ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ – ΠΩΣ ΑΝΑΓΕΝΝΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ! ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ!! 2 ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ!!!

Όταν απομακρύνθηκε ο Σαούλ από τον Προφήτη Σαμουήλ, και ενώ ανέβαινε στο όρος, συνάντησε ένα χορό Προφητών. Πριν όμως συναντηθεί με τους Προφήτας, αμέσως μετά τον χωρισμό του από τον Σαμουήλ “μετέστρεψεν αυτώ ο Θεός καρδίαν άλλην” (Α΄ Βασιλέων 10/ι: 9). Άλλαξε η καρδιά τού Σαούλ με την ενέργεια τού Θεού…

Αυτό το γεγονός μάς υπενθυμίζει την περίπτωση τών Μαθητών την ημέρα τής Πεντηκοστής, όταν έλαβαν το Άγιον Πνεύμα και εξεδήλωσαν ποικιλοτρόπως τη χαρά τους, σε τέτοιο σημείο ώστε όσοι τούς έβλεπαν έλεγαν ότι είναι μεθυσμένοι. Πραγματικά, όταν το Άγιον Πνεύμα έλθη στην καρδιά τού ανθρώπου, τότε συμβαίνει μια αναγέννηση πνευματική, που εκδηλώνεται ακόμη και στο σώμα…

Το Άγιον Πνεύμα χαριτώνει και αγιάζει όλες τις δυνάμεις τής ψυχής τού ανθρώπου, ήτοι το λογιστικό, το επιθυμητικό και το θυμικό…

Είναι όμως σημαντικό να δούμε και τις φράσεις που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή για να δείξη την μεταστροφή, την αλλαγή και την αναγέννηση τού Σαούλ με την μέθεξη τής ενεργείας τού Αγίου Πνεύματος. Ο Σαμουήλ προφητεύοντας αυτήν την αλλαγή που θα συμβή στον Σαούλ είπε: “και εφαλείται επί σε πνεύμα Κυρίου… και στραφήση εις άνδρα άλλον” (Α΄ Βασ. 10/ι: 6), δηλαδή, όταν θα έλθη το Άγιον Πνεύμα, θα γίνης ένας διαφορετικός άνθρωπος. Και η Αγία Γραφή μάς πληροφορεί ότι μόλις απεχωρίσθησαν ο ένας από τον άλλον, τότε “μετέστρεψεν αυτώ ο Θεός καρδίαν άλλην” (Α΄ Βασιλέων 10/ι: 9). Αυτή η μεταστροφή τής καρδίας έχει την έννοια ότι μετεβλήθη τελείως ο Σαούλ.

Χρειάζεται όμως, νομίζω, να αναλύσουμε ευρύτερα το γεγονός τής αλλαγής που συνέβη στον Σαούλ με την κάθοδο και την έλευση τού Αγίου Πνεύματος, γιατί αυτό συμβαίνει και σε άλλους ανθρώπους.

Κατ’ αρχάς πρέπει να τονισθή ότι το Άγιον Πνεύμα, όπως φαίνεται στην περίπτωση τού Σαούλ, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, ενεργεί μέσα στην καρδιά τού ανθρώπου. Πραγματικά, στην Βιβλικοπατερική Παράδοση η καρδιά είναι το κέντρο τού ανθρώπου, αφού εκεί κατά τρόπο μυστικό και πραγματικό αλληλοπεριχωρείται η ρίζα τής βιολογικής ζωής με την ρίζα τής πνευματικής ζωής. Κατά τον άγιο Νικόδημο τον αγιορείτη, η καρδιά είναι κέντρο φυσικό, αφού αρχίζει πρώτη να λειτουργή και τελευταία σταματά στον ανθρώπινο οργανισμό, κέντρο παραφυσικό, αφού εκεί ενεργούν τα πάθη, και κέντρο υπερφυσικό, αφού εκεί ενεργεί πρωταρχικά η άκτιστη ενέργεια τού Θεού.

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης: Όσοι προσεύχονται θερμά ελκύουν το Άγιο Πνεύμα πάνω τους!

Ο άγιος Διάδοχος ο Φωτικής θα γράψη ότι με το άγιο Βάπτισμα η Χάρη τού Θεού έρχεται στο βάθος τής καρδιάς και δεν φεύγει ποτέ από εκεί. Έτσι στο βάθος τής καρδιάς ενεργεί η Χάρη τού Θεού, ενώ οι δαίμονες ενεργούν στην περιφέρεια ή στο περικάρδιο, όπως λένε οι άγιοι Πατέρες.

Βέβαια, πρέπει να σημειωθή ότι όταν λέμε καρδιά εννοούμε και το σωματικό όργανο τής καρδιάς, αλλά και την λεγομένη πνευματική καρδιά, την βαθεία καρδία, που ενεργεί στο βάθος τής βιολογικής καρδιάς. Έτσι όταν κανείς αγωνίζεται να συγκεντρώση τον νου του μέσα στην καρδιά, τότε ο νους με την επιστροφή του βρίσκει πρώτα την βιολογική καρδιά, δηλαδή η προσοχή τού ανθρώπου συγκεντρώνεται στην βιολογική καρδιά, και στην συνέχεια βρίσκει την λεγόμενη πνευματική καρδιά. Αυτή δε η πνευματική καρδιά είναι η συνισταμένη τών δυνάμεων τής ψυχής, ήτοι τού λογιστικού, τού επιθυμητικού και τού θυμικού.

Ο άνθρωπος που μετανοεί αισθάνεται την αλλαγή τής καρδιάς του. Γι’ αυτό ο Προφητάναξ Δαυΐδ προσεύχεται: “καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου” (Ψαλμός ν΄ 12).

Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι στην καρδιά τού ανθρώπου εγγράφεται ο νόμος τού Θεού. Γράφει: “η επιστολή ημών υμείς εστε, εγγεγραμμένη εν ταις καρδίαις ημών, γινωσκομένη και αναγινωσκομένη υπό πάντων ανθρώπων, φανερούμενοι ότι εστέ επιστολή Χριστού διακονηθείσα υφ’ ημών, εγγεγραμμένη ου μέλανι, αλλά Πνεύματι Θεού ζώντος, ουκ εν πλαξί λιθίναις, αλλά εν πλαξί καρδίας σαρκίνας” (Β΄ Κορ. 3/γ: 2-3).

Επίσης ο ίδιος ο Απόστολος, χρησιμοποιώντας προφητεία τού Προφήτου Ιερεμίου που πραγματοποιήθηκε στον καιρό τής παρουσίας τού Χριστού και τής καθόδου τού Αγίου Πνεύματος, γράφει: “ότι αύτη η διαθήκη ην διαθήσομαι τω οίκω Ισραήλ μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος: διδούς νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών, και επί καρδίας αυτών επιγράψω αυτούς, και έσομαι αυτοίς εις Θεόν, και αυτοί έσονταί μοι εις λαόν” (Εβρ. 8/η: 10).

Μέσα στην καρδιά γίνεται η νοερά προσευχή και εκεί ο άνθρωπος αποκτά βεβαίωση τής υπάρξεως και ενεργείας τής Χάριτος τού Θεού. Γι’ αυτό και ο Απόστολος Παύλος τονίζει εμφαντικά: “καλόν γαρ χάριτι βεβαιούσθαι την καρδίαν” (Εβρ. 13/ιγ: 9).

Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Το Άγιο Πνεύμα, η δύναμη των Αποστόλων»

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ – ΠΩΣ ΑΝΑΓΕΝΝΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ! ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ!! 2 ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ!!!

Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα για προστασία, φώτιση και έλεος
Βασιλεύ ουράνιε, φιλάνθρωπε, φιλόδωρε τε και μεγαλοδύναμε, ευσυμπάθητε και πολυέλεε, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, επίβλεψον ευμενώς εξ ιερών υψωμάτων της αγίας δόξης Σου επί την εμήν ταλαιπωρίαν και ταπεινότητα εν τη παρούση ημέρα και ώρα και εν παντί καιρώ και τόπω, ενώ αναξίως επικέκλημαι το σον πανάγιον και προσκυνητόν όνομα, και μη βδελύξη με, φιλάγαθε, δια τας από βρέφους μέχρι του νυν ατόπους πράξεις και αλογίας και αμαρτίας μου.

Αλλ’ ως συνήργησας πάλαι τω Μανασσή και τω Δαβίδ προς μετάνοιαν, ως τω ευγνώμονι ληστή επί του σταυρού, ως τη πόρνη προς επιστροφήν αγαθήν… ως και νυν και εώς της συντελείας του αιώνος πάσι τοις βουλομένοις προς αρετήν και θείον φόβον επικουρείς, ούτω καμοί τω αμαρτωλώ βοήθησον επί την σην ιλαρότητα και την χάριν προστρέχοντα.

Ανάγαγέ με εκ βυθού της ματαιότητος και της αβύσσου της αγνοίας και της πωρώσεως, ο ελευθερώσας τον κόσμον από της πλάνης του εχθρού.

Αγίασόν με τη ζωοποιώ δυνάμει Σου, η αγιαστική φύσις, το προαιώνιον φως, παρ’ ου πάσα επί την κτίσιν η των αγαθών χορηγία πηγάζεται. Φλέξον μου τον άμετρον συρφετόν των παραπτωμάτων, ο συμφλέξας τας μηχανάς του αποστάτου δράκοντος τω πυρί της αΰλου Σου Θεότητος.

Σύντριψον την κεφαλήν αυτού υπό τους πόδας Σου εν ειρήνη, όπλοις φωτός περιστοίχισον, θυρεώ πίστεως περιφρούρησον, θώρακι δικαιοσύνης περιχαράκωσον, ρήματι Θεού το στόμα μου καθαγίασον.

Πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου, και πνεύματι ηγεμονικώ το της εμής διανοίας ολισθηρόν στήριξον, στέψον με νοητώς αιωνίω στέφανω δόξης και τιμής της παρά σοι τω χορώ των ιερών αρετών με καταγλάϊσον, ο συνέχων πάσαν την δύναμιν των ουρανών δόξασόν με, παράκλητε αγαθέ, τοις σοις ποικίλοις χαρίσμασι, δώρησέ μοι πνεύμα σοφίας, συνέσεως, καλής ισχύος, γνώσεως, ευσεβείας, φόβου Θεού θρέψον με τοις αγίοις Σου καρποίς, ο εμπιπλών παν ζώον ευδοκίας και χάριτος εγκράτεια και απάθεια την εμήν ζωήν εξασφάλισον, πραότητος ιλαρότητι την καρδίαν αγάθυνον, πίστεως στερεότητι την οικίαν της ψυχής οικοδόμησον, αγαθοσύνης, γαλήνη τους λογισμούς συντήρησον, χρηστότητος συμπαθεία την αγνώμονά μου προαίρεσιν μάλαξον, ειρήνην γλυκείαν ταις δυνάμεσι της εμής ψυχής δώρησαι, χαρά τελεία την εξ αμαρτίας μοι λύπην αφάνισον, και δια της εις τον πλησίον καθαράς αγάπης προς την σην αγάπην με τελείωσον.

Αμήν.

Αγία Γερόντισσα Γαβριηλία: Ομιλεί για την ζωή, τον θάνατο, το Άγιο Πνεύμα (ΒΙΝΤΕΟ)

Προσευχή εις το Άγιον Πνεύμα

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα το Άγιον, ελθέ μεθ’ ημών και αγίασον ημάς. (Ιωαν. ιδ’ 17).

Πνεύμα Οδηγητικόν, οδήγει ημάς επί τρίβους δικαιοσύνης. (Ιωαν. ιδ’ 17).

Πνεύμα Διδακτικόν, κατάστησον ημάς διδακτούς Θεού. (Α’ Κορ. β’ 13).

Πνεύμα Αληθείας, αποκάλυπτε εις ημάς τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. (Ιωαν. ιδ’ 17).

Πνεύμα Σοφίας, διάνοιγε τους οφθαλμούς της διανοίας μας ίνα κατανοή τα θαυμάσια εκ του Νόμου Σου. (Α’ Κορ. ιβ 8 – Ψαλμ. 118).

Πνεύμα Συνέσεως, απομάκρυνε την αφροσύνη μας. (Β’ Τιμ. α’ 7).

Πνεύμα Υπομνηματικόν, υπενθύμιζε εις ημάς τον υψηλόν μας προορισμόν. (Ιωαν.ιδ’. 17)

Πνεύμα Παράκλητον, ενίσχυε ημάς εις τας θλίψεις του βίου τούτου. (Ιωαν. ιδ’ 17).

Πνεύμα Ευθές, εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις ημών. (Ψαλ. Ν’ 12).

Πνεύμα Δυνάμεως, ενίσχυε ημάς εις την άρσιν του καθ’ ημέραν σταυρού μας. (Πραξ. α’ 8).

Πνεύμα Φωτός, καταύγαζε τα σκότη της νυκτός της παρούσης ζωής.

Πνεύμα Ερευνητικόν, ερευνόν και ετάζον καρδίας και νεφρούς, χάριζε εις ημάς συνείδησιν αγαθήν. (Α’ Κορ. β’ 10).

Πνεύμα Λαλούν, λάλει αγαθά εις τας καρδίας ημών. (Ματθ. ι’ 20).

Πνεύμα Ζωοποιούν, ανόρθωσον τα εκ της αμαρτίας παραλελυμένα και νεκρά μας μέλη. ( Ιωαν. ς’ 63).

Πνεύμα Πληρούν, πλήρωσον τας καρδίας ημών, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. (Λουκ. α’ 41).

Πνεύμα Προφητικόν, χάριζε εις ημάς παρρησίαν προφήτου εις τας πονηράς κα δυσκόλους ημέρας μας. (Πραξ. α’ 16).

Πνεύμα Υιοθεσίας, κάμε να κράζωμεν εκ βάθους καρδίας, Αββά ο Πατήρ. (Ρωμ. η’ 15).

Πνεύμα Ελευθερίας, ελευθέρωσον ημάς από τα σύγχρονα είδωλα . (Β’ Κορ.γ’ 17).

Πνεύμα Συναντιλήψεως, γίνου αντιλήπτωρ εις τας ασθενείας μας. (Ρωμ. η’ 26).

Πνεύμα Μεσιτικόν, μεσίτευε υπέρ ημών «στεναγμοίς αλαλήτοις». (Ρωμ. η’ 26).

Πνεύμα Αγάπης, δημιούργησε εντός ημών καρδίας παλλομένας από αγάπην και αφοσίωσιν. (Β’ Τιμ. α’ 7).

Πνεύμα Μαρτυρούν, κατάστησέ μας ζώσαν μαρτυρίαν Ιησού Χριστού εις την εποχήν μας. ( Εβρ. ι’ 15).

Πνεύμα Κύριον, αποκάλυψον εις ημάς την αληθινήν Σου λατρείαν . (Α’ Κορ. ιβ’ 5).

Πνεύμα Κατασκηνούν, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. (Α’ Κορ. ς’ 19).
Και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος,
Και σώσον Αγαθέ τας ψυχάς ημών.
Αμήν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.