Ἡ Κυριακή πρό τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἶναι ἀφιερωμένη στούς Ἁγίους τούς ἐν Ἀχαΐᾳ καί ἐξ' Ἀχαΐας οἱ ὁποῖοι ἑορτάζονται μέ κάθε ἐκκλησιαστική λαμπρότητα, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὃπου εἶναι θησαυρισμένη ἡ Ἁγία Εἰκόνα τους.

Ὁ ἐφετινός ἑορτασμός εἶχε τήν ἰδιαίτερη συγκίνηση, ἀφοῦ μαζί μέ τήν μέχρι τώρα ἁγιόλεκτη χορεία τῶν Ἀχαιῶν Ἁγίων, ἑορτάσθη γιά πρώτη φορά καί ὁ Ἃγιος Γερβάσιος, ὁ ἂρτι καταταγείς εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας (16 Νοεμβρίου), ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατόπιν σεπτῆς εἰσηγήσεως τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀφοῦ ἐξητάσθη καί ἐμελετήθη ὁ φάκελος περί τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, ὁ ὁποῖος ἀπεστάλη στό σεπτό Κέντρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὡς ἒχει κατ’ αὐτάς τάς ἡμέρας γραφεῖ, στήν Πάτρα εἶναι ἒκδηλος ὁ ἱερός ἐνθουσιασμός καί προκαλοῦν δέος καί συγκίνηση βαθειά οἱ ἐκδηλώσεις σύμπαντος τοῦ πληρώματος τῆς Πατραϊκῆς Ἐκκλησίας γιά τό γεγονός αὐτό.

Τό Σάββατο 25 Νοεμβρίου, μετεφέρθησαν στόν ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ὃσα Λείψανα, φυλάσσονται καί εὐλαβῶς προσκυνοῦνται στούς Ἱερούς Ναούς καί Ἱερές Μονές τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ὃπως ἡ Ἁγία Κάρα τῆς Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης καί τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰωακείμ, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Νοτενῶν.

Ἐν πομπῇ μετεφέρθη ἀπό τόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τῶν Συχαινῶν στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἡ σεβασμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, τήν ὁποία συνόδευαν εὐσεβεῖς νέοι, ὃπως καί πολλοί ἂλλοι φιλάγιοι χριστιανοί, κρατώντας ἑξαπτέρυγα καί κεριά.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μέ τόν ἱερό Κλῆρο καί πλῆθος εὐσεβοῦς Λαοῦ, ὑπεδέχθη τά ἱερά Λείψανα στά πρόπυλα τοῦ Ναοῦ.

Κατά τήν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος καθιέρωσε καί ἒχρισε μέ Ἃγιο Μῦρο, κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη τήν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γερβασίου καί τήν τοποθέτησε σέ ἱερό προσκυνητάριο, ὣστε νά παραμένῃ στόν Ναό, πρός προσκύνηση ὑπό τῶν πιστῶν καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο ἀναφερθείς, στίς ἀρετές τῶν Ἁγίων, ἀπό τόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα ἓως καί τόν Ὃσιο Γερβάσιο, ὡς διδάσκαλον τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί ὁδηγόν εἰς νομάς σωτηρίους.

Τήν Κυριακή 26 Νοεμβρίου, στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, μέ τήν συμμετοχή χιλιάδων προσκυνητῶν ἀπό τήν Πάτρα καί ἂλλα μέρη, πού κατέφθασαν γιά νά προσκυνήσουν, προεορτίως, τόν Ἃγιο Ἀνδρέα, ἀλλά καί τά Λείψανα τῶν ἂλλων Ἁγίων, ἐξαιρέτως δέ τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργούντων πολλῶν Πρεσβυτέρων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐλιτανεύθη ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἡ πανσεβάσμιος Κάρα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἡ ὁποία ἐτοποθετήθη στό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ γιά τό παλλαϊκό προσκύνημα τῆς ἑορτῆς τοῦ Πολιούχου τῶν Πατρῶν.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν μεγάλη ἀγάπη τοῦ Κυρίου πρός τήν πόλη τῶν Πατρῶν καί στήν δωρεά Του, ἀφοῦ ἀπέστειλε τόν Πρωτόκλητο μαθητή Του, τόν Ἀνδρέα, νά διδάξῃ καί νά φωτίσῃ τούς ἐν σκότει τῆς ἀγνωσίας εὑρισκομένους, ἐπισφραγίζοντας τήν διδασκαλία του μέ τήν ἐπό σταυροῦ θυσία του.

«Ὁποία τιμή, ἐσημείωσε μέ ἒμφαση ὁ Σεβασμιώτατος, νά ἒχωμε στήν Πάτρα τόν τάφο τοῦ Ἁγίου, τήν Ἁγία Κάρα του καί τόν Σταυρό τοῦ Μαρτυρίου του».

Ἐν συνεχείᾳ, μίλησε γιά τούς ἂλλους Ἁγίους τῆς Ἀχαΐας, ἓως καί τόν Ἃγιο Γερβάσιο.

Ἐχαρακτήρισε τούς Ἁγίους, φίλους τοῦ Θεοῦ, θεουμένους, φῶτα τοῦ κόσμου καί τούς μεγαλυτέρους εὐεργέτες τῶν ἀνθρώπων, πρότυπα βίου ἁγίου, ἀνυποχώρητους μπροστά στήν ἁμαρτία καί τά πάθη καί ἀγωνιστάς ἐναντίον τῆς ἀνηθικότητος καί τῆς ἐκπτώσεως τῶν ἀξιῶν σέ κάθε ἐποχή.

Αὐτῶν τῶν θεουμένων ἡ ζωή, ἐσημείωσε ὁ Σεβασμιώτατος, πρέπει νά ἐμπνέῃ καί μᾶς σήμερα, ὣστε νά ἀγωνιζώμεθα ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἠθικῆς ἀσυδοσίας, πού χαρακτηρίζουν τήν κοινωνία μας, ἀφοῦ ἐφθάσαμε τό ἀφύσικο νά τό θεωροῦμε φυσικό, τό παράλογο λογικό, τήν ἁμαρτία γενικῶς ὡς φυσιολογική κατάσταση καί δικαιωματισμό.

Τέλος, εὐχαρίστησε καί πάλιν, εὐγνωμόνως, τόν Παναγιώτατο καί Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖον καί τήν περί Αὐτόν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον, διά τήν ἁγιοκατάταξιν καί τήν ἀναγραφήν ἐπισήμως εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τοῦ Ἁγίου Γερβασίου τῶν Πατρῶν.

Στήν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν συντοπίτες τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρο τῶν ἐν Ἀθήναις Νυμφασίων κ. Κυριάκο Παναγόπουλο, ἐνῶ προσῆλθε νά προσκυνήσῃ τόν Ἃγιο Ἀνδρέα καί τόν Ἃγιο Γερβάσιο καί ὁ Δήμαρχος Τριπόλεως κ. Κωνσταντῖνος Τζιούμης, μέ τήν οἰκογένειά του.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.