ΕΛΛΑΔΑ-ΝΕΑ: Τη αυτή ημέρα μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Ευσταθίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας της μεγάλης.

O βίος του Αγίου

Ούτος ο θείος Ομολογητής Ευστάθιος ήτον κατά τους χρόνους του πρώτου εν τοις βασιλεύσι των Χριστιανών Κωνσταντίνου του Μεγάλου εν έτει τκδ’ [324]. Εκατάγετο δε από την Σίνδην την εν Παμφυλία, καθώς λέγει ο Ιερώνυμος εν τω περί Εκκλησιαστικών Συγγραφέων. Ο δε Νικήτας λέγει, ότι εκατάγετο από την Μακεδονίαν της Φιλίππου.

Διδάσκαλος δε ων ο Άγιος ούτος, έπεμπε με τον λόγον της σοφίας του τας ακτίνας της Ορθοδοξίας εις όλην την οικουμένην. Ούτος ήτον παρών και εις την εν Νικαία πρώτην και Οικουμενικήν Σύνοδον, την συγκροτηθείσαν εν έτει τκε’ [325], κρατύνων μεν το δόγμα της ευσεβείας και Ορθοδοξίας, ελέγχων δε και ανατρέπων τους Αρειανούς. Οι οποίοι επί της μιας φύσεως της Αγίας Τριάδος τομήν και διαίρεσιν εισήγαγον οι άφρονες, τον Υιόν του Θεού κτίσμα λέγοντες, και χωρίζοντες αυτόν από την ουσίαν και τιμήν και αξίαν του ομοουσίου Πατρός του.

Όθεν δια την ένθεον αυτού παρρησίαν, και δια τον ζήλον οπού είχεν υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως, εφθόνησαν αυτόν Ευσέβιος ο Νικομηδείας, και Θέογνις ο Νικαίας, και Ευσέβιος ο Καισαρείας, και όσοι άλλοι ήτον κοινωνοί της αρειανικής βλασφημίας, ή μάλλον ειπείν, αθεΐας. Όθεν σχηματισθέντες, ότι τάχα έχουν να υπάγουν εις τα Ιεροσόλυμα, επήγαν εις την Αντιόχειαν, και εκεί συνέδριον συγκροτήσαντες, εκάθηραν τον Άγιον. Ίνα δε φανούν, ότι με εύλογον αιτίαν εκάθηραν αυτόν, τι εκατασκεύασαν οι πολυμήχανοι;

Έδωκαν δώρα μεγάλα εις μίαν πόρνην, έχουσαν παιδίον νεογέννητον, και έπεισαν αυτήν να ειπή ψευδώς, ότι με τον Άγιον το εγέννησεν. Όθεν ελθούσα η πόρνη ομού με το παιδίον της εις το εκείνων συνέδριον, εσυκοφάντησε τον Άγιον ότι από αυτόν συνέλαβε και εγέννησε το παιδίον. Οι δε δόλιοι εκείνοι Αρχιερείς, δεν εζήτησαν άλλας μαρτυρίας, αλλά μόνον έδωκαν όρκον εις την γυναίκα και αρκεσθέντες εις τούτο, ευθύς εποίησαν την καθαίρεσιν του Αγίου. Και ου μόνον τούτο, αλλά πείθουσι και τον βασιλέα (τον Μέγαν Κωνσταντίνον δηλαδή) να εξορίση τον Άγιον (1).

Όθεν επέμφθη ο μακάριος Ευστάθιος εις τους Φιλίππους δια μέσου της Θράκης, και εκεί ετελείωσε την ζωήν του.

Ύστερον δε από εκατόν χρόνους, κατά τας ημέρας του βασιλέως Ζήνωνος εν έτει υοζ’ [477], ανεκομίσθη το άγιον αυτού λείψανον, και επέμφθη εις την Αντιόχειαν. Τότε όλον το πλήθος εχύθη έξω από την πόλιν έως δεκαοκτώ μίλια, και υπεδέχθη αυτό ευλαβώς με ύμνους και φώτα και θυμιάματα. Τούτον τον Άγιον ετίμησε με εγκώμιον και ο θείος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέγουσι δε, ότι η γυναίκα εκείνη, οπού εσυκοφάντησε τον μέγαν τούτον Ευστάθιον, έπεσεν εις χαλεπήν ασθένειαν. Όθεν ωμολόγησε μεν, ότι αδίκως διέβαλε και εσυκοφάντησε τον Άγιον, εφανέρωσε δε και τα ονόματα των Αρειανών Αρχιερέων, οι οποίοι την εκατάπεισον με άσπρα, να ειπή κατά του Αγίου την συκοφαντίαν ταύτην, και να κάμη τον όρκον με παραλογισμόν. Είπε δε και τούτο, ότι το νεογέννητον εκείνο παιδίον, το συνέλαβεν από ένα χαλκέα, ονομαζόμενον Ευστάθιο

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.