Eορτολόγιο-Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Οκτωβρίου: Κατά τους χρόνους του βασιλέως Δομετιανού εν έτει πβ’ [82], διέτριβεν εις την πόλιν του Μαρκιανού η Αγία αύτη Σεβαστιανή, κηρύττουσα τον Χριστόν. Όθεν εδιαβάλθη εις τον ηγεμόνα Σέργιον ως Χριστιανή. Παρασταθείσα λοιπόν εις αυτόν, ωμολόγησεν ότι πιστεύει εις τον Χριστόν. Και ότι εδιδάχθη και εβαπτίσθη από τον Απόστολον Παύλον. Και ότι είναι ετοίμη να αποθάνη δια τον Χριστόν. Τούτου χάριν πρώτον μεν, έδειραν αυτήν εις όλον το σώμα με μπάλλας μολυβένας, έπειτα έβαλον αυτήν εις την φυλακήν.

Eορτολόγιο-Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Οκτωβρίου: Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα

Εκεί δε εφάνη εις αυτήν ο Απόστολος Παύλος και της είπε. Χαίρε και μη λυπήσαι, διότι θέλεις υπάγης δεμένη και εις την εδικήν σου πατρίδα δια την ομολογίαν του Χριστού.

Μετά επτά ημέρας λοιπόν εύγαλεν αυτήν ο άρχων από την φυλακήν. Και καύσας με υπερβολήν ένα καμίνι, επρόσταξε να βάλουν εις αυτό την Αγίαν. Όθεν ερρίφθη εις το καμίνι, και εστάθη μέσα αρκετήν ώραν. Φυλαχθείσα δε αβλαβής, ευγήκεν έξω, και έκαμεν όλους να θαυμάζουν και να εξίστανται. Είτα, εις καιρόν οπού η Μάρτυς επροσηύχετο, έγινεν ένας κτύπος από τον ουρανόν, και μία αστραπή και βροντή.

Έπεσε δε και χάλαζα τόση πολλή, ώστε οπού, έσβυσε μεν το πυρ της καμίνου, πολλοί δε από αυτήν εκινδύνευσαν να αποθάνουν. Αλλά και αυτός ο ηγεμών έφυγεν από τον φόβον του με τους εκεί παρευρεθέντας.

Μετά ταύτα λέγει εις αυτήν ο ηγεμών. Τις είσαι εσύ; και ποία είναι τα κατά σε; και από ποίαν χώραν κατάγεσαι;

Η δε Αγία εσιώπα. Μαθών δε από τους παρεστώτας, ότι ήτον από την μητρόπολιν της Ηρακλείας, έστειλεν αυτήν δεμένην εις τον εκεί ηγεμόνα.

Τότε Άγγελος Κυρίου εφάνη εις αυτήν και της είπεν. Έχε θάρρος θύγατερ. Διατί όταν μέλλης να παρασταθής εις τον ηγεμόνα, τότε εγώ θέλω είμαι με εσένα.

Φθάσασα δε εις την Ηράκλειαν, παρεστάθη εις τον ηγεμόνα. Ο οποίος κρεμάσας αυτήν επάνω εις ξύλον, το οποίον ήτον ωσάν μάγγανος, κατεξέσχιζε το σώμα της, έως τριών ωρών διάστημα. Και αι μεν σάρκες της Αγίας κοπτόμεναι, εύγανον ευωδίαν μύρου.

Αυτή δε με σιωπήν επροσηύχετο, ώστε οπού έλεγον όλοι, ότι δεν πάσχει σώμα έμψυχον και ζωντανόν, αλλά άψυχον. Κατεβάσας δε αυτήν από τον μάγγανον, την έρριψεν εις τα θηρία δια να την φάγουν.

Ένα δε λεοντάρι μεγάλον επλησίασε κοντά εις την Αγίαν, και λαβόν παραδόξως ανθρωπίνην φωνήν, την μεν του Χριστού Μάρτυρα, επαινούσε και εμακάριζε.

Τους δε απίστους και παρανόμους, ήλεγχε και εκατηγόρει. Έπειτα αφέθη και μία λέαινα κατά της Αγίας, ήτις πλησιάσασα κοντά, εστάθη εις το άλλο μέρος της Μάρτυρος. Και λοιπόν εστέκοντο τα δύω λεοντάρια, το ένα από τα δεξιά, και το άλλο από τα αριστερά της Αγίας, ωσάν αρνία άκακα.

Επειδή λοιπόν ο ηγεμών απορούσε, και δεν ήξευρε τι να κάμη, δια τούτο επρόσταξε να αποκεφαλίσουν την Μάρτυρα έξω από την πόλιν.

Η δε Αγία αποκεφαλισθείσα, ω του θαύματος! αντί να βλύση αίμα, έβλυσε γάλα. Το δε άγιον αυτής σώμα και την κεφαλήν, επρόσταξεν ο δυσσεβέστατος ηγεμών να βάλουν μέσα εις σάκκον, και μαζί με αυτά να βάλουν και τριακοσίας λίτρας μολύβι, και ούτω να ρίψουν αυτά εις την θάλασσαν.

Άγγελος δε Κυρίου διέσχισε τον σάκκον, και εύγαλε το λείψανον εις τόπον λεγόμενον Ρισηστόν.

Τούτο δε μανθάνουσα μία γυνή της συγκλήτου, Αμμία ονομαζομένη, επήγεν εις τον τόπον εκείνον. Και τειλίξασα με σενδόνια, και με μύρα αλείψασα το τίμιον λείψανον, ενταφίασεν αυτό εις ένα ξεχωριστόν τόπον του Ρισηστού εις δόξαν Θεού.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.