ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ: Ακολουθεί το αρχικό κείμενο και εν συνεχεία η μετάφραση από τον Σεβ. Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Άνθιμο.

Τριάς υπερούσιε, υπεράγαθε, υπερθεε, παντοδύναμε, παντεπίσκοπε, αόρατε, ακατάληπτε, δημιουργέ των νοερών ουσιών και των λογικών φύσεων᾽ η έμφυτος αγαθότης, το φως το απρόσιτον, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, λάμψον καμοί τω αναξίω δούλω σου φώτισόν μου της διανοίας τα όμματα, όπως ανυμνήσαι τολμήσω την άμετρον ευεργεσίαν και δύναμιν.

Ευπροσδεκτος γενέσθω η παρ΄ εμού δέησις διά τον παρεστώτα λαόν᾽ όπως τα πλημμελήματά μου μη κωλύσωσιν ενθάδε παραγενέσθαι το Άγιόν σου Πνεύμα, αλλά συγχώρησόν μοι ακατακρίτως βοάν σοι, και λέγειν και νυν, υπεράγαθε Δοξάζομέν σε, δέσποτα φιλάνθρωπε, παντοκράτορ, προαιώνιε βασιλεύ· Δοξάζομέν σε τον κτίστην, και δημιουργόν του παντός.

Δοξαζομεν σε, υιε του Θεού μονογενες, τον απάτορα εκ μητρός, και αμήτορα εκ Πατρός· εν γαρ τη προλαβούση εορτή νήπιόν σε είδομεν, εν δε τη παρούση, τέλειόν σε ορώμεν, τον εκ τελείου τέλειον επιφανέντα Θεόν ημών.

Σήμερον γαρ ο της εορτής ημίν επεστη καιρός και χορός αγίων εκκλησιάζει ημίν, και άγγελοι μετά ανθρώπων συνεορτάζουσι. Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος, εν είδει περιστεράς, τοις ύδασιν επεφοίτησε. Σήμερον ο άδυτος ήλιος ανέτειλε, και ο κοσμος τω φωτί Κυρίου καταυγάζεται. Σήμερον η σελήνη λαμπραίς ταίς ακτίσι τω κόσμω συνεκλαμπρύνεται.

Σήμερον οι φωτοειδείς αστερες τη Φαιδρότητι της λάμψεως την οικουμένην καλλωπίζουσι. Σήμερον αι νεφέλαι υετόν δικαιοσύνης τη ανθρωπότητι ουρανόθεν δροσίζουσι. Σήμερον ο άκτιστος υπό του ιδίου πλάσματος βουλή χειροθετείται.

Σήμερον ο προφήτης και προδρομος τω δεσπότη προσέρχεται, αλλά τρόμω παρίσταται, ορών Θεού προς ημάς συγκατάβασιν. Σήμερον τα του Ιορδάνου νάματα εις ιάματα μεταποιείται τη του Κυρίου παρουσία. Σήμερον ρείθροις μυστικοίς πάσα η κτίσις αρδεύεται.

Σήμερον τα των ανθρώπων πταίσματα τοις ύδασι του Ιορδάνου απαλείφονται. Σήμερον ο παράδεισος ηνέωκται τοις ανθρώποις, και ο της δικαιοσύνης Ήλιος καταυγάζει ημίν. Σήμερον το πικρόν ύδωρ, το επί Μωυσέως τω λαώ εις γλυκύτητα μεταποιείται τη του Κυρίου παρουσία.

Σήμερον του παλαιού θρήνου απηλλάγημεν, και ως νέος Ισραήλ διεσώθημεν. Σήμερον του σκότους ελυτρώθημεν, και τω φωτί της θεογνωσίας καταυγαζόμεθα. Σήμερον η αχλύς του κόσμου καθαίρεται τη επιφανεία του Θεού ημών.

Σήμερον λαμπαδοφεγγεί πάσα η κτισις άνωθεν. Σήμερον η πλάνη κατήργηται, και οδόν ημίν σωτηρίας εργάζεται η του δεσπότου επέλευσις. Σήμερον τα άνω τοις κάτω συνεορτάζει, και τα κάτω τοις άνω συνομιλεί.

Σήμερον η ιερά και μεγαλοφωνος των Ορθοδόξων πανήγυρις αγάλλεται. Σήμερον ο δεσπότης προς το βάπτισμα επείγεται, ίνα αναβιβάση προς ύψος το ανθρώπινον. Σήμερον ο ακλινής τω ιδίω οικέτη υποκλίνεται, ίνα ημάς εκ της δουλείας ελευθερώση.

Σήμερον βασιλείαν ουρανών ωνησάμεθα᾽ της γαρ βασιλείας του Κυρίου ουκ έσται τέλος. Σήμερον γη και θάλασσα την του κόσμου χαράν εμερίσαντο, και ο κόσμος ευφροσύνης πεπλήρωται. Είδοσάν σε ύδατα, ο Θεός, είδοσάν σε ύδατα και εφοβήθησαν.

Ο Ιορδανης εστράφη εις τα οπίσω, θεασάμενος το πυρ της θεότητος σωματικώς κατερχόμενον και εισερχόμενον επ’ αυτόν. Ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω, θεωρών το Πνεύμα το Άγιον, εν είδει περιστεράς κατερχόμενον, και περιιπτάμενόν σοι.

Ο Ιορδανης εστράφη εις τα οπίσω, ορών τον αόρατον οραθέντα, τον κτίστην σαρκωθέντα, τον δεσπότην εν δούλου μορφή.

Ο Ιορδάνης έστραφη εις τα οπίσω, και τα όρη εσκίρτησαν, Θεόν εν σαρκί καθορώντα, και νεφέλαι φωνήν έδωκαν, θαυμάζουσαι τον παραγενόμενον, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, δεσποτικήν πανήγυριν σήμερονεν τω Ιορδάνη ορώντες, αυτόν δε τον της παρακοής θάνατον, και το της πλάνης κέντρον, και τον του άδου συνδεσμον εν τω Ιορδάνη βυθίσαντα, και βάπτισμα σωτηρίας τω κόσμω δωρησάμενον.

Όθεν κάγω οο αμαρτωλός και ανάξιος δούλός σου, τα μεγαλεία των θαυμάτων σου διηγούμενος, συνεχόμενος φόβω, εν κατανύξει βοώ σοι.

Μέγας ει, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς υμνον των θαυμασίων σου (εκ γ’ )

Συ γαρ, βουλήσει εξ ουκ όντων εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, τω σω κράτει συνέχεις την κτίσιν, και τη ση προνοία διοικείς τον κόσμον. Συ εκ τεσσάρων στοιχείων την κτίσιν συναρμόσας, τέτταρσι καιροίς τον κύκλον του ενιαυτού εστεφάνωσας. Σε τρέμουσιν αι νοεραί πάσαι δυνάμεις· σε υμνεί ήλιος· σε δοξάζει σελήνη· σοι εντυγχάνει τα άστρα· σοι υπακούει το φως, σε φρίττουσιν άβυσσοι· σοι δουλεύουσιν αι πηγαί.

Συ εξέτεινας τον ουρανόν ωσεί δεέρριν· συ εστερέωσας την γην επί των υδάτων· συ περιετείχισας την θάλασσαν ψάμμω· συ προς αναπνοάς τον αέρα εξέχεας. Αγγελικαί δυνάμεις σοι λειτουργούσιν· οι των αρχαγγέλων χοροί σε προσκυνούσι· τα πολυόμματα Χερουβείμ και τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ, κύκλω ιστάμενα και περιιπτάμενα, φόβω της απροσίτου σου δόξης, κατακαλύπτεται.

Συ γαρ, Θεός ων απερίγραπτος, άναρχός τε και ανέκφραστος, ήλθες επί της γης, μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος· ου γαρ έφερες, Δέσποτα, διά σπλάγχνα ελέους σου, θεάσθαι υπό του διαβόλου τυραννούμενον το γένος των ανθρώπων᾽ αλλ’ ήλθες και έσωσας ημάς.

Ομολογούμεν την χάριν, κηρύττομεν τον έλεον, ου κρύπτομεν την ευεργεσίαν᾽ τας της φύσεως ημών γονάς ηλευθέρωσας᾽ παρθενικήν ηγίασας μήτραν τω τόκω σου. Πάσα η κτίσις ύμνησέ σε επιφανέντα.

Συ γαρ, ο Θεός ημών, επί της γης ώφθης, και τοις ανθρώποις συνανεστράφης. Συ και τα ιορδάνεια ρείθρα ηγίασας, ουρανόθεν καταπέμψας το πανάγιόν σου Πνεύμα, και τας κεφαλάς των εκείσε εμφωλευόντων συνέτριψας δρακόντων.

Αυτος ουν, φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρεσο και νυν διά της εεπιφοιτήσεως του Αγίου σου Πνεύματος, και αγίασον το ύδωρ τούτο (εκ γ᾽).

Και δος αυτώ την χαριν της απολυτρωσεως, την ευλογίαν του Ιορδάνου. Ποίησον αυτό αφθαρσίας πηγήν, αγιασμού δώρον, αμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων αλεξιτήριον, δαίμοσιν ολέθριον, ταίς εναντίαις δυνάμεσιν απρόσιτον, αγγελικής ισχύος πεπληρωμένον. Ίνα πάντες οι αρυόμενοι και μεταλαμβάνοντες, έχοιεν αυτό προς καθαρισμόν ψυχών τε και σωμάτων, προς ιατρείαν παθών, προς αγιασμόν οίκων, προς πάσαν ωφέλειαν επιτήδειον.

Συ γαρ ει ο Θεός ημών, ο δι’ ύδατος και Πνεύματος ανακαινίσας την παλαιωθείσαν φύσιν υπό της αμαρτίας. Συ ει ο Θεός ημών, ο δι ύδατος κατακλύσας επί του Νώε την αμαρτίαν. Συ ει ο Θεός ημών, ο διά θαλάσσης ελευθερώσας εκ της δουλείας Φαραώ, διά Μωυσέως, το γένος των Εβραίων.

Συ ει ο Θεός ημών, ο διαρρήξας πέτραν εν ερήμω, και ερρύησαν ύδατα, και χείμαρροι κατεκλύσθησαν, και διψώντα τον λαόν σου κορέσας. Συ ει ο Θεός ημών, ο δι’ ύδατος και πυρός, διά του Ηλιού, απαλλάξας τον Ισραήλ εκ της πλάνης του Βάαλ.

Αυτος και νυν, Δέσποτα, αγίασον το ύδωρ τούτο, τω Πνεύματι σου τω Αγίω.

Δος πάσι, τοις τε απτομένοις, τοις τε χριομένοις, τοις τε μεταλαμβάνουσι, τον αγιασμόν, την ευλογίαν, την κάθαρσιν, την υγείαν

Και σώσον, Κύριε, τους δούλους σου, τους πιστούς βασιλείς ημών. Και φύλαξον αυτούς υπό την σκέπην σου εν ειρήνη· υπόταξον υπό τους πόδας αυτών πάντα εχθρόν και πολέμιον· χάρισαι αυτοίς πάντα τα προς σωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον.

Μνήσθητι Κυριε του Αρχιεπισκόπου ήμών (…), Και παντός του Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, και παντός ιερατικού ταγματος, και του περιεστώτος λαού, και των δι᾽ ευλόγους αιτίας απολειφθέντων αδελφών ημών, και ελέησον αυτούς και ημάς, κατά το μέγα σου έλεος.

Ινα και διά στοιχείων, και διά αγγελων, και διά ανθρώπων, και διά ορωμένων, και διά αοράτων δοξάζηταί σου το πανάγιον όνομα, συν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Μετάφραση Υπό Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου
Αγία Τριάδα υπερούσια, υπεράγαθη, υπέρθεη, παντοδύναμη, εσύ που τα πάντα επισκοπεύεις, αόρατη και ακατάληπτη, που δημιούργησες τις νοερές ουσίες και τις λογικές φύσεις, εσύ που εισαι η εμφυτη αγαθότητά μας, το απρόσιτο φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο όταν έρχεται στον κόσμο, φώτισε κι εμένα τον ανάξιο δούλο σου, φώτισε τα μάτια της διανοίας μου, ώστε να τολμήσω να ανυμνήσω την αμέτρητη ευεργεσία και τη δύναμη σου.

Δέξου με καλωσύνη, όσα θα σε παρακαλέσω χάριν του λαού που βρίσκεται δίπλα μου. Τα αμαρτήματα μου ας μην εμποδίσουν το Άγιο Πνεύμα σου να έρθει κοντά μας, συγχώρεσε με ωστε πάντοτε να σε επικαλούμαι ακατάκριτα, και ιδιαίτερα σήμερα να σου πω· υπεράγαθε, εσένα δοξάζουμε, Δέσποτα φιλάνθρωπε, παντοκράτορα και προαιώνιε Βασιλιά. Εσένα δοξάζουμε τον κτίστη και δημιουργό όλων.

Εσένα δοξαζουμε τον μονογενή Υιο του Θεού, που γεννήθηκες από τη μητέρα σου χωρίς πατέρα και από τον πατέρα σου χωρίς μητέρα. Μόλις κατά την προηγούμενη γιορτή σε ειδαμε νήπιο και σήμερα σε βλέπουμε άνδρα τέλειο, φανερωμένο σε μας από τον τέλειο Θεό.

Σήμερα ειναι η ημέρα της γιορτή μας. Ο χορός των Αγίων ερχεται κοντά μας και οι Άγγελοι μαζί μας γιορτάζουν. Σήμερα η χάρη του Αγίου Πνεύματος με μορφή περιστεριού επιφοίτησε στα νερά. Σήμερα ανέτειλε ο αβράδιαστος ήλιος και από το φως του ο κόσμος καταυγάζεται. Σήμερα η σελήνη με τις υπέρλαμπρες ακτίνες της συμμετέχει στη χαρά του κόσμου.

Σήμερα τα φωτοβόλα αστέρια με την ομορφιά της λάμψης τους καλλωπίζουν την πλάση. Σήμερα, σαν ουράνια δροσιά κατέρχεται στην ανθρωπότητα από τα σύννεφα βροχή δικαιοσύνης. Σήμερα ο ακτιστος Θεός από το δικό του δημιούργημα θεληματικά καθοδηγείται.

Σήμερα ο Προφήτης και Πρόδρομος, πλησιάζει το Δεσπότη, αλλά με τρόμο στέκεται δίπλα του, βλέποντας την συγκατάβαση του Θεού σε μας. Σήμερα τα νερά του Ιορδάνου μεταποιούνται σε θεραπευτικά, με την παρουσία του Κυρίου. Σήμερα με τη χάρη του αγιασμού, όλη η κτίση αρδεύεται.

Σήμερα τα αμαρτήματα των ανθρώπων σβύνονται στα νερά του Ιορδάνου. Σήμερα ο Παράδεισος άνοιξε για τους ανθρώπους και ο Ήλιος της δικαιοσύνης ανέτειλε για χάρη μας. Σήμερα το πικρό νερό του Μωυσέως μεταποιείται σε γλυκό με την παρουσία του Κυρίου.

Σήμερα απο τον παλιό μας θρήνο απαλλαχτήκαμε και ως νέος ισραήλ οδηγηθήκαμε στη σωτηρία. Σήμερα ελευθερωθήκαμε από το σκοτάδι και
ανέτειλε για μας το φως της γνώσεως του Θεού. Σήμερα με την φανέρωση του Θεού διαλύεται η ομίχλη του κόσμου.

Σήμερα φωτίζεται από ψηλά ολόκληρη κτίση. Σήμερα καταργήθηκε η πλάνη και ο ερχομος του Δεσπότη ετοιμάζει το δρόμο της σωτηρίας μας. Σήμερα τα επάνω με τα κάτω μαζί γιορτάζουν και τα Κάτω με τα επάνω μαζί συνομιλούν.

Σήμερα η ιερή και μεγαλόφωνη πανήγυρη των Ορθοδόξων αγάλλεται. Σήμερα ο Δεσπότης σπεύδει να βαπτιστεί για να ανεβάσει ψηλά τον άνθρωπο. Σήμερα ο αγέρωχος Θεός, στον ικέτη του υποκλίνετοι για να μας ελευθερώσει από τη δουλεία.

Σήμερα τη Βασιλεία των Ουρανών αποκτήσαμε, τη Βασιλεία του Κυρίου που δεν θα εχει τέλος. Σήμερα η γη και η θάλασσα στη χαρά του κόσμου συμμετέχουν κι ο κόσμος από ευφροσύνη πλημμύρισε. Σε ειδαν, Θεέ μου, τα ύδατα και σε κατάλαβαν, σε ειδαν τα νερά και φοβήθηκαν.

Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω όταν ειδε εσένα, το πυρ της θεότητος να ερχεσαι με σώμα και να κατεβαίνεις στην κοίτη του. Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω όταν ειδε το Πνεύμα το Αγιο να κατεβαίνει με μορφή περιστεριού και να πετάει τριγύρω σου.

Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω όταν ειδε τον αόρατο, όταν ειδε τον Κτίστη με σάρκα ανθρώπινη, όταν ειδε τον Δεσπότη με δούλου μορφή.

Ο Ιορδάνης στράφηκε προς τα πίσω και τα βουνά σκίρτησαν όταν ειδαν το Θεό με σώμα. Τα σύννεφα διακήρυξαν με θαυμασμό, ότι αυτός που ήλθε, ειναι «φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού». Αυτός σήμερα, πανηγυρικά
βύθισε μέσα στον Ιορδάνη τον θάνατο, που ειχε γεννήσει η παρακοή μας, καθώς και την αμαρτία με το πλάνο κεντρί της. Βύθισε μέσα στον Ιορδάνη την υποταγή μας στον αδη, χαρίζοντας στον κόσμο βάπτισμα σωτηρίας.

Ετσι λοιπόν (Αγία Τριάδα) εγώ ο αμαρτωλός και ανάξιος δούλος σου, διηγούμενος τα μεγαλεία των θαυμάτων σου, με φόβο και με κατάνυξη αναφωνώ·

Μέγας εισαι Κύριε και θαυμαστά ειναι τα εργα σου και κανένας λόγος δεν ειν᾽ αρκετός να υμνήσει τα θαυμάσιά σου (τρις).

Εσύ, με τη θελησή σου απο την ανυπαρξία στην ύπαρξη οδήγησες τα σύμπαντα, με την δύναμη σου συγκρατείς την κτίση και με την πρόνοιά σου διοικείς τον κόσμο.

Εσύ συναρμολόγησες την κτίση από 4 στοιχεία, στεφάνωσες τον κύκλο του τους με 4 εποχές. Εσένα τρέμουν όλες οι νοερές Δυνάμεις, εσένα υμνεί ο ήλιος, εσένα δοξάζει η σελήνη, γύρω σου στέκονται τα άστρα, σε σένα υπακούει το φως, εσένα φοβούνται οι αβυσσοι, εσένα υπηρετούν οι πηγές.

Εσύ απλωσες τον ουρανό σαν οροφή͵, εσύ στερέωσες τη γη πάνω στα νερά. Εσύ περιέφραξες τη θάλασσα με την αμμο, εσύ διέχυσες τον αέρα που αναπνέουμε. Οι Αγγελικές Δυνάμεις εσένα υπηρετούν. Οι χοροί των Αρχαγγέλων εσένα προσκυνούν. Τα πολυόμματα Χερουβίμ και τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ στέκονται γύρω σου πετώντας κυκλικά, καλύπτοντας το πρόσωπο τους μπροστά στην απρόσιτη δόξα σου.

Εσύ, λοιπόν, που εισαι ο απερίγραπτος, ο ανέκφραστος και ο άναρχος Θεός, ήρθες στη γη, πήρες τη μορφή δούλου και εγινες όμοιος με τους ανθρώπους, επειδή, δεν άντεχες από ευσπλαχνία, Δέσποτα, να βλέπεις να τυραννιέται από το διάβολο το γένος των ανθρώπων, γι’ αυτό, ήρθες και μας εσωσες.

Ομολογούμε την δωρεά σου, διακηρύττουμε το ελεός σου, δεν κρύβουμε την ευεργεσία σου. Ελευθέρωσες την φύση μας από την κατάρα. Αγίασες την παρθενική μήτρα που σε γέννησε. Όλη η δημιουργία σου σε ύμνησε όταν φανερώθηκες.

Εσύ, που εισαι ο Θεός μας, εμφανίστηκες στη γη και συναναστράφηκες τους ανθρώπους. Εσύ, αγίασες και τα ρείθρα του Ιορδάνου, στέλνοντας από τον ουρανό το Πανάγιό σου Πνεύμα και σύντριψες τη δύναμη των δρακόντων που φωλιάζουν στα νερά.

Αυτός λοιπόν, φιλάνθρωπε Βασιλιά, έλα και τώρα με την επιφοιτήσει του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασε το ύδωρ τούτο (τρις).

Και δώσε σ’ αυτό τη χάρη της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου. Κάμε το, πηγή αφθαρσίας, δώρο αγιασμού, να λύνει αμαρτίες, να απομακρύνει αρρώστιες, να εξουδετερώνει δαίμονες, να ειναι ανέγγιχτο από τις διαβολικές δυνάμεις και γεμάτο με αγγελική ισχύ. Ώστε όλοι όσοι το παίρνουν και το χρησιμοποιούν, να το εχουν για καθαρισμό των ψυχών και των σωμάτων τους, για να θεράπευουν τα πάθη τους, για να αγιάζουν τα σπίτια τους και για να ωφελούνται σε κάθε περίσταση.

Επειδή, εσύ εισαι ο Θεός μας, που με το νερό και με το Πνεύμα ανακαίνισες την παλαιωμένη από την αμαρτία φύση μας. Εσύ εισαι ο Θεός μας που με το νερό, στα χρόνια του Νώε, επνιξες την αμαρτία. Εσύ εισαι ο Θεός μας που διαμέσου της θαλάσσης ελευθέρωσες, από τη δουλεία του Φαραώ, με τον Μωυσή, το γένος των Εβραίων.

Εσύ εισαι ο Θεός μας, που έσχισες την πέτρα στην έρημο και έτρεξαν τα νερά και πλημμύρισαν οι χείμαρροι και πότισες το διψασμένο λαό σου. Εσύ εισαι ο Θεός μας που με νερό και φωτιά, στα χρόνια του Ηλία, απάλλαξες τον Ισραήλ από την πλάνη του Βάαλ.

Αυτός, τώρα Δέσποτα, αγίασε και το νερο τούτο, με το Πνεύμα σου το Άγιο (τρις).

Και σε οσους το αγγίζουν η χρίονται με αυτό η το πίνουν, δώσε τον αγιασμό, την ευλογία, την κάθαρση, την υγεία.

Σώσε, Κύριε, τους δούλους σου, τους πιστούς αρχοντές μας. Φύλαξε τους με ειρήνη κάτω από τη σκέπη σου. Υπόταξε, τους εχθρούς μας κάτω από τα πόδια τους. Χάρισέ τους όσα σου ζητούν για τη σωτηρία τους και την αιώνια ζωή.

Θυμήσου Κύριε, τον Αρχιεπίσκοπο και Πατριάρχη μας (…) και την Ιερά μας Σύνοδο, όλους τους πρεσβυτέρους της διακονίας του Χριστού και κάθε ιιερατικο τάγμα. Θυμήσου, Κύριε, το λαό σου που στέκεται γύρω μου, αλλά κι αυτούς που, για εύλογες αιτίες, απουσιάζουν και ελέησε κι αυτούς κι εμάς, σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος.

Ώστε και από τα στοιχεία της φύσεως και από Αγγέλους και από ανθρώπους και από ορατά και από αόρατα, να δοξάζεται το πανάγιό σου όνομα, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.