ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ – Δέηση υπέρ ειρήνης για όλο τον κόσμο και για την παύση των σχισμάτων ανέπεμψε η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων η οποία συνεκλήθη την Πέμπτη 5 Οκτώβριου

Την Πέμπτην, 5ην Οκτωβρίου 2023, συνεκλήθη η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Της Συνόδου προήδρευσεν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ και συμμετείχον τα τίμια μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Κατά την σύγκλησιν της Συνόδου, ο Μακαριώτατος συνεζήτησε μετ’ αυτών διάφορα διοικητικά και ποιμαντικά θέματα, τα οποία αφορούν το Πατριαρχείον, τας Ιεράς Μονάς και Ναούς, τον κλήρον και τους πιστούς. Ενημέρωσεν επίσης τα μέλη διά την πρόσκλησιν, την οποίαν εδέχθη υπό του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, εν συνεργασία μετά της Παλαιστινιακής Πρεσβείας εις την Γενεύην και υπό της Προεδρικής Επιτροπής Εκκλησιαστικών Υποθέσεων εις τα εγκαίνια της εκθέσεως «Bethlehem Reborn Palestine – The Wonders of the Nativity». Η έκθεσις είχε στόχον να αναδείξη την σημασίαν του Ναού της Βασιλικής της Γεννήσεως, τόσον την θρησκευτικήν όσον και την ιστορικήν, καθώς και να παρουσιάση τας προσπαθείας αποκαταστάσεως αυτής και να προωθήση τα Xριστιανικά προσκυνήματα εις τους σημαντικούς τούτους θρησκευτικούς χώρους εν τη Αγία Γη.

Ο Μακαριώτατος ωμίλησεν επίσης διά την επίσκεψιν Αυτού εις Βατικανόν και την συνάντησιν Αυτού μετά του Αγιωτάτου Πάπα Φραγκίσκου και την έναρξιν της πρωτοβουλίας προς την επίλυσιν της Ρώσο-Ουκρανικής συγκρούσεως, καθώς και την συμμετοχήν Αυτού εις την τελετήν προβιβασμού του Λατίνου Πατριάρχου εις Ιερουσαλήμ, Μακαριωτάτου Pierrrebatista Pizzaballa ως Καρδιναλίου.

Κατά την διάρκειαν της Συνόδου ελήφθησαν αι εξής αποφάσεις:

Α’. Αποδοχή της παραιτήσεως του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου (Atallah Hanna) εκ των καθηκόντων αυτού ως Πατριαρχικού Επιτρόπου εις την Μητρόπολιν της Άκκρης και τα περίχωρα αυτής.

Β’. Διορισμός του Αρχιμανδρίτου π. Σιλουανού Χανούνα ως Πατριαρχικού Επιτρόπου εις την Μητρόπολιν της Άκκρης και τα περίχωρα αυτής.

Γ’. Διορισμός του Αρχιμανδρίτου π. Μελετίου Μπάσαλ ως Προισταμένου του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της Άκκρης, και του Αρχιμανδρίτου π. Αρτεμίου ως αναπληρωτού, και των π. Saba Hajj, π. Ηλία Khoury και π. Saba Makhoul ως αναπληρωτών μελών.

Δ’. Διορισμός του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου ως Ηγουμένου της Μονής των Αγίων Αποστόλων Τιβεριάδος.

Ε’. Μετάθεσις του Αρχιμανδρίτου π. Φιλουμένου εξ Ιεριχούς εις Ιεροσόλυμα ως Ηγουμένου της Μονής του Αγίου Σπυρίδωνος εις Ιεροσόλυμα.

ΣΤ’. Διορισμός του Αρχιμανδρίτου π. Παρθενίου ως Ηγουμένου της Μονής του Προφήτου Ελισσαίου εις την Ιεριχώ.

Ζ’. Διορισμός του π. Luke Bousha εις την πόλιν Zababdeh.

Η’. Διορισμός του π. Αντώνιου Ajeeneh ως Προισταμένου ιερέως εις την πόλιν Al-Jdeida εις την Άκκρην.

Θ’. Διορισμός του π. Ηλία Αουάντ ως Προισταμένου ιερέως εις το χωρίον Al-Baqi’a της Άκκρης.

Ι’. Διορισμός του πατρός Σπυρίδωνος Σουκχά ως Προισταμένου ιερέως εις την πόλιν Kafr Smei’ εις την Άκκρην.

ΙΑ’. Έγκρισις του αιτήματος του εν Αμμάν Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου διά την χειροτονίαν του Hilmi Ibrahim Jirjes εις διάκονον εις την Ιορδανίαν.

Επί πλέον, τα μέλη της Αγίας Ιεράς Συνόδου έλαβον την αναφοράν του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Χριστοφόρου περί των προσφάτων εξελίξεων, όσον αφορά εις το Χριστιανικόν Οικογενειακόν Δίκαιον εις το Ορθόδοξον Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.

Η τροποποίησις αυτή, η οποία επραγματοποιήθη υπό Επιτροπής αποτελουμένης υπό του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, μετά της υποστήριξεως ειδικών επιτροπών, αποσκοπεί εις την ενημέρωσιν και προσαρμογήν των κειμένων εις την σύγχρονον εποχήν με πνευματικήν και εθνικήν ευθύνην προς όφελος του εκκλησιάσματος. Η τροποποίησις επεκυρώθη υπό της Συγκλήσεως της Ιεράς Συνόδου και θα τεθή εις ισχύν την 1ην Ιανουαρίου 2024.

Εν κατακλείδι, ο Μακαριώτατος και τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου ανέπεμψαν δέησιν υπέρ ειρήνης και αγαθής καταστάσεως της Εκκλησίας, αιτούντες την παύσιν πάντων των σχισμάτων παρά του ελεήμονος Θεού, ίνα καταπέμψη το Πνεύμα Αυτού το Άγιον και υπέρ ειρήνης του κόσμου και προστασίας των τέκνων της Εκκλησίας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, πρεσβείαις της Υπερευλογημένης Θεοτόκου της Ζωοδόχου Πηγής, δυνάμει του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου και πάντων των αγίων.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.