Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Οκτωβρίου - Εορτολόγιο: Εζησαν στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ (296 μ.Χ.). Ὁ διωγμός κατά τῶν χριστιανῶν ἦταν σκληρός καί ἀνελέητος. Γι’ αὐτό, ὁ Εὐλάμπιος καί ἡ ἀδελφή του Εὐλαμπία κρύβονταν μαζί μέ ἄλλους χριστιανούς στό βουνό. Ἐκεῖ, ζοῦσαν καλλιεργώντας τήν προσευχή καί τή μελέτη τῶν Ἱερῶν Γραφῶν.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Οκτωβρίου – Εορτολόγιο: Ευλάμπιος, Λάμπης, Ευλάμπης,Ευλαμπία, Ευλαμπή, Λαμπή, Λαμπία, Λάμπω

Κάποια μέρα, ὁ Εὐλάμπιος πῆγε στή Νικομήδεια νά προμηθευθεῖ τροφές. Ἀλλά οἱ εἰδωλολάτρες τόν ἀναγνώρισαν καί ἀμέσως τόν συνέλαβαν. Βέβαια, στήν ἐρώτηση τοῦ βασιλιά ἂν πιστεύει στόν Χριστό, ὁμολόγησε φανερά ὅτι εἶναι χριστιανός, ὁπότε τόν

ἔβαλαν μέσα σέ εἰδωλολατρικό ναό γιά νά θυσιάσει μέ τή βία.

Εὐλάμπιος, ὅμως, διά τῆς προσευχῆς συνέτριψε τό εἴδωλο τοῦ θεοῦ Ἄρη.

Καί ἐνῷ ἄρχισαν νά τόν μαστιγώνουν μέ τόν πιό ἀπάνθρωπο τρόπο, ὅρμησε ἡ ἀδελφή του Εὐλαμπία, καί ἀφοῦ τόν ἀγκάλιασε, παρακάλεσε τόν Θεό νά τήν ἀξιώσει νά συμμαρτυρήσει μέ τόν ἀδελφό της.

Τότε ἔβαλαν καί τούς δυό σέ ἕνα καζάνι μέ βραστό νερό. Ἀλλά διά θαύματος αὐτοί δροσίζονταν, καί ἔτσι βγῆκαν σῶοι καί ἀβλαβεῖς.
Αὐτό ἔκανε νά πιστέψουν στόν Χριστό 200 εἰδωλολάτρες, οἱ ὁποῖοι μαζί μέ τόν Εὐλάμπιο καί τήν Εὐλαμπία ἀποκεφαλίστηκαν ὑπέρ τῆς ἀλήθειας τοῦ Κυρίου.
Καί ὅπως λέει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, «Δόξα καί τιμή καί εἰρήνη παντί τῷ ἐργαζομένῃ τό ἀγαθόν». Δηλαδή, δόξα καί τιμή καί εἰρήνη θά ἀποδοθεῖ στόν καθένα πού ἐργάζεται τό ἀγαθό καί πεθαίνει γι’ αὐτό.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Τῆς φύσεως θεσμῶ, συνημμένοι ἐνθέως, ὁμόψυχοι στερρῶς, ὡς ὀμαίμονες θεῖοι, αὐτάδελφοι Μάρτυρες, ἐν ἀθλήσει ὠράθητε, ὦ Εὐλάμπιε, σὺν τὴ σεμνὴ Εὐλαμπία, ὅθεν στέφανον, νικητικὸν δεδεγμένοι, ἠμᾶς διασῴζετε.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Οἱ Μάρτυρες σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, τὸ στέφος ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον· ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Εορτολόγιο.

Κοντάκιον

Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Τοὺς γενναίους Μάρτυρας, καὶ ἀδελφοὺς κατὰ σάρκα, τὸν σοφὸν Εὐλάμπιον, καὶ Εὐλαμπίαν τιμῶμεν, οὗτοι γὰρ τῶν τυραννούντων μηχανουργίας, ᾔσχυναν τῇ δυναστείᾳ τοῦ σταυρωθέντος· ἀνεδείχθησαν διόπερ, Μαρτύρων δόξα, ὁμοῦ καὶ καύχημα.

Ὁ Οἶκος

Τὴν δυάδα πιστοὶ τῶν Ἀθλοφόρων σήμερον, ἐν ᾠδαῖς ἱεραῖς καὶ ὕμνοις εὐφημήσωμεν, ὅτι τῶν εἰδώλων καθεῖλον τὴν πλάνην, πολυθεΐας τὸ πῦρ κατασβέσαντες, καὶ δαίμονας ᾔσχυναν, τῶν δὲ τυράννων τὸν θυμὸν οὐκ ἔπτηξαν ξίφη τε καὶ πῦρ μὴ δειλιάσαντες, οὔτε θηρίων ὁρμὰς ἀγρίων, ἀγωνισάμενοι καλῶς, Εὐλάμπιος ὁ εὐκλεής, σὺν τῇ σεπτῇ Εὐλαμπίᾳ, ἀδελφοὶ σύναθλοι δειχθέντες, Μαρτύρων δόξα, ὁμοῦ καὶ καύχημα.

Μεγαλυνάριον

Χαίρετε Μαρτύρων σεπτὴ δυάς, Εὐλάμπιε μάκαρ, σὺν τῇ Εὐλαμπίᾳ τῇ ἀδελφῆ, καὶ διακοσίους, Ἁγίους Ἀθλοφόρους, ὑπὲρ ἡμῶν Κυρίῳ, ἀεὶ πρεσβεύσατε.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.