Μετά τήν προλαβοῦσαν ὑπό ἡμερομηνίαν 2 Αὐγούστου ἐ.ἔ. εὐχαριστήριο ἐπιστολή μου γιά τήν ἐπιτυχῆ θεατρική παράστασι «ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» στόν ἐξωτερικό προαύλειο χῶρο τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, ἠθέλησα, λόγῳ τῆς ἀρξαμένης ἁγίας περιόδου τοῦ Δεκαπενταυγούστου, νά παραβλέψω τό γεγονός πού ἔλαβε χώραν τό περασμένο Σάββατο στήν Ἁγία Μόνη μέ τήν ἐκεῖ παρουσία σας, τῇ συνοδείᾳ δύο ὀργάνων τάξεως καί Δικηγόρου, καί ἐνῷ κατά σύμπτωσιν εὑρισκόμουνα στή Μονή, συνοδεύοντας τόν νεοαφιχθέντα γιά τήν ἱερή πανήγυρι τῆς Ἁγίας Ἐλέσης Σεβ. Μητροπολίτη Ἄρτης κ.Καλλίνικον.

Ὅμως, ἐπειδή ὁ Διευθυντής τῆς Ἐφημερίδος «Κυθηραϊκά» ἔσπευσε νά ἀναδείξῃ τό θέμα αὐτό στήν ἠλεκτρονική ἐφημερίδα του, θεωρῶ ὡς ὑποχρέωσίν μου νά σᾶς παράσχω τίς ἀκόλουθες ἐξηγήσεις μου.
1. Κατ’ἀρχήν, ἐφ’ ὅσον εὐσταθοῦν οἱ πληροφορίες τοῦ κ.Ἐμμ. Καλλίγερου, ἐκφράζω τήν λύπην μου, διότι ἀγνοήσατε τήν ἐκεῖ παρουσίαν ἐμοῦ τοῦ Μητροπολίτου καί προϊσταμένου τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π.Χρυσοστόμου Τροχαλάκη καί μέσα σέ ἕνα χῶρο ἐκκλησιαστικό – μοναστηριακό εἴχατε πρόθεσιν νά κινήσετε καί τήν αὐτόφωρον διαδικασία εἰς βάρος τοῦ ἐν θέματι Κληρικοῦ, ἐδώσατε δέ ἀναρμοδίως καί τήν ἐντολήν νά μετακινηθῇ οὗτος ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος ἐντός ἑβδομάδος.

2. Μέ ὅλη τήν τιμή πού ἔχω πρός τό πρόσωπόν σας ἐκ τῆς πολύ καλῆς μέχρι τώρα συνεργασίας μας, εἶμαι ὑποχρεωμένος ὡς Μητροπολίτης καί φορέας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς νά σᾶς ὑπομνήσω ὅτι μέ τίς ὡς ἄνω ἐνέργειές σας ὑπερβαίνετε τήν ἐξουσία καί τά καθήκοντα, τά ὁποῖα ὁρίζει γιά σᾶς τό Π.Δ. 272/1985, ὅπως ἐπικαιροποιήθηκε μέ τό Π.Δ. 5/1-2-2017.

Ἔχετε τήν διοίκησι καί διαχείρισι τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων Παναγίας Μυρτιδιώτισσας καί Ἁγίας Μόνης (διορίζετε δηλ. τό ὑπαλληλικό προσωπικό καί διαχειρίζεσθε τά οἰκονομικά), ἀλλά δέν πρέπει νά παρεμβαίνετε εἰς τά τῆς ἐκκλησιαστικῆς λειτουργίας τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Προσκυνημάτων (καθορισμός Ἱερέως, Ἱεροψαλτῶν καί διακονικοῦ ἐθελοντικοῦ προσωπικοῦ, τό ὁποῖο ἰδίοις ἐξόδοις διαμένει κατά καιρούς μέ τήν εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου καί διατηρεῖ ἐν ἐκκλησιαστικῇ λειτουργίᾳ τό Ἱερόν Προσκύνημα τῆς Ἁγίας Μόνης, τό ὁποῖο, ὡς γνωστόν, στερεῖται μονίμου ὑπηρετικοῦ προσωπικοῦ) τοῦθ’ ὅπερ ἐμπίπτει εἰς τήν ἁρμοδιότητα τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου.

3. Πέρα τῶν ὡς ἄνω ἀφορώντων εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων καί τά ὁποῖα κατά παράδοσιν ἐφαρμόζονται εἰς ὅλα τά Ἱερά Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔπειτα ἀπό ἰδικήν μου πρότασιν, ἐψήφισε τόν ὑπ’ ἀριθ. 304/2018 Κανονισμό λειτουργίας τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγίας Μόνης, πού δημοσιεύθηκε στό ὑπ’ ἀριθ. 53/22-3-2018 Φ.Ε.Κ., Τεῦχος Α’. Εἰς τό ἄρθρο 14Δ διαλαμβάνεται καί ἡ διάταξις : «Εἰς τό ἱερόν Προσκύνημα δύναται νά διαβιοῖ μέ ἀπόφασιν τοῦ ἐπιχωρίου Σεβ. Μητροπολίτου Μοναστική Συνοδεία διά τήν διακονίαν τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος (καθημεριναί Ἀκολουθίαι – ἐξυπηρέτησις Ἱεροῦ Ἀναλογίου – εὐπρεπισμός Ἱεροῦ Μοναστηριακοῦ συγκροτήματος – ὑποδοχή καί ξενάγησις προσκυνητῶν κ.λπ.)».
4. Ὁ Διευθυντής τῶν «Κυθηραϊκῶν» κ.Καλλίγερος ἀναφέρεται στήν «ἐγκατάστασι στήν Ἁγία Μόνη ἑνός Ἀρχιμανδρίτη (τοῦ π.Χρυσοστόμου), πού ἀπομακρύνθηκε ἀπό τή Μητρόπολη Λαγκαδᾶ γιά ἄγνωστη αἰτία, πιθανόν λόγῳ τῆς στάσεώς του στήν ἐπιδημία καί τά ἐμβόλια …… ἐνῷ δέν εἶναι γνωστό μέ τίνος τήν ἄδεια εἰσῆλθε καί ἐγκατεστάθη ἐκεῖ ἀφοῦ τό Προσκύνημα διοικεῖται ἀπό τήν Ἐγχώριο, ἡ ὁποία δέν εἶχε λάβει γνώση σχετικά».
Ὅπως ἐνθυμεῖσθε, κ.Πρόεδρε, πρόσφατα, σέ δύο κοντινές ἐπισκέψεις σας στό γραφεῖο μου σᾶς ἐνημέρωσα γιά τήν ἄφιξι τοῦ Ἀρχιμανδρίτου αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι Θεολόγος καί Ἰατρός καί δέν ἦλθε ἀπό τό ἄγνωστο στό νησί, ἀλλά ἀπό τήν Μοναστική Ἀδελφότητα τοῦ κοινοῦ Πνευματικοῦ μας πατέρα ἀειμνήστου Ἀρχιμ. π. Συμεών Κραγιοπούλου, Ἱεροκήρυκος ἐπό 60 καί πλέον ἔτη στήν Ἱερά Μητρόπολι Θεσσαλονίκης (ὁ π.Συμεών ἦταν ὁ πνευματικός μου πατέρας τῶν φοιτητικῶν καί μεταπτυχιακῶν μου σπουδῶν στή Θεσσαλονίκη).

Ὁ ἀγαπητός κ.Καλλίγερος, ἐπειδή, κατά παγίαν τακτικήν, δέν ὑποβάλλεται στόν κόπο ἑνός ἁπλοῦ ἐνημερωτικοῦ τηλεφωνήματος σέ ἐμένα, ἤ τόν Γενικό Ἀρχιερ. Ἐπίτροπο καί συντοπίτη – Ἐφημέριό του π.Παναγιώτη, ἤ ἄλλο πρόσωπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, γράφει συχνά ἀνακρίβειες. Ὁ π.Χρυσόστομος δέν ἀπομακρύνθηκε ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολι Λαγκαδᾶ, ἀλλά μέ τήν ἀπό 17/3/2021 αἴτησι μεταθέσεώς του καί τό ὑπ’ ἀριθ. 115/18-3-2021 ἔγγραφό μας πρός τήν Ἱ. Μητρόπολι Λαγκαδᾶ, (πού ζητούσαμε τό Ἀπολυτήριο Γράμμα καί τόν ἀτομικό του φάκελλο) καί τήν διαβίβασί του ἀπό τόν Σεβ. Τοποτηρητή τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ πρός τήν Ἱερά Σύνοδο καί τήν ὑπ’ ἀριθ. 1338/683/8-4-2021 ἔγκρισι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἔλαβε τό ὑπ’ ἀριθ. 217/11-5-2021 Ἀπολυτήριο ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολι Λαγκαδᾶ.

Ἡ συζήτησις γιά τήν ἐγκατάστασι τοῦ π.Χρυσόστομου στίς δύο τελευταῖες συναντήσεις μας στό Γραφεῖο μου συνδέθηκαν καί μέ τά προβλήματα, πού προέκυψαν ἀπό τήν πρόσληψι ὡς πυροσβέστου τοῦ σημερινοῦ φύλακα τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς Ἁγίας Μόνης, τά ὁποῖα κατεγράφησαν στό βιβλίο συμβάντων τῆς Ἀστυνομίας Ποταμοῦ.
Καί σᾶς εἶπα τότε ὅτι γιά νά ἀποφεύγωνται οἱ δυσκολίες μέ τά πρόσωπα, τά ὁποῖα δέν ἠμποροῦν νά προσαρμοσθοῦν στόν ἱερό χῶρο τοῦ Προσκυνήματος θά ἐγκατασταθῇ ὁ ἐν λόγῳ Ἀρχιμανδρίτης μέ δυό – τρία ἀφιερωμένα πρόσωπα, τά ὁποῖα θά ἔχουν τούς δικούς τους οἰκονομικούς πόρους καί δέν θά ἐπιβαρύνουν τό Ἱερό Προσκύνημα. Θά κρατοῦν ἀνοικτό τό Ἱερό Προσκύνημα ὅλες τίς ἐποχές, θά τελοῦνται οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες καθημερινῶς καί θά τό φροντίζουν ἀπό πλευρᾶς καθαριότητος.
Ἑπομένως, πρέπει νά πληροφορηθῇ ὁ κ.Καλλίγερος, ὅτι εἴχατε ἐνημέρωσιν γιά τήν ἐγκατάστασιν τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Καί στό παρελθόν, ὅταν κάποιος Κληρικός ἐγκαθίστατο εἰς τά Ἱερά Προσκυνήματα πρός διακονίαν ἐγίνετο ἡ ἐνημέρωσις εἰς τόν Πρόεδρον τῆς ΕΕΚΠΑ.
Ἐπίσης, ἡ εἴδησις τοῦ κ. Καλλίγερου ὅτι (ὁ Μητροπολίτης ἐνῷ εὑρίσκετο ἐκείνη τήν ὥρα στή Μονή) «δέν εἶχε τήν παραμικρή ἀνάμιξη σέ ὅσα ἀναφέρθηκαν ἐδῶ καί εἶχαν λάβει χώραν στό Προκύνημα» δέν εἶναι ἀληθινή.

Ὁ π.Χρυσόστομος, πρίν σᾶς συναντήσῃ μέ τή συνοδεία σας, μέ ἐνημέρωσε ὅτι «τήν προηγούμενη νύκτα, γύρω στίς 11.30, κτυποῦσε ἡ πόρτα τῆς Μονῆς καί ὅτι, ἐφ’ ὅσον μέσα στό Μοναστῆρι εἴμαστε μόνο δύο ἄνδρες συνέστησα στίς δύο κοπέλλες – γιατρούς νά φιλοξενηθοῦν στό Νοσοκομεῖο». Τοῦ συνέστησα ὅτι, ἀφοῦ ἀπό 1η Αὐγούστου ἀρχίζει ὁ Δεκαπεντισμός καί θά ἔλθουν καί ἄλλα πρόσωπα, νά συμφωνήσῃ νά μείνουν καί οἱ ἐθελόντριες αὐτές στή Μονή. Μέ αὐτή τήν ἐντολή σᾶς συνάντησε καί ὅταν μετά ἀπό ὀλίγη ὥρα ἔναγχος ἦλθε ὁ συνοδεύων με Ἀρχιμ. π.Φρουμέντιος λέγοντάς μου ὅτι κάτω γίνεται λόγος γιά κίνησι διαδικασίας αὐτοφώρου ἔσπευσα νά σᾶς συναντήσω, ἀλλά ἤδη εἴχατε φύγει καί μόνον τόν Δικηγόρο κ.Κων. Καλλίγερο πρόλαβα πρίν ἀναχωρήσει. Πόσο λανθασμένη εἰκόνα δίνει ὁ δημοσιογράφος μας, ὅταν δέν συνεννοεῖται μαζί μας καί δέν ἐνημερώνεται σωστά!

Ἀγαπητέ κ.Πρόεδρε,
Γιά τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας ἔπρεπε νά δώσω τίς ὡς ἄνω πληροφορίες. Πιστεύω ὅτι ἔχετε ἀντιληφθῆ τούς διακριτούς μας ρόλους στά Ἱερά μας Προσκυνήματα. Καί ἐπειδή ἔχει κληθῇ ἡ Ἀστυνομία τῆς νήσου μας στά ὡς ἄνω γεγονότα, κοινοποιεῖται ἡ παροῦσα καί πρός τήν Ἀστυνομική Ἀρχή γιά τήν ἐνημέρωσί της καί γιά τά κατ’ αὐτήν.
Καί ἐπί τούτοις, διατελῶ,
Μετά τιμῆς
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

@ekklisiaonline

Η Χριστινα ήρθε από την Κύπρο για τον Αγιο Ιούδα το Θαδδαιο που την εσωσε#θαδδαιος

♬ πρωτότυπος ήχος – Εκκλησία Online

Φανούρης Ευστράτιος
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-2)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.