Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 2ας/ 15ης Σεπτεμβρίου 2018, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐνεκαινίασε τήν ἔναρξιν Ἀθλητικῆς Ἀκαδημίας εἰς τήν περιοχήν τῆς πόλεως Κάρακ – ἀρχαίας Κυριακουπόλεως τῆς Νοτίου Ἰορδανίας.

Ἡ Ἀκαδημία αὕτη ἱδρύθη εἰς τό πλαίσιον τῆς «Πρωτοβουλίας» τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, προτάσει τοῦ Μακαριωτάτου, ἐπιβλέψει τῆς Διευθυντρίας τοῦ γραφείου τοῦ Πατριαρχείου κ. Οὐαφάα Κσούς καί εἰς ἔκτασιν πέντε στρεμμάτων, τήν ὁποίαν ἐδώρησεν ὁ Ὑπουργός Δημοσίων Ἔργων τῆς Ἰορδανίας κ. Λάϊθ Χάλασα.

Εἰς τήν ἔκτασιν ταύτην ἔχουν ἀνεγερθῆ ἤδη αἱ πρῶται κτιριακαί ἐγκαταστάσεις καί θά διαμορφωθοῦν καταλλήλως οἱ χῶροι δι᾽ ἀθλητικάς δραστηριότητας νέων τοῦ ποιμνίου ἡμῶν, ἀλλά καί τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν καί τοῦ θρησκεύματος τοῦ Ἰσλάμ.

Εἰς τήν ἐναρκτήριον τελετήν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἐτίμησε διά τήν συμβολήν αὐτοῦ εἰς τό ἔργον τοῦτο τόν Ὑπουργόν κ. Χάλασα, ἐπιδίδοντα ζωγραφικόν πίνακα ἐπί ὑάλου, ἐπαρασημοφόρησε δέ τόν πρῴην βουλευτήν κ. Φάρες Ἰμβραήμ διά τήν συμβολήν αὐτοῦ καί ἀπένειμε εἰκόνας τῆς Θεοτόκου εἰς τούς ἰδιαιτέρως συμβαλόντας διά τήν προώθησιν τοῦ ἔργου τούτου.

Ἐπίσης ἐπέδωσεν ἀνάγλυφον τοῦ Χάραμ Σαρίφ εἰς τούς ἀρχιτέκτονας ἀνήκοντας εἰς τό θρήσκευμα τοῦ Ἰσλάμ καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου εἰς τήν κα Οὐαφάα Κσούς καί εἰς τούς χορηγούς τοῦ ἔργου ἐκ Μονάχου τῆς Γερμανίας κ. Σβέν καί τήν συζύγου αὐτοῦ κ. Νίναν.

Μετά τήν ἐναρκτήριον ἐκδήλωσιν ταύτην παρετέθη γεῦμα εἰς ξενοδοχεῖον τῆς πόλεως.
Διαρκοῦντος τοῦ γεύματος ὁ Μακαριώτατος μεταξύ ἄλλων εἶπεν εἰς τήν προσφώνησιν Αὐτοῦ:

«Συνεκεντρωθήκαμεν σήμερον ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ἐγκαινίων τῆς Νέας Ἀθλητικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Κάρακ, καί θά ἠθέλαμε νά εὐχαριστήσωμεν πάντας ἡμᾶς διά τήν παρουσίαν σας ἐδῶ.

Ἑορτάζομεν τήν ὑλοποίησιν ἑνός μοναδικοῦ ἔργου, ἑνός ἀθλητικοῦ κέντρου, τό ὁποῖον θά ἐξυπηρετῇ τόσο τόν ἁπλόν λαόν ὅσον καί τούς ἀθλητάς καί τό ὁποῖον στοχεύει 1. εἰς τό νά ἐνθαρρύνῃ τούς νέους νά παραμείνουν εἰς τάς ἑστίας αὐτῶν διά τῆς ἀναπτύξεως νέων εὐκαιριῶν καί προοπτικῶν διά τό μέλλον. Καί 2, νά ἐξυπηρετήσῃ ἀπό κοινοῦ τάς χριστιανικάς καί μουσουλμανικάς κοινότητας, αἱ ὁποῖαι ζοῦν ἐπί πολλά ἔτη ὡς μίαν οἰκογένειαν ὑπό τήν κυριαρχίαν τοῦ Χασημιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας.

Ὁ ἀθλητισμός εἶναι μία παγκόσμιος γλῶσσα, ἡ ὁποία δέν κάμει διακρίσεις. Ὁ ἀθλητισμός ἑνώνει τούς ἀνθρώπους, ἐξομαλύνει κάθε κοινωνικόν, θρησκευτικόν, πολιτικόν καί οἰκονομικόν χάσμα καί διαμορφώνει κοινόν ἔδαφος διά νέας φιλίας καί νέα ἐπιτεύγματα.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἡ Μήτηρ πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν καί ἡ πολιτιστική μήτηρ τῆς γῆς ταύτης, εἶναι εὐγνώμων πρός τόν Παντοδύναμον Θεόν, ὁ Ὁποῖος ἐπέτρεψε καί ηὐλόγησε τήν ἵδρυσιν τοῦ ἀθλητικοῦ κέντρου τούτου, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ εὐλογίαν διά τήν φιλτάτην Ἡμῖν Ἰορδανίαν καί τόν λαόν αὐτῆς, καί ἀφορμήν καί ἰσχυρόν κίνητρον διά τήν μελλοντικήν ὑλοποίησιν παρομοίων τοιούτων ἔργων, τά ὁποῖα θά ὡφελήσουν πολύ τήν περιοχήν καί θά διαφυλάξουν τόν πολυπολιτισμικόν, πολυεθνικόν, πολυθρησκευτικόν χαρακτῆρα αὐτῆς.

Πληρούμεθα δι’ αἰσθημάτων βαθυτάτης εὐγνωμοσύνης πρός τήν Α. Ἐξοχότητα τόν Ὑπουργόν κ. Λάϊθ Χάλασα, ὁ ὁποῖος παρεχώρησεν αὐτήν τήν γῆν εἰς τό Πατριαρχεῖον, χάριν τοῦ κοινωνικοῦ ὀφέλους τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς τοῦ Κάρακ, καί διά τό ὅραμα τό ὁποῖον εἶχε. Εἴμαστε ἐπίσης βαθύτατα εὐγνώμονες πρός τούς συμβαλόντας γερμανούς χορηγούς τῆς LandsAid, οἱ ὁποῖοι συνεργάσθηκαν μεθ’ ἡμῶν καί παρηκολούθησαν τήν ὑλοποίησίν του.

Μολονότι τό ἔργον τοῦτο ἀναπτύσσει μεγάλας φιλοδοξίας, πιστεύομεν σθεναρῶς ὅτι θά καλύψῃ πρακτικῷ τῷ τρόπῳ τάς κοινωνικοοικονομικάς ἀνάγκας τῆς περιοχῆς. Εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι τό ἔργον τοῦτο θά καλύψῃ τάς ἀνάγκας τοῦ τοπικοῦ πληθυσμοῦ, ἰδιαιτέρως τῶν νέων, οἱ ὁποῖοι προσδοκοῦν νά ἔχουν ἀληθινάς εὐκαιρίας μαθήσεως καί τήν ἐλπίδα διά προσωπικήν ἀνάπτυξιν καί προκοπήν εἰς τήν πατρίδα αὐτῶν. Μοναδική πρόθεσίς μας ὡς Πατριαρχεῖον πρέπει νά εἶναι νά ἐξυπηρετήσωμεν τό κοινόν καλόν αὐτῆς τῆς κοινότητος.

Θά ἠθέλαμε ἰδιαιτέρως νά ὑποβάλωμεν τόν σεβασμόν καί τάς εὐχαριστίας Ἡμῶν πρός τήν Α. Ὑψηλότητα τόν Βασιλέα Abdullah II, τοῦ Ὁποίου ἡ ἀφοσίωσις εἰς τήν εὐημερίαν ὅλων τῶν κατοίκων τοῦ Χασημιτικοῦ βασιλείου τῆς Ἰορδανίας εἶναι γνωστή καί ἐμπνέει ὅλους. Ἀναγνωρίζομεν ἐπίσης τήν ὑποστήριξιν τῆς Αὑτοῦ Βασιλικῆς Ὑψηλότητος τοῦ Πρίγκιπος Γκάζη, δίχως τήν ἀδιάκοπον προσοχήν καί φροντίδα τοῦ Ὁποίου τό ἔργον τοῦτο δέν θά εἶχε ἔλθῃ εἰς πέρας.

Εἴθε ὁ Θεός νά εὐλογήσῃ τό ἔργον τοῦτο καί πάντας τούς ἐμπλεκομένους εἰς αὐτό, καί νά εὐλογῇ τόν λαόν τῆς φιλτάτης Ἡμῶν Ἰορδανίας».
Εγκαίνια αθλητικής ακαδημίας στο Κάρακ από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.