από τον Άγιο Αρσένιο
Διαβάστε όμως παρακάτω και μια εξαιρετική ευχή κατά της βασκανίας την οποία προτείνει κατά της γλωσσοφαγιάς, ένας μεγάλος Άγιος της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Άρσένιος :
“Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)

Παναγία τριας, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Δι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη Συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες, των ψυχών ημών.

Βαπτιστά του Χριστού, πάντων ημών μνήσθητι, ίνα ρυσθώμεν των ανομιών ημών, σοι γαρ εδόθη χάρις, πρεσβεύειν υπέρ ημών.

Βίον ένθεον, καλώς ανύσας, σκεύος τίμιον του Παρακλήτου, ανεδείχθης θεοφόρε Αρσένιε, και των θαυμάτων την χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι, ημίν το μέγα έλεος.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσωμεν τω Βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσωμεν Χριστό τω Βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσωμεν Αυτώ Χριστώ τω Βασιλεί και Θεώ ημών.
Υπάρχουν προσευχές κατά της γλωσσοφαγιάς στη Βίβλο;
Ναι φυσικά, μάλιστα μια πολύ διαδομένη ευχή κατά της βασκανίας είναι ο Ψαλμός 73 στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη οι Άγιοι πατέρες θεωρών το Κατά Ματθαίον (Κεφάλαιο 12/33-37) μια πολύ ιαματική ευχή κατά της βασκανίας:
Η ποιήσατε το δένδρον καλόν, και τον καρπόν αυτού καλόν, η ποιήσατε το δένδρον σαπρόν, και τον καρπόν αυτού σαπρόν· εκ γαρ του καρπού το δένδρον γινώσκεται. γεννήματα εχιδνών, πως δύνασθε αγαθά λαλείν πονηροί όντες; εκ γαρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί. ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά, και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά. λέγω δε υμίν ότι παν ρήμα αργόν ο εάν λαλήσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγον εν ημέρα κρίσεως· εκ γαρ των λόγων σου δικαιωθήση και εκ των λόγων σου καταδικασθήση.
Αποδέχεται η Εκκλησία κάτι συνοπτικό και μικρότερο;
Ναι αν θέλει κάποιος να θυμάται απέξω μια ευχή κατά της βασκανίας με κομποσκοίνι, μια προσευχή που προτείνεται είναι η εξής :
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με και Άγιε Αρσένιε, πρέσβευε υπέρ ημών. Και ολοκληρώστε με το Δι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
Και όλα θα περάσουν με το θέλημα του Θεού.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.