ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΨΑΛΜΟΣ – ΔΑΥΙΔ: Ελέησόν με, ο Θεός, κατά τό μέγα έλεός σου, καί κατά τό πλήθος τών οικτιρμών σου εξάλειψον τό ανόμημά μου.

Επί πλείον πλύνόν με από τής ανομίας μου καί από τής αμαρτίας μου καθάρισόν με.

Ότι τήν ανομίαν μου εγώ γινώσκω, καί η αμαρτία μου ενώπιόν μού εστι διαπαντός.

Σοί μόνω ήμαρτον, καί τό πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα.

Όπως άν δικαιωθής εν τοίς λόγοις σου, καί νικήσης εν τώ κρίνεσθαί σε.

Ιδού γάρ εν ανομίαις συνελήφθην, καί εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου.

Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τά άδηλα καί τά κρύφια τής σοφίας σου εδήλωσάς μοι.

Ραντιείς με υσσώπω, καί καθαρισθήσομαι πλυνείς με, καί υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι.

Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν καί ευφροσύνην αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα.

Απόστρεψον τό πρόσωπόν σου από τών αμαρτιών μου, καί πάσας τάς ανομίας μου εξάλειψον.

Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, ο Θεός, καί πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοίς εγκάτοις μου.

Μή απορρίψης με από τού προσώπου σου, καί τό πνεύμά σου τό Άγιον μή αντανέλης απ εμού.

Απόδος μοι τήν αγαλλίασιν τού σωτηρίου σου, καί πνεύματι ηγεμονικώ στήριξόν με.

Διδάξω ανόμους τάς οδούς σου, καί ασεβείς επί σέ επιστρέψουσι.

Ρύσαί με εξ αιμάτων, ο Θεός, ο Θεός τής σωτηρίας μου αγαλλιάσεται η γλώσσά μου τήν δικαιοσύνην σου.

Κύριε, τά χείλη μου ανοίξεις, καί τό στόμα μου αναγγελεί τήν αίνεσίν σου.

Ότι, ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα άν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις.

Θυσία τώ Θεώ, πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει.

Αγάθυνον, Κύριε, εν τή ευδοκία σου τήν Σιών, καί οικοδομηθήτω τά τείχη Ιερουσαλήμ.

Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν καί ολοκαυτώματα.

Τότε ανοίσουσιν επί τό θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Ελέησέ με, Θεέ μου, σύμφωνα μέ τό άπειρο έλεός Σου, καί μέ τήν απέραντη ευσπλαγχνία Σου εξάλειψε τή μεγάλη αμαρτία μου.

Ακόμη περισσότερο, πλύνε με από τό ρύπο τής ανομίας μου κι από τήν αμαρτία μου καθάρισέ με.

Γιατί έχω συναίσθηση τής ανομίας μου καί η αμαρτία μου βρίσκεται πάντοτε μπροστά μου.

Σ Εσένα μόνο αμάρτησα καί τίς αμαρτωλές μου πράξεις ενώπιόν Σου διέπραξα,

γιά νά δικαιωθείς έτσι γιά τίς αποφάσεις Σου γιά μένα καί εξέλθεις νικητής όταν Σέ κατακρίνουν (χωρίς νά γνωρίζουν).

(Ελέησέ με) γιατί νά, από τή στιγμή τής συλλήψεώς μου ως έμβρυο, φέρω κληρονομική τή ροπή πρός τήν αμαρτία.

Μέ τό προπατορικό αμάρτημα καί μέ τήν κλίση στήν αμαρτία μέ κυοφόρησε καί μέ γέννησε η μητέρα μου.

Όμως Εσύ αγάπησες μονάχα τήν αλήθεια καί μού φανέρωσες τά άγνωστα καί απόκρυφα μυστήρια τής σοφίας Σου.

Θά μέ ραντίσεις μέ τό έλεός σου σάν μέ φύλλα τού αρωματικού φυτού υσσώπου καί θά καθαριστώ. Θά μέ πλύνεις μέ τή χάρη Σου καί θά γίνω πιό λευκός καί από τό χιόνι.

Θά μέ κάνεις νά αισθανθώ αγαλλίαση καί ευφροσύνη, θά αγαλλιάσουν καί τά κόκαλά μου, πού ταπεινώθηκαν (από τίς αμαρτίες μου).

Στρέψε μακριά τό πρόσωπό Σου από τίς αμαρτίες μου, καί εξαφάνισε όλες τίς ανομίες μου.

Κτίσε μέσα μου καρδιά καθαρή, Θεέ μου, καί μέ πνεύμα ευθύτητας καί ειλικρίνειας ανακαίνισέ με εσωτερικά.

Μή μέ αποδιώξεις από τό πρόσωπό Σου καί μέ περιφρονήσεις, καί μή μού αφαιρέσεις τό Πνεύμα Σου τό Άγιο.

Δώρησέ μου ξανά τήν αγαλλίαση πού δίνει η σωτηρία Σου καί μέ διάθεση καί θέληση ισχυρή στήριξέ με.

Θά διδάξω σ όλους όσοι παραβαίνουν τό νόμο Σου τήν οδό τών εντολών Σου καί θά επιστρέψουν οι αμαρτωλοί σ Εσένα.

Ελευθέρωσέ με από τήν ενοχή τών αιμάτων πού έχυσα, Θεέ μου, Θεέ τής σωτηρίας μου.

Τότε η γλώσσα μου θά αγαλλιάσει καί θά υμνήσει τή δικαιοσύνη Σου.

Κύριε, τά κλεισμένα από τή ντροπή χείλη μου θ ανοίξεις καί τό στόμα μου θά σέ αινέσει.

Γιατί άν επιθυμούσες θυσία υλική θά στήν είχα προσφέρει.

Όμως Εσένα δέ Σέ ικανοποιούν οι θυσίες τών ζώων πού καίγονται στό θυσιαστήριο.

Θυσία αρεστή σ Εσένα είναι τό συντετριμμένο γιά τίς αμαρτίες της πνεύμα

Ο Θεός ποτέ δέν θά απορρίψει τή συντετριμμένη καί ταπεινωμένη καρδιά.

Δείξε τήν καλή Σου θέληση, Κύριε, καί τήν αγάπη Σου καί πρός τή Σιών, κι άς χτιστούν τά τείχη τής Ιερουσαλήμ.

Τότε θά ευαρεστηθείς νά δεχτείς μαζί μέ τήν πνευματική μας θυσία καί τίς υλικές θυσίες, όπως είναι οι προσφορές τών καρπών καί οι θυσίες ζώων στό θυσιαστήριο.

Τότε θά ανεβάσουν στό θυσιαστήριό Σου μοσχάρια γιά νά προσφερθούν θυσία σ Εσένα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.