Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 22ας μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., καί ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐξάρσεως τῶν κρουσμάτων τοῦ κορωνοϊοῦ, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀνακοινώσῃ ὑμῖν τά κάτωθι: Κατ᾿ ἀρχάς συμπαρίσταται ὁλοθύμως εἰς τήν μεγάλην προσπάθειαν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως διά τήν μή περαιτέρω ἐξάπλωσιν τῆς πανδημίας, ἐπισημαίνουσα δ᾿ ἐν ταὐτῷ ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐξ ἀρχῆς ἐστάθη ἀρωγός τῆς Πολιτείας εἰς τό ἐν θέματι ἐγχείρημα, ἐκφράζουσα λόγον συναινετικόν καί ὑπεύθυνον.

Ὁμοίως συμμερίζεται τήν θυσιαστικήν ἐκ μέρους τῶν ἰατρῶν καί νοσηλευτῶν τῆς Χώρας ἡμῶν προσπάθειαν διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς πανδημίας καί συνδράμει ἔργοις καί λόγοις, προτρέπουσα τά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας νά ἐμβολιασθοῦν ἐλευθέρως καί ἀβιάστως, κατά τάς ὑποδείξεις τῆς ἰατρικῆς κοινότητος.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος παραμένει ἀμετακίνητος εἰς τήν ὑπ᾿ Αὐτῆς ἐκφρασθεῖσαν θέσιν ὅτι ἡ ἐπιλογή τοῦ ἐμβολιασμοῦ δέν ἀποτελεῖ ζήτημα ὀρθῆς πίστεως ἤ ὁμολογίας, ἀλλά ἀντικείμενον τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης καί συνιστᾶ πρᾶξιν ἀτομικῆς καί κοινωνικῆς εὐθύνης. Αἱ τυχόν ἀντίθετοι ἀπόψεις, εἰ καί Κληρικῶν, δέν ἐκπροσωποῦν τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία διοικεῖται καί ἐκφράζεται ἐπισήμως μόνον διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Αὐτῆς.

Ἀναφορικῶς πρός τήν διαβιβαζομένην διά τοῦ παρόντος ὑπ᾿ ἀριθ. 72486/19.11.2021 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. Β´ 5401/20.11.2021), συμφώνως τῇ ὁποίᾳ οἱ λατρεύοντες τόν Ἀληθινόν Θεόν καί ἐπιθυμοῦντες νά μετάσχουν ταῖς Ἱεραῖς Ἀκολουθίαις πιστοί, εἰσερχόμενοι εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, ὀφείλουν νά φέρουν τά προβλεπόμενα πιστοποιητικά, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος θεωρεῖ ὅτι ὁ ἔλεγχος τῆς συμμορφώσεως τῶν πιστῶν πρός τήν ἐν λόγῳ Κ.Υ.Α. τυγχάνει ἐξ ἀντικειμένου ἀδύνατος νά διενεργηθῇ ὑπό τοῦ προσωπικοῦ τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐφ᾿ ὅσον αἱ ἁρμοδιότητες αὐτοῦ δέν ἅπτονται τῆς φυλάξεως ἤ τῆς ἀσκήσεως δημοσίας ἐξουσίας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐμμένει εἰς τό ὑπ᾿ ἀριθ. 4766/2205/4.11.2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα Αὐτῆς, ἀπευθύνουσα καί πάλιν ἔκκλησιν πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν, ὥστε κατά τήν προσέλευσιν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς νά τηρῶνται ἐπακριβῶς ἅπαντα τά μέτρα προστασίας διά τήν ἀποφυγήν ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ, προτρέπουσα πατρικῶς διά τήν πραγματοποίησιν, ἐλευθέρως καί ἀβιάστως, τοῦ ὑποδεδειγμένου ὑπό τῆς ἰατρικῆς κοινότητος ὡς οὐσιαστικοῦ μέτρου προστασίας κατά τῆς πανδημίας ἐμβολιασμοῦ, ὡς καί τήν διενέργειαν, ὑπό τῶν μή εἰσέτι ἐμβολιασθέντων, διαγνωστικῶν ἐλέγχων (rapid test ἤ μοριακοῦ).

Ὡσαύτως, ὑπενθυμίζει τήν ὑποχρέωσιν διενεργείας, ἰδίᾳ δαπάνῃ, δύο διαγνωστικῶν ἐλέγχων (rapid test ἤ μοριακοῦ) ἑβδομαδιαίως ὑπό πάντων τῶν διακονούντων ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς (Κληρικῶν, Ἱεροψαλτῶν, Νεωκόρων κ.λπ. ἐργαζομένων), οἵτινες δέν ἔχουν προβῆ εἰς ἐμβολιασμόν κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, ὡς καί ὑποβολῆς τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῶν τῇ οἰκείᾳ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀρχῇ, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς τηρήσεως τῶν προβλεπομένων ὑγειονομικῶν μέτρων. Ἐν κατακλεῖδι, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπευθυνομένη εἰς τήν αἴσθησιν εὐθύνης τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ πιστοῦ Λαοῦ, προτρέπει ἅπαντας ὅπως:

1) παραμείνωμεν ἄρρηκτα ἑνωμένοι ὑπό τήν σκέπην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐν ὑπακοῇ πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον καί τούς Σεβασμιωτάτους Ποιμενάρχας, ἀποφεύγοντες παντός εἴδους διάσπασιν καί διχόνοιαν, τήν ἐπιδιωκομένην «προφάσει εὐσεβείας» ὑπό προσώπων τά ὁποῖα ὑπηρετοῦν σκοπούς ἀλλοτρίους πρός τήν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας,

2) ἀκολουθήσωμεν ἀπαρεγκλίτως τάς ὁδηγίας τῶν εἰδικῶν διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ, χρησιμοποιοῦντες ἀπαραιτήτως τήν προστατευτικήν προσωπίδα καθ᾿ ὅλην τήν διάρκειαν παραμονῆς ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τηροῦντες τάς προβλεπομένας ἀποστάσεις,

3) ἀναπέμπωμεν δεήσεις καί παρακλήσεις πρός τόν πανοικτίρμονα Θεόν ἵνα ἀποστρέψῃ, διασκεδάσῃ καί ἀπομακρύνῃ τήν νόσον τοῦ κορωνοϊοῦ, καθ᾿ ὅσον δι᾿ ἡμᾶς τούς Χριστιανούς ἰσχύει ὁ ἀληθής καί ἀδιάψευστος λόγος τοῦ ἱεροῦ Ψαλμῳδοῦ Δαβίδ: «ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων» (Ψαλμ. 126, 1).

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.