Προσευχή στην Παναγία Υπέρφωτη Μαρία.

Του βασιλέως θρόνος πέλεις πάγχρυσος ευανθής μυροβλητών παράδεισος, τον γαρ Θεόν εν Ση γαστρί βαστάσασα μυρίζεις πάσι χάριτας, Παντάνασσα.

Την κιβωτόν την θείαν την χωρήσασαν αυτόν τον νομοδότην τον αχώρητον, τον διανοία πάση απερίληπτον, Μαρία την Παρθένον μακαρίσωμεν.

Τον σαρκωθέντα Λόγον η κυήσασα αυτόν δισώπει, Κόρη, εκλυτρώσασθαι ημάς των σαρκικών παθών και μολυσμών και πάντων των δεινών του βίου ρύσασθαι.

Ως μόνη ούσα των αγγέλων χαρμονή χαράς μου την καρδίαν πλήρωσον, σεμνή, και αύγασον τον νουν μου σκυθρωπάζοντα εξ αμελείας, Κόρη, και στυγνάζοντα.

Η καλλονή του Ιακώβ με φαίδρυνον ταις των καλών ιδέαις, ικετεύω Σε, και πόθων ιερών με καταπλούτισον και καλλονής της πρώτης με αξίωσον.

Μαρία, καθαρόν Χριστού παλάτιον, Παρθενομήτορ, των αγίων άγιον, συν Αποστόλοις τον Θεόν ικέτευε υπέρ των Σε τιμώντων, Θεονύμφευτε.

Των Αποστόλων γέγονας η καλλονή και των αγίων αθλοφόρων χαρμονή. Τον Κύριο ημών ικέτευε υπέρ ημών του δούναι ημίν άφεσιν αμαρτιών.

Μήτηρ του Ιησού… – Ικεσία στην Παναγία
Προσευχή στην Παναγία για βοήθεια
Εις την κλίμακα την ουράνιον, την Παρθένον
Παναγία η μητέρα όλων μας

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.