Πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 9 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., γιά πρώτη φόρα στή νέα προσφάτως ἐγκαινιασμένη αἴθουσα τοῦ Ἱδρυματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου στή Νέα Σμύρνη, ἡ ἕκτη Ἱερατική Σύναξη γιά τούς Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Στή Σύναξη ὁμιλητές ἦταν ὁ Παν. Ἀρχιμ. Βασίλειος Γιαννάκας, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως (Α’ μέρος) Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (31, 33, 34 καί 37)», καί ὁ Παν. Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Νάνος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως (Β’ μέρος) Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (14, 15, 16 καί 39)».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἔδωσε τόν λόγο στόν πρῶτο ὁμιλητή, π. Βασίλειο, γιά νά ἀναπτύξει τό θέμα «Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως (Α’ μέρος) Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων». Ἐπικέντρωσε τήν Εἰσήγησή του στούς Κανόνες 31, 33, 34 καί 37. Εἰδικότερα:

Κανών λα’: Εἴ τις πρεσβύτερος, καταφρονήσας τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου, χωρίς συναγάγῃ καί θυσιαστήριον ἕτερον πήξῃ, μηδέν κατεγνωκώς τοῦ ἐπισκόπου ἐν εὐσεβείᾳ καί δικαιοσύνῃ, καθαιρείσθω, ὡς φίλαρχος· τύραννος γάρ ἐστιν. Ὡσαύτως δέ καί οἱ λοιποί κληρικοί, καί ὅσοι ἄν αὐτῷ προσθῶνται· οἱ δέ λαϊκοί ἀφοριζέσθωσαν. Ταῦτα δέ μετά μίαν, καί δευτέραν καί τρίτην παράκλησιν τοῦ ἐπισκόπου γινέσθω.

Κανών λγ’: Μηδένα τῶν ξένων ἐπισκόπων, πρεσβυτέρων ἤ διακόνων ἄνευ συστατικῶν προσδέχεσθαι· ἐπιφερομένων δέ αὐτῶν ἀνακρινέσθωσαν· καί εἰ μέν ὦσι κήρυκες τῆς εὐσεβείας, προσδεχέσθωσαν· εἰ δέ μήγε, τά πρός χρείαν αὐτοῖς ἐπιχορηγήσαντες, εἰς κοινωνίαν αὐτούς μή προσδέξησθε· πολλά γάρ κατά συναρπαγήν γίνεται.

Κανών λδ’: Τούς ἐπισκόπους ἑκάστου ἔθνους εἰδέναι χρή τόν ἐν αὐτοῖς πρῶτον καί ἡγεῖσθαι αὐτόν ὡς κεφαλήν, καί μηδέν τι πράττειν ἄνευ τῆς ἐκείνου γνώμης· ἐκεῖνα δέ μόνα πράττειν ἕκαστον, ὅσα τῇ αὐτοῦ παροικίᾳ ἐπιβάλλει καί ταῖς ὑπ’ αὐτήν χώραις. Ἀλλά μηδέ ἐκεῖνος ἄνευ τῆς πάντων γνώμης ποιείτω τι. Οὕτω γάρ ὁμόνοια ἔσται καί δοξασθήσεται ὁ Θεός διά Κυρίου ἐν ἁγίῳ Πνεύματι· ὁ Πατήρ, καί ὁ Υἱός καί τό ἅγιον Πνεῦμα.

Κανών λζ’: Δεύτερον τοῦ ἔτους σύνοδος γινέσθω τῶν ἐπισκόπων καί ἀνακρινέτωσαν ἀλλήλως τά δόγματα τῆς εὐσεβείας καί τάς ἐμπιπτούσας ἐκκλησιαστικάς ἀντιλογίας διαλυέτωσαν· ἅπαξ μέν, τῇ τετάρτῃ ἑβδομάδι τῆς Πεντηκοστῆς, δεύτερον δέ, Ὑπερβερεταίου δωδεκάτῃ.

*

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε τόν λόγο ὁ Παν. Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Νάνος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως (Β’ μέρος) Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων». Ἐπικέντρωσε τήν Εἰσήγησή του στούς Κανόνες 14, 15, 16 καί 39. Εἰδικότερα:

Κανών ιδ’: Ἐπίσκοπον μή ἐξεῖναι, καταλείψαντα τήν ἑαυτοῦ παροικίαν, ἑτέρα ἐπιπηδᾶν, κἄν ὑπό πλειόνων ἀναγκάζηται, εἰ μή τις εὔλογος αἰτία ᾖ, τοῦτο βιαζομένη αὐτόν ποιεῖν, ὡς πλέον τι κέρδος δυναμένου αὐτοῦ τοῖς ἐκεῖσε λόγῳ εὐσεβείας συμβάλλεσθαι. Καί τοῦτο δέ οὐκ ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀλλά κρίσει πολλῶν ἐπισκόπων καί παρακλήσει μεγίστῃ.

Κανών ιε’: Εἴ τις πρεσβύτερος ἤ διάκονος ἤ ὅλως τοῦ καταλό­γου τῶν κληρικῶν, ἀπολείψας τήν ἑαυτοῦ παροικίαν, εἰς ἑτέραν ἀπέλθῃ καί παντελῶς μεταστάς διατρίβῃ ἐν ἄλλῃ παροικίᾳ, παρά γνώμην τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου, τοῦτον κελεύομεν μηκέτι λειτουργεῖν, εἰ μάλιστα, προσκαλουμένου αὐτόν τοῦ ἐπισκόπου αὐτοῦ ἐπανελθεῖν, οὔχ ὑπήκουσεν, ἐπιμένων τῇ ἀταξίᾳ, ὡς λαϊκός μέντοι ἐκεῖσε κοινωνείτω.

Κανών ις’: Εἰ δέ ὁ ἐπίσκοπος, παρ’ ᾧ τυγχάνουσι, παρ’ οὐδέν λογισάμενος τήν κατ’ αὐτῶν ὁρισθεῖσαν ἀργίαν, δέξηται αὐτούς ὡς κληρικούς, ἀφοριζέσθω, ὡς διδάσκαλος ἀταξίας.

Κανών λθ’: Οἱ πρεσβύτεροι καί οἱ διάκονοι ἄνευ γνώμης τοῦ ἐπισκόπου μηδέν ἐπιτελείτωσαν, αὐτός γάρ ἐστιν ὁ πεπιστευμένος τόν λαόν τοῦ Κυρίου καί τόν ὑπέρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν λόγον ἀπαιτηθησόμενος.

*

Στό τέλος τῆς Ἱερατικῆς Σύναξης ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Συμεών εὐχαρίστησε τούς ὁμιλητές π. Βασίλειο Γιαννάκα καί π. Χριστοφόρο Νάνο, γιά τήν πληρότητα τῶν Εἰσηγήσεών τους, καί ἀκολούθησε συζήτηση. Τέθηκαν ἐρωτήματα καί δόθηκαν ἀπαντήσεις ἀπό τούς ὁμιλητές καί τόν Σεβασμιώτατο κ. Συμεών. Μετά δέ τό πέρας τῆς Συνάξεως, ἀκολούθησε κοινή τράπεζα.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.