ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΝΕΑ: Λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορά τα οχήματα που ανήκουν στο Άγιο Όρος και μπορούν να κινηθούν μόνο εντός της χερσονήσου του Άθω δίνει άρθρο που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την απόκτηση άδειας οδήγησης το οποίο και αναμένεται να ψηφιστεί αυτή την εβδομάδα.

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση ορίζεται ότι τα οχήματα του Αγίου Όρους μπορούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με… άδεια εξόδου να κινηθούν στους δημόσιους δρόμους.

Ειδικότερα το άρθρο 49 του νομοσχεδίου αναφέρει ότι: «Τα αυτοκίνητα οχήματα κάθε κατηγορίας που εισάγονται από τα Ιερά Σκηνώματα του Αγίου Όρους και προορίζονται να καλύψουν τις μεταφορικές και λοιπές ανάγκες τους και να κυκλοφορούν αποκλειστικά εντός του Αγίου Όρους ταξινομούνται και λαμβάνουν στοιχεία κυκλοφορίας, δηλαδή ειδική άδεια κυκλοφορίας και ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας, από τις υπηρεσίες της Ιερής Κοινότητας του Αγίου Όρους.

Στα αυτοκίνητα οχήματα που ταξινομούνται σύμφωνα διενεργείται πλήρης εκούσιος τεχνικός έλεγχος και εκδίδεται Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) κατά αντιστοιχία με την ισχύουσα υπουργική απόφαση για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 18 και 19 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49).

Τα αυτοκίνητα επιτρέπεται να κυκλοφορούν εκτός του Αγίου Όρους υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Ο αποκλειστικός σκοπός της εξόδου του αυτοκινήτου οχήματος από το Άγιο Όρος είναι ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος σε Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) ή η συντήρηση ή επισκευή του σε συνεργείο εντός της Ελληνικής Επικρατείας.

(β) Η έξοδος πραγματοποιείται για καθορισμένη χρονική περίοδο που ξεκινάει την ημέρα του προγραμματισμένου τεχνικού ελέγχου, συντήρησης ή επισκευής και λήγει την επομένη της ημέρας περάτωσης των εργασιών τεχνικού ελέγχου, συντήρησης ή επισκευής.

(γ) Το αυτοκίνητο όχημα διαθέτει ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του π.δ. 237/1986, η οποία βρίσκεται επί του οχήματος

(δ)Για την έξοδο από το Άγιο Όρος εκδίδεται άδεια εξόδου από την οικεία Μοναστηριακή Αρχή, που αναγράφει τον οδηγό, τον τόπο προορισμού, τον σκοπό και την εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της εξόδου. Η άδεια εξόδου επικυρώνεται από την Ιερά Επιστασία και από τις Τελωνειακές και Λιμενικές Αρχές κατά την έξοδο του αυτοκινήτου οχήματος εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτής της παραγράφου και βρίσκεται διαρκώς στο όχημα διαθέσιμη για έλεγχο.

Δεν επιτρέπεται εκτός του Αγίου Όρους η διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγά οχήματα που φέρουν τα στοιχεία κυκλοφορίας της παρ. 1, καθώς και η διενέργεια επιβατικών μεταφορών με κόμιστρο και η μεταφορά προσώπων που δεν εγκαταβιούν στο Άγιο Όρος με επιβατηγά αυτοκίνητα που φέρουν τα στοιχεία κυκλοφορίας της παρ. 1, εκτός των οδηγών που αναφέρονται στην παρ. 3.5 του παρόντος

Σε περίπτωση κυκλοφορίας των αυτοκινήτων εκτός του Αγίου Όρους κατά παράβαση των όρων της άδειας εξόδου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των άρθρων 103 και 104 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) «Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)». Για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζεται το κυρωτικό πλαίσιο του ν.2696/1999, όπως ισχύει ανάλογα με την παράβαση και λαμβάνονται ως στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών κατά τον Κ.Ο.Κ. τα εκδιδόμενα στοιχεία κυκλοφορίας της παρ. 1.Οι τελωνειακές αρχές επιβάλλουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, τις κυρώσεις του άρθρου 137 παρ. Γ 7 του Ν.2960/01 (Α΄ 235) «Εθνικός τελωνειακός Κώδικας», εφόσον συντρέχουν οι όροι εφαρμογής του.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.