Τήν Πέμπτην, 8ην/21ην Ἰανουαρίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Γεωργίου καί Ἰωάννου τῶν Χοζεβιτῶν.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία, ἰδίᾳ ἡ τῶν Ἱεροσολύμων, ἀναμιμνῄσκεται τόν Ἅγιον Ἰωάννην, ὡς ἐγκαταλείψαντα τάς Ποιμαντικάς φροντίδας τῆς Μητροπόλεως Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης καί ἐγκαταβιώσαντα εἰς την κοιλάδα Χορράθ εἰς τά ἀσκητήρια τῶν πρώτων Πατέρων ἀσκητῶν Ζήνωνος, Ἠλιοῦ, Αἴαντος, Γανναίου καί Πρώμου καί ἀναδείξαντα ὡς Μοναστικόν Κέντρον τήν Μονήν, λόγῳ τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ, καθοδηγήσαντα ποιμαντικῶς χιλιάδας μοναχῶν καί τόν Ἅγιον Γεώργιον, προελθόντα ἐκ Κύπρου καί ἀσκητεύσαντα εἰς τήν Μονήν καί ἀνακαινίσαντα αὐτήν ἐκ τῶν φθορῶν τῆς Περσικῆς εἰσβολῆς τοῦ 614 μ.Χ.

Διά τήν δρᾶσιν αὐτῶν ταύτην, οἱ δύο ἐν λόγῳ ἅγιοι φέρονται ὡς κτίτορες καί ἱδρυτές τῆς Μονῆς.

Ἡ μνήμη τῶν δύο τούτων ἀνδρῶν ἑωρτάσθη δι’ ὁλονυκτίου ἀγρυπνίας, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Κατά τήν ὑποδοχήν Αὐτοῦ ὁ Ἡγούμενος καί ἀνακαινιστής τῆς μονῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Κωνσταντῖνος προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον διά τῶν ἐξῆς λόγων:

«Τούς ἐν ἁγίοις συνασκήσαντας τόποις, ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Χοζεβᾶ καί τά κέντρα τοῦ διαβόλου ἄρδην συμπατήσαντας, ὕμνοις εὐφημήσωμεν, τόν σοφόν Ἰωάννην σύν αὐτῷ Γεώργιον, οὕς προβάλλωμεν πρέσβεις…».

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, μετά τῆς Τιμίας Ὑμῶν Συνοδείας,

Οἱ Ἅγιοι Κτίτορες τῆς Ἱερᾶς ταύτης Λαύρας, Ἰωάννης καί Γεώργιος οἱ Χοζεβῖται, ἀποταξάμενοι τῷ κόσμῳ, προσῆλθον εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας, ἔν γῆ ἐρήμῳ καί ἀβάτῳ καί ἀνύδρῳ. Διά τῆς ἀσκήσεώς των καί τῆς ἐκ τῶν παθῶν καθάρσεως, καίριον πλῆγμα ἐπέφερον εἰς τόν ἐχθρόν διάβολον, εἰς τό κέντρον τοῦ βασιλείου αὐτοῦ, τήν ἔρημον!

Μετά πλείστης συγκινήσεως πάντοτε ἐνθυμοῦμαι τά ἐμπνευσμένα λόγια τοῦ Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου Ἱερομονάχου, μακαριστοῦ Προκατόχου τῆς ἡμετέρας ἐλαχιστότητος, εἰς προσκυνητήν τινα τῆς Μονῆς ἐν ἔτει 1991, περί τοῦ Μοναχικοῦ ἐρημητικοῦ βίου καί τῶν Ἁγίων Χοζεβιτῶν.

Μεταξύ ἄλλων, εἶχε πεῖ ὁ π. Ἀντώνιος:

«…Ποτέ δέν ἤμασταν μόνοι μας. Εἶναι ὅτι ἐδῶ νιώθεις τήν παρουσία τῶν Ἁγίων. Καί νιώθεις πολλή ἀσφάλεια… Ἔχει ἄλλη Χάρη ἡ Ἔρημος καί εἴμαστε πολύ εἰρηνικοί! Καί πάντα αἰσιόδοξοι!

Ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν, ὅταν ἐμεῖς φυσικά εἴμαστε στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ καί ὅταν ἐμεῖς ἀγωνιζόμαστε.

Ἐμεῖς πρῶτα εἴμαστε ἕτοιμοι καί ὁ Θεός ἔρχεται. Τόν ἐπικαλούμεθα. Καί οἱ Πατέρες ἐδῶ φυσικά, ἔχουν πάρα πολλά νά μᾶς ποῦνε. Οἱ Ἅγιοι μέ τήν ζωή τους ἔγιναν παραδείγματα, μᾶς δεῖξαν ἐμᾶς τρόπους, δρόμους γιά νά μποροῦμε εὔκολα σήμερα νά κερδίσουμε τήν ἄλλη ζωή, τήν αἰώνια, αὐτή πού μένει πάντοτε, τήν «ἀεί διαμένουσα» καί νά ἀλλάξουμε τά αἰώνια μέ τά πρόσκαιρα… Ὁ Χριστός εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ὁδός, ἡ Ζωή, τά πάντα!

Γιά πολλούς, βέβαια, εἶναι παράξενη ἡ Μοναχική ζωή, εἶναι πρόκληση ἡ Μοναχική πολιτεία, πῶς εἶναι δυνατόν νά μένει κανείς μόνος, χωρίς ἀνέσεις, χωρίς πατρίδα, χωρίς συγγενεῖς, χωρίς ὅλα αὐτά τά ὁποῖα φαίνονται σήμερα νά εἶναι τό νόημα τῆς ζωῆς… Κι’ ὅμως, ὅπου ὁ Χριστός, ἐκεῖ οὐδεμία ἀνάγκη…

Ἔχουμε τήν Παναγία ἐδῶ, τήν Προστάτιδα.

Καί τίς εὐχές τῶν Ἁγίων, τῶν Ἁγίων Πατέρων! Γιατί αὐτοί μᾶς ἔδειξαν τόν δρόμο, αὐτοί ξεσκέπασαν τόν διάβολο μέ τήν ζωή τους, μέ τόν τρόπο τους, ἔφυγαν ἀπό τόν κόσμο τελείως, ὄχι ἀπό μῖσος στόν κόσμο, ἄλλα ἀπό ἀγάπη γιά τόν κόσμο… Καί ἀγάπη πρός τόν Θεό… Ἐδῶ οἱ Πατέρες ὑπάρχουνε. Τῶν Πατέρων βιβλία ὑπάρχουνε, τά ἀνοίγουμε, τά διαβάζουμε καί διαλέγουμε…

Ἤ Χριστός ἤ χάος!!».

Τοιαῦτα ἔλεγε τότε, Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, ὁ Πατήρ ἡμῶν Ἀντώνιος καί ἀνάγοντες τά λόγιά του εἰς τήν σήμερον, ἐν μέσῳ τῆς φοβερᾶς πανδημίας, ἡ ὁποία μαστίζει τήν ἀνθρωπότητα, ἐλπίδα, ὑπομονήν, γαλήνην καί αἰσιοδοξίαν ἀντλοῦμεν ἐκ τῆς πίστεως εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τήν Παναγίαν Μητέρα Του, τούς Ἁγίους Κτίτορας Ἰωάννην καί Γεώργιον τούς Χοζεβίτας καί πάντας τούς Ἁγίους.

Υἱϊκῶς καλωσορίζομεν τήν Ὑμετέρα Μακαριότητα εὐχόμενοι, καλήν πανήγυριν!»

Μετά τοῦ Μακαριωτάτου συνελειτούργησεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί ἔψαλαν οἱ μοναχοί τῆς Μονῆς μετά τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου.

Πρό τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον Λόγον ὡς ἕπεται:

«Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, ψάλατε δή τῷ ὀνόματι αὐτοῦ· δότε δόξαν αἰνέσει αὐτοῦ», (Ψαλμ. 65, 1-2)· ἀναφωνεῖ ὁ ψαλμῳδός.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί,

Ἡ χάρις τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Γεωργίου συνήγαγε πάντας ἡμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ τόπῳ τῆς ἐρήμου τοῦ Ἰορδάνου, δηλονότι τοῦ Χοζεβᾶ, ἵνα δῶμεν δόξαν τῷ ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ ἐπί τῇ σεπτῇ μνήμῃ τοῦ ὁσίου αὐτοῦ, ὅν ἡγίασεν ὁ Κύριος, ὁ ἁγιάζων τούς ἀγαπῶντας Αὐτόν.

«Σήμερον τοῦ Ἰησοῦ γεννηθέντος, ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας καί ἐν τοῖς ρείθροις τοῦ Ἰορδάνου βαπτισθέντος, ἡ ἐξ ἐθνῶν Ἐκκλησία, μυστικῶς ἁγνίζεται, καί στολήν θείου φωτός ἐνδύεται. Ἦλθεν ἡ ἀλήθεια, ὁ Θεός ἐπέφανε, τοῖς ἐν σκιᾷ καθημένοις, ἐκ Παρθένου γεννηθείς εἰς τό σῶσαι τό γένος ἡμῶν»· ἀναφωνεῖ ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης.

Τήν στολήν ταύτην τοῦ θείου φωτός ἐπεζήτει μετά πόθου νά ἐνδυθῇ ὁ Ὅσιος Πατήρ ἡμῶν Γεώργιος, ἀκούων εἰς τούς Παυλείους λόγους: «καί γάρ ἐν τούτῳ στενάζομεν, τό οἰκητήριον ἡμῶν τό ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες, εἴ γε καί ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοί εὑρεθησόμεθα»,

(Β´ Κορ. 5, 2-3).

Τήν στολήν ταύτην τῆς Χάριτος τῆς Καινῆς Διαθήκης, δηλονότι τοῦ φωτός τοῦ Χριστοῦ, ἀνεῦρε ὁ ἅγιος Γεώργιος ἐν τῷ ἐρήμῳ τούτῳ τόπῳ τοῦ Χοζεβᾶ, τῆς περιχώρου τῶν ρείθρων τοῦ Ἰορδάνου, ἔνθα «Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν γυμνούς ἰδών ἡμᾶς ἐπέφανεν, ἵνα ἐνδύσῃ τήν πρώτην στολήν. Διό Χριστός ἐφάνη, τήν πᾶσαν κτίσιν θέλων ἀνακαινίσαι», ὡς λέγει ὁ ὑμνῳδός.

Εἰς τό κήρυγμα μετανοίας τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ μετέτρεψε τήν ἔρημον τοῦ Ἰορδάνου εἰς τόν τοῦ Νέου Ἀδάμ Παράδεισον, τοὐτέστιν κῆπον μετανοίας καί πνευματικῆς προόδου καί προκοπῆς, ἔνθα πλειάς ἀσκητῶν ἐγκατεβίωσε, «ἵνα τάς ψυχάς αὐτῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας διά Πνεύματος Ἁγίου», (Α´ Πέτρ. 1,22). Ἡ ἐν τῷ Χοζεβᾶ ἱδρυθεῖσα Λαύρα μοναστῶν ὑπό τοῦ θεσπεσίου Πατρός ἡμῶν Γεωργίου, κατέστη Θεοῦ κατοικητήριον, ἔνθα οἱ ἐπιποθήσαντες καί ἄχρι σήμερον ἐπιποθοῦντες, «τό σωτήριον τοῦ Κυρίου καί τήν μελέτην τοῦ νόμου Αὐτοῦ», (Ψαλμ. 118, 174), γνωρίζουν «τήν δυναστείαν καί τήν δόξαν τῆς μεγαλοπρεπείας τῆς βασιλείας Αὐτοῦ», (Ψαλμ. 144, 12). Καί τοῦτο διότι, κατά τόν ψαλμῳδόν, «ἐγγύς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν ἐν ἀληθείᾳ», (Ψαλμ. 144, 18). Κατά δέ τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, «τό γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκός σάρξ ἐστι, καί τό γεγεννημένον ἐν τοῦ Πνεύματος Πνεῦμά ἐστι», (Ἰωάν. 3,6).

Ἑρμηνεύοντες τούς Κυριακούς τούτους λόγους, ὁ μέν Ζιγαβηνός λέγει: «Οὐ σαρκική ἐστιν ἡ γέννησις, ἀλλά πνευματική… λοιπόν οὖν ἡ μέν σαρκική γέννησις αἰσθητή ἐστιν· ἡ δέ πνευματική νοητή καί οὐ χρή αἰσθητῶς ἐξετάζειν τό νοητόν, οὐδέ ἀνθρωπίνως τό θεῖον πρᾶγμα». Ὁ δέ Ἅγιος Θεοφύλακτος: «Οὐ γάρ δή Πνεῦμα θεῖον γίνεσθαι ὁ βαπτισθείς, ἀλλά τήν ἐν Πνεύματι υἱοθεσίαν καί χάριν καί τιμήν λαβών τοῦ πνευματικῶς εἶναι καταξιοῦται».

Ταύτην ἀκριβῶς τήν ἐν Πνεύματι υἱοθεσίαν κάι χάριν καί τιμήν ἀπέλαβον τόσον ὁ ὅσιος Γεώργιος, ὅσον καί οἱ μετ᾽ αὐτόν ἐξακολουθήσαντες τόν ἀσκητικόν αὐτῶν ἀγῶνα, ὡς ὁ ὅσιος Ἰωάννης, ὁ γενόμενος ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης καί ὁ σύγχρονος ἡμῶν ἅγιος Ἰωάννης ὁ νέος Χοζεβίτης ὁ ἐκ Ρουμανίας, οὗτινος τό εὐωδιάζον ἄφθαρτον σκήνωμα κεῖται πρό τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν. Οὗτοι, οἱ ὅσιοι Χοζεβῖται Πατέρες, οἱ λάμποντες τοῖς θαύμασιν αὐτῶν πᾶσαν τήν Οἰκουμένην, ἐβόων μετά τοῦ οὐρανοβάμονος θείου Παύλου, λέγοντες: «Εὐλογητός ὁ Θεός καί Πατήρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ, καθώς καί ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρό καταβολῆς κόσμου εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καί ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ, ἐν ἀγάπῃ προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διά ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατά τήν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ», (Ἐφ. 1, 3-5).

Εὐφραίνεται καί ἀγάλλεται ἡ ἁγία τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησία, διότι εἶναι ἀξιοθαύμαστος ὁ Θεός μέ τήν προστασίαν Του εἰς τούς ἁγίους Του. «Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ» (Ψαλμ. 67,36), ψάλλει ὁ Προφητάναξ Δαυΐδ. Ὄντως ὁ Θεός ἀναδεικνύει τούς ἁγίους αὐτοῦ νικητάς τοῦ θανάτου τῆς φθορᾶς, ὡς μαρτυρεῖ μεγαλοφώνως καί ὁ ὑμνῳδός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου λέγων: «Ἅπασαν τρυφήν τοῦ βίου κατέπτυσας, Πάτερ θεσπέσιε, διά τήν οὐράνιον τρυφήν καί δόξαν· σκληραγωγία γάρ σύ τῶν παθῶν ἐσπούδασας, σβέσαι τήν κάμινον καί πολλοῖς σου δάκρυσι, Γεώργιε, μοναζόντων σεμνόν ἐγκαλλώπισμα».

Ναί, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ ὅσιος Γεώργιος ἅπασαν τρυφήν, δηλαδή ἡδυπάθειαν, ἀλαζονείαν καί πολυτέλειαν τοῦ βίου κατέπτυσε διά τήν οὐράνιον δόξαν. Διό καί μετά τοῦ σοφοῦ Παύλου καί τῶν λοιπῶν Ἁγίων Ἀββάδων τοῦ Χοζεβᾶ λέγει: «καί νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστός ἐν τῷ σώματί μου εἴτε διά ζωῆς εἴτε διά θανάτου. Ἐμοί γάρ τό ζῆν Χριστός καί τό ἀποθανεῖν κέρδος», (Φιλιπ. 1, 20-21).

Τήν μεγάλην ταύτην ἀλήθειαν ἐπιμαρτυροῦν τά ἀδιάψευστα μαρτύρια τῶν διασωθέντων λειψάνων πάντων τῶν ἐν τῇ ἁγίᾳ ταύτῃ Λαύρᾳ τοῦ Χοζεβᾶ διαλαμψάντων Πατέρων καί ἀσκητῶν.

Τό σωτηριῶδες τοῦτο μήνυμα τοῦ Παύλου, «ἐμοί γάρ τό ζῆν Χριστός καί τό ἀποθανεῖν κέρδος», (Φιλιπ. 1, 21) ἀπευθύνει πρός πάντας ἡμᾶς ὁ ὅσιος Πατήρ ἡμῶν Γεώργιος, μετά πάντων τῶν Χοζεβιτῶν συνασκητῶν Ἁγίων αὐτοῦ. Μετά δέ τοῦ ὑμνῳδοῦ εἴπωμεν: «Τόν ἐκ Θεοῦ Θεόν Λόγον, τόν ἀρρήτῳ σοφίᾳ, ἥκοντα καινουργῆσαι τόν Ἀδάμ, βρώσει φθορᾷ πεπτωκότα δεινῶς, ἐξ ἁγίας Παρθένου, ἀφράστως σαρκωθέντα δι’ ἡμᾶς, οἱ πιστοί ὁμοφρόνως, ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν». Ἀμήν. Ἔτη πολλά.

Τήν ἀγρυπνίαν ἠκολούθησε μοναστηριακή Τράπεζα.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.