Τήν Πέμπτην, 16ην/29ην Ἀπριλίου 2021, Μεγάλην Πέμπτην, ἔλαβε χώραν εἰς τήν Ἁγίαν Αὐλήν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἡ τελετή τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος, ἀρχίσασα τήν 8:00 π.μ. ὥραν, εὐθύς ἅμα τῇ λήξει τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί τῶν ἄλλων διακόνων, ἐν συμμετοχῇ τῶν ψαλτῶν κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου δεξιά ἑλληνιστί μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς καί τῆς χορῳδίας τοῦ Ναοῦ ὑπό τόν κ. Ριμόν Καμάρ, ἀριστερά ἀραβιστί.

Τῆς τελετῆς τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος, μοναδικῆς εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, πλύνων τούς πόδας δώδεκα (12) Ἱερομονάχων, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Κύριος ἔνιψε τούς πόδας τῶν μαθητῶν Αὐτοῦ, ὑποδεικνύων οὕτως ἡμῖν ὡς ἀρίστην ὁδόν τήν ταπείνωσιν, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ ἀναγνώσαντος τάς σχετικάς Εὐαγγελικάς Περικοπάς, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ἰσραήλ κ Σεζάρ Μαρτζῆε καί ἐντοπίων πιστῶν, ἱσταμένων εἰς τήν Ἁγίαν Αὐλήν καί εἰς τό Μετόχιον τῆς Γεθσημανῆς οὐχί δέ ἔξωθεν προσκυνητῶν, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ covid-19.

Τῆς τελετῆς ληξάσης, ἐν κωδωνοκρουσίᾳ ἀνῆλθεν ἡ Πατριαρχική Συνοδεία εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ἀνέμεναν αὐτήν κατά τήν τάξιν εἰς τήν εἴσοδον οἱ Ἀρχιερεῖς καί ἀνῆλθον εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.