ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Σας παραθέτουμε την προσευχή του Αγίου Κυπριανού για προστασία από τη μαγεία, ωστόσο σε κάθε περίπτωση αν κάποιος αισθάνεται αρνητική επιρροή καλείται να επισκεφθεί και να μιλήσει στον πνευματικό του.

“Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο κρατών και κυβερνών τα πάντα, Άγιος και δεδοξασμένος υπάρχεις. Διό Βασιλεύ των Βασιλευόντων και Κύριε των Κυριευόντων δόξα σοι. Ο καθήμενος εν τω φωτί τω απείρω και απροσίτω βροτοίς, όπερ είδον δυνάμεις χιλιάδες και μυριάδες Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων. Συ γιγνώσκεις τα κρύφια του ταπεινού δούλου σου Κυπριανού. Ότι ουκ εγίγνωσκον πρότερoν τα σα θαυμάσια Κύριε παντοδύναμε. Συ ει μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός ο Θεός ημών.

Ο ευδοκήσας εξ αναξίου γενέσθαι με άξιον και συζησάμενος τω εν σοι πόθω και αγάπη προς ακοήν των Αγίων σου Αποστόλων και Ιερομαρτύρων και πάντων σου των Αγίων.

Παρακαλώ δε την σην φιλανθρωπίαν, ίνα όπου επλεόνασεν η αμαρτία υπερπερισσεύη η χάρις σου Κύριε, ότι εκράτουν τα νέφη και ουκ έβρεχον, έδενον την γην και ουκ έδιδε τους καρπούς αυτής. Τας αμπέλους και ουκ εβλάστανον, τα ποίμνια των προβάτων και ουκ εποίουν γάλα, τα αιγίδια και ουκ εγέννων, τους άνδρας και ουκ εσμίγοντο μετά των γυναικών αυτών, τας μητέρας και ουκ ετεκνοποίουν, τα πλοία και ουκ επλέον, τα εργαστήρια και ουκ ειργάζοντο, τους αλιείς και ούχ ηλίευον, τους κήπους και ουκ εποίουν λάχανα, τα δένδρα και ουκ εκαρποφόρουν, τους ποταμούς και ουκ έτρεχον, τους μύλους και ουκ εγύριζον, τους αδελφούς και ανδρόγυνα εις αφιλίωτον έχθραν έφερον και τους διεχώριζον, εποίουν το θέρος χειμώνα και τον χειμώνα θέρος, ταύτα πάντα ειργαζόμην φαντασία τελεία.

Άρτι δε Κύριε ο Θεός ημών ικετεύω σε και παρακαλώ, ίνα διά της εμής προσευχής ενώπιόν Σου Θεέ και Κύριέ του Ελέους ως Θυσία ευπρόσδεκτος γενέσθω σοι. Και πας άνθρωπος έχων πνεύμα πονηρίας καθαρισθή όλως. Η άγρος η κήπος η κτήμα η μύλος η πλοίον η αλιεύς η μελίσσιον η έμπορος η επιστήμων η άρχων η αρχόμενος η τεχνίτης η μεταξοσκώληξ η και ο δούλος του Θεού (όνομα πάσχοντος) συν παντί των οίκω αυτού. Αν είναι δεδεμένος με μαγείας και πονηρά έργα η γοητείας η από 72 γλωσσοφαγιών εστίν εμποδισμένος και μαγευμένος και εγκλείη 365 λόγια της Μαγείας άτινα έρχονται προς βλάβην και κατανάλωσιν του δούλου του Θεού (όνομα πάσχοντος) συν παντί τω οίκω αυτού.

Παρευθύς όπου αναγνωσθή η παρούσα ικετήριος δέησις και προσευχή μου ενώπιόν της Σης χάριτος του Θεού ελευθερωθή πας ο κόσμος και τόπος εκ πάσης οργής τε και ασθενείας και εκ παντός δεσμού και μαγείας και πάσης φαρμακείας και γοητείας, πάσης βασκανίας και καταλαλιάς, γλωσσοφαγιάς, αμελείας η νωθρότητος, ακρατείας, αφροσύνης, αδυναμίας και απογνώσεως πάσης αδικίας και πάσης πλάνης η απάτης, η εμποδίου προερχομένων υπό του διαβόλου ομοίως και ο δούλος του Θεού (όνομα πάσχοντος) συν παντί τω οίκω αυτού. Και έστω λελυμένος και λελυτρωμένος εν τω ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Και είτε εν τω ουρανώ εισίν αι μαγείαι και τα φαρμακεύματα εκείνα η εν τη γη η εν τη θαλάσση η εν παντί τόπω και εδάφει ευθύς τη ώρα ταύτη λυθήσονται και καταργηθήσονται από του δούλου του Θεού (όνομα πάσχοντος) και από παντός του οίκου αυτού και ελευθερωθήσεται ο δούλος του Θεού (όνομα πάσχοντος) και πας ο οίκος αυτού από πάσης ώρας πονηράς και γοητείας η οφθαλμών πονηρών η φθόνου η καταλαλιάς η γλωσσοφαγιάς η μαγείας η φαρμακείας η κατάρας η αναθέματος η αφορισμού και πάσης βλασφημίας η ενεργείας του.

Ευθέως αναχωρήσατε από του δούλου του Θεού (όνομα πάσχοντος) πάσα η επήρεια του πονηρού επί τη επικλήσει του Παναγίου σου ονόματος του Πατρός και του μονογενούς Υιού και του Αγαθού και Ζωοποιού Πνεύματος και διά της προσευχής εμού του ταπεινού και ευλαβούς δούλου σου Κυπριανού φεύξονται οι δαίμονες, δραπετευθήσονται και καταργηθήσονται αι πονηρίαι αυτών, και τα νέφη δώσωσιν υετόν επί πάσαν την γην, και η γη δώση τα γενήματα αυτής εις τον καιρόν αυτών, και τα δένδρα καρποφορήσωσι, και οι αμπελώνες ευφορήσωσι πλήθος βοτρύων, και αι γυναίκες λυθήσωνται και ελευθερωθήσωνται από του κάκου των μητρών αυτών.

Ομοίως και τα κτήνη των ποιμένων και πας ο κόσμος, άρχων, η αρχόμενος, η κήπος, η μελισσουργός, η μετάξουργος και πάσα η κτήσις λυθήσεται από παντός δεσμού και δαίμονος. Ομοίως και ο δούλος του Θεού (όνομα πάσχοντος), συν παντί τω οίκω αυτού και τοις πράγμασιν αυτού, και έστω ελεύθερος και λελυτρωμένος από πάσης ασθενείας και ώρας κακής και παντός δαίμονος και αντικειμένης δυνάμεως δεόμεθά σου, ίνα λυθώσι και αφανισθώσι τα πονηρά έργα διά της επικλήσεως του Παναγίου Πνεύματος του Θεού Σαβαώθ.

Και ει εν τω Ουρανώ έστι δεδεμένος και εμποδισμένος ο δούλος του Θεού (όνομα πάσχοντος) λυθήτω, η εν τη γη, η εν ανωφλίω λυθήτω, η εν κατωφλίω, η εν δέρματι αλόγου, η εν σιδήρω, η εν λίθω, η εν ξύλω εκάρφωσαν τα πονηρά έργα λυθήτωσαν και ωσεί καπνός εκλιπέτωσαν, η εν γραμματίω διά μελένης, η αίματος ανθρώπου, ζώου, πτηνού, ιχθύος, η διά μολύβδου, η διά κινναβάρεως, η διά ζωμού λεμονιού, η δι’ άλλου τινός έγραψαν αυτά και έθηκαν εν τινι τόπω και διεσκέλισεν αυτά ο δούλος του Θεού (όνομα πάσχοντος) προς βλάβην αυτού τη ώρα ταύτη λυθήτωσαν και καταργηθήτωσαν και εκριζωθήτωσαν τα της μαγείας έργα από τους τόπους και κατοικίας εκεί όπου αναγινώσκεται η δέησίς μου και προσευχή αύτη, η εν αυλαίς του οίκου αυτού κατέχωσαν, η διέσπειραν αυτά, η μετάλλου τινός εποίησαν τα κομβοδέματα εκείνα λυθήτωσαν, η εις κόκκαλα διεπέρασαν αυτά, η εν τη θαλάσση, η εν φρέατι,η εν μνήματι ερρίφθησαν λυθήτωσαν, η με όνυχας ανθρώπων, ζώων, η πτηνών ζώντων η τεθνεώτων, η με χώμα τεθνεώτων εποίησαν τα φάρμακα εκείνα λυθήτωσαν, η υπό πλακός επλακώθησαν η από πασσάλους, η καρφιού εκαρφώθησαν, η διά βελόνης επέρασαν αυτά, λυθήτωσαν την ώραν ταύτην, η διά αργύρου, η χρυσού, η δι’ άλλου τινός μετάλλου εποίησαν τα πονηρά έργα λυθήτωσαν την ώραν ταύτην, η διά μαλλίου, η βαμβακιού, η μετάξης, η λινάρεως, η κανάβεως, η δι’ άλλου τινός χόρτου έδεσαν ταύτα λυθήτωσαν την ώραν ταύτην, η εις κράββατον κατέχωσαν αυτά λυθήτωσαν την ώρα ταύτην, η διά βρόχου, βούρλου η άλλου τινός έδεσαν, λυθήτωσαν την ώραν ταύτην, η εν ύδατι εποίησαν αυτά η κούφω ξύλω η κοχλάζοντι ύδατι αν έβρασαν αυτά λυθήτωσαν την ώραν ταύτην, η εν αίματι ανθρώπου, ζώου, η πτηνού, η ιχθύος ζώντων η τεθνεώτων εποίησαν αυτά ως συ,Κύριε ο Θεός ημών γινώσκεις τους τόπους και τρόπους και τους ανθρώπους, λυθήτωσαν την ώραν ταύτην και διαρρηχθήτωσαν τα της μαγείας έργα ένθα κείνται, και τον μεν δούλον σου (όνομα πάσχοντος) διαφύλαξον συν παντί τω Οίκω αυτού, τα δε πονηρά έργα λυθήτωσαν και απωλεσθήτωσαν και ωσεί καπνός εκλιπέτωσαν από τον δούλον του Θεού (όνομα πάσχοντος) εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διά της δόξης του Μεγάλου Θεού του Ζώντος συντριβήτωσαν τη δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού πάσαι αι εναντίαι δυνάμεις, αναχωρησάτωσαν τα της Μαγείας έργα και απομακρυνθήτωσαν από τον δούλον του Θεού (όνομα πάσχοντος) μίλια 65 πρεσβείαις των μαρτύρων και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

Δεόμεθά σου και παρακαλούμεν σε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ίνα ελευθερώσης και ζωώσης πάσαν ψυχήν πεπεδημένην και τον δούλον (όνομα πάσχοντος) συν παντί τω Οίκω αυτού ομοίως και τους γράφοντας και έχοντας εν τω Οίκω αυτών την προσευχήν μου αυτήν και τους βαστάζοντας αυτήν ως φυλακτήριον αιώνιον, και η δεξιά σου Κύριε είη αυτοίς σκέπη και βοήθεια και έστω διά παντός εν τω οίκω αυτών χαρά και αγαλλίασις.

Ναί, Κύριε, δεομένου σου επάκουσόν μου, ίνα οπού ευρίσκεται η ευκτήριος και ικετηρία αύτη ευχή μου λυθή και ελευθερωθή πας άνθρωπος και ο οίκος αυτού από κακής ώρας, από πάσης ασθενείας, παντός αφορισμού τε και αναθέματος, από πάσης κατάρας, από πάσης οργής, εμποδίου, δυσπραγίας, καταλαλιάς, γλωσσοφαγιάς, φθόνου, βασκανίας, αμελείας, νωθρότητος, λαιμαργίας, αδυναμίας, βλακείας, ακρατείας, αφροσύνης, υπερηφανείας, ασπλαγχνίας, αδικίας, αλαζονείας και πάσης πλάνης και απάτης διά το όνομά Σου το Άγιον και δεδοξασμένον εις τους Αιώνας Αμήν”.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.