Τήν Δευτέραν, 27ην Ἰουλίου /9ην Αὐγούστου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος εἰς τήν ἱεράν αὐτοῦ Μονήν τήν κειμένην νοτιοδυτικῶς τοῦ Πατριαρχείου ἐντός τῶν τειχῶν τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία τιμᾷ τόν Ἅγιον Παντελεήμονα, ὀνομαζόμενον τό πρῶτον Παντολέοντα, ὡς καταγόμενον ἐκ Νικομηδείας υἱόν πατρός Εὐστοργίου εἰδωλολάτρου καί μητρός Χριστιανῆς, Εὐβούλης, ἐξ ἧς ἐδιδάχθη τήν εἰς Χριστόν πίστιν, βαπτισθέντα καί σπουδάσαντα τήν ἰατρικήν τέχνην, τήν ὁποίαν μετήρχετο ἀναργύρως, γενόμενον γνωστόν ὡς Χριστιανόν ἐκ θεραπείας τυφλοῦ τινος, βασανισθέντα διά τοῦτο καί μαρτυρήσαντα δι’ ἀποτομῆς τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἐπί Μαξιμιανοῦ τό ἔτος 305 μ.Χ.

Πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν εἰς τήν ὡς ἄνω Μονήν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσιδώρου, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μπαράμκη καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, ψαλλόντων τῶν Ἱεροδιακόνων π. Συμεών καί π. Εὐλογίου καί προσευχομένων ἐν κατανύξει μοναχῶν, μοναζουσῶν, λαϊκῶν πιστῶν ἐξ Ἱεροσολύμων καί προσκυνητῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ καλῶς ἐπιμελουμένη τῶν τῆς Μονῆς καί ἁγιογραφήσασα τόν Ἱερόν Ναόν αὐτῆς καθηγουμένη μοναχή Χαριτίνη ἐδεξιώθη τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.