Αύριο, Τρίτη 28 Δεκεμβρίου, έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, προκειμένου να αναδειχθούν, μεταξύ των οκτώ μητροπολιτών, οι τρεις υποψήφιοι για τη θέση του νέου αρχιεπισκόπου. Η εκλογή του λεγόμενου «Τριπροσώπου» επικεντρώνει το ενδιαφέρον καθώς ουσιαστικά θα είναι πλέον ξεκάθαρο μεταξύ ποιων προσώπων θα επιλέξει η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης.

Σε ό,τι αφορά την διαδικασία, η συνεδρίαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης θα γίνει στο Συνοδικό Μέγαρο του Ηρακλείου. Η ψηφοφορία είναι μυστική και η ψήφος υποχρεωτική. Δεν μπορεί, δηλαδή, κάποιος Μητροπολίτης να ψηφίσει «λευκό». Οι τρεις Μητροπολίτες με τις περισσότερες ψήφους θα συγκροτήσουν το τριπρόσωπο, το οποίο θα τεθεί στην διάθεση της λεγόμενης Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η ανάδειξη του νέου αρχιεπισκόπου θα γίνει ανάμεσα μεταξύ 11 και 13 Ιανουαρίου, οπότε και θα συνεδριάσει η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες η εκλογή θα γίνει την πρώτη ημέρα των συνεδριών, δηλαδή, την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022.
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εν δυνάμει υποψήφιοι είναι όλοι οι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Κρήτης. Ωστόσο, τρεις από όσους θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα φτάσουν στην κάλπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η διαδικασία εκλογής του Αρχιεπισκόπου Κρήτης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 52 του Νόμου 4310/ 2014 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 19 του ν. 4149/1961 (Α΄ 41) «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων».

Σύμφωνα με την παρ. 1 αμέσως μετά τη χηρεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και μέχρι την εκλογή και την εγκατάσταση Αρχιεπισκόπου, καθήκοντα Τοποτηρητή αυτής αναλαμβάνει ο Αρχιερέας, ο οποίος έχει τα πρεσβεία αρχιερωσύνης από τους εν ενεργεία Μητροπολίτες της Εκκλησίας Κρήτης. Συνεπώς με βάσει τα πρεσβεία τοποτηρητής ορίζεται ο Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίος ( 22-2-1990). Ο Τοποτηρητής ανακοινώνει αμελητί τη χηρεία του Αρχιεπισκοπικού θρόνου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Ελληνική Κυβέρνηση με επιστολή στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όπως ορίζει το εδάφιο α της παρ. 2 η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης συνέρχεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη χηρεία του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Κρήτης, σε μόνη συνεδρία, χωρίς διακοπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου υπό την προεδρία του Αρχιερέως, ο οποίος έχει τα πρεσβεία Αρχιερωσύνης, με σκοπό την κατάρτιση, με μυστική ψηφοφορία, του τριπροσώπου για την εκλογή Αρχιεπισκόπου Κρήτης από τους εν ενεργεία Μητροπολίτες της Εκκλησίας Κρήτης.

Την πρόσκληση προς τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, η οποία πρέπει να επιδίδεται προς αυτά με απόδειξη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της συνεδρίας, απευθύνει ο Τοποτηρητής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο έχων τα πρεσβεία Αρχιερωσύνης Αρχιερεύς.

ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης είναι σε απαρτία και ενεργεί εγκύρως την κατάρτιση του τριπροσώπου για την εκλογή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, εάν παρίστανται τουλάχιστον 6 μέλη Αυτής.

Εάν δεν επιτευχθεί η εν λόγω απαρτία, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος συνέρχεται άνευ ετέρου την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Μετά την καθιερωμένη προσευχή και αφού διαπιστωθεί η κατά τα ως άνω απαρτία, διανέμεται ψηφοδέλτιο στο οποίο έχουν αναγραφεί κατά τα πρεσβεία Αρχιερωσύνης τα ονόματα όλων των Μελών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, με τον εκκλησιαστικό τους τίτλο χωρίς άλλο διακριτικό σημείο. Τα ψηφοδέλτια, όπως και οι φάκελοι που διανέμονται, πρέπει να είναι ομοιόμορφα.

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων και ο Γραμματέας, αφού διαπιστώσουν ότι η ψηφοδόχος είναι κενή, τη σφραγίζουν με ισπανικό κερί και θέτουν πάνω σε αυτή την σφραγίδα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και ο Προεδρεύων καλεί τους Αρχιερείς, αρχής γινομένης από τον νεώτερο κατά τα πρεσβεία, να προσέλθουν και να ψηφίσουν. Ο καλούμενος να ψηφίσει, παραλαμβάνει από τον Γραμματέα το φάκελο και το ψηφοδέλτιο και αποσύρεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ώστε να μην είναι ορατός από τους άλλους παρισταμένους και σημειώνει με μελάνη μαύρου ή κυανού χρώματος υποχρεωτικώς τρία ονόματα επιλογής του, με σταυρό στην αρχή κάθε ονόματος και υπογράφει στη σχετική κατάσταση ψηφισάντων.

Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε φακέλους, οι οποίοι σφραγίζονται χωρίς να αναγράφεται ο,τιδήποτε σε αυτούς. Οι φάκελοι παραδίδονται στον Προεδρεύοντα Αρχιερέα, ο οποίος και τους μονογράφει. Στη συνέχεια, τοποθετούνται από τον Γραμματέα στην ψηφοδόχο. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο Προεδρεύων αποσφραγίζει την ψηφοδόχο και έναν προς έναν τους φακέλους, ελέγχει και μονογράφει τα ψηφοδέλτια, τα οποία αριθμούνται με τη σειρά εξαγωγής τους από την ψηφοδόχο, εκφωνεί τα ονόματα που έχουν σημειωθεί με σταυρό σε κάθε ψηφοδέλτιο και ο Γραμματέας καταχωρίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σε σχετικό πρακτικό, αναγράφοντας έναντι του ονόματος κάθε ψηφισθέντος τους αριθμούς των ψηφοδελτίων, με τα οποία ψηφίσθηκε. Τα ψηφοδέλτια που φέρουν οποιουδήποτε είδους διακριτικό σημείο είναι άκυρα, όπως και τα ψηφοδέλτια που έχουν περισσότερους ή λιγότερους από τρεις σταυρούς ή ονόματα που δεν ανήκουν στους εκλογίμους. Σύμφωνα με το πρακτικό διαλογής των ψηφοδελτίων ανακηρύσσονται ως υποψήφιοι για την εκλογή στη θέση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης οι τρεις πρώτοι, οι οποίοι πλειοψήφησαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ εκείνων, οι οποίοι ισοψήφησαν.

ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κάθε ένσταση που προβάλλεται κατά τη συνεδρίαση, υποβάλλεται άμεσα και εγγράφως. Επί των ενστάσεων αυτών αποφαίνεται αιτιολογημένα και ανέκκλητα ο Προεδρεύων. Τόσο οι ενστάσεις όσο και οι επ’ αυτών αποφάσεις καταχωρίζονται στο Πρακτικό.

Ο Γραμματέας χρονολογεί και συντάσσει το σχετικό Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Προεδρεύοντα και από όλους τους μετέχοντες της συνεδρίας Αρχιερείς και καταχωρίζει αυτό στον Κώδικα Πρακτικών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Ο Προεδρεύων υποβάλλει αυθημερόν στον Οικουμενικό Πατριάρχη το καταρτισθέν Τριπρόσωπο, προκειμένου από αυτό η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκλέξει τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης.

Ταυτόχρονα, και πάλιν αυθημερόν, ο Προεδρεύων με επιστολή του στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιεί στην Ελληνική Κυβέρνηση το καταρτισθέν Τριπρόσωπο δηλώνοντας ότι υπεβλήθη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο δια τα κατ’ αυτό περαιτέρω.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατά την πρώτη Συνεδρία της, μετά από τη λήψη της προτάσεως, εκλέγει έναν εκ των προτεινομένων τριών υποψηφίων Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και ανακοινώνει το όνομα του εκλεγέντος στον Προεδρεύοντα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης και ενημερώνει σχετικά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Ο κατά τα ανωτέρω εκλεγείς Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, εγκαθιδρύεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με επιμέλεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η εγκαθίδρυση του εκλεγέντος Αρχιεπισκόπου γίνεται, μετά τη δημοσίευση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, δια της εκκλησιαστικής τελετής της ενθρονίσεως στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά Ηρακλείου.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.