ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΕΡΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Τεκνία μου ἠγαπημένα, «Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παρρησία…» (Κυριακή τῆς Τυρινῆς, Δοξαστικό τῶν Αἴνων). Ὁ Ἱερός Ὑμνῳδός σαλπίζει μέν, διά μίαν εἰσέτι φοράν, τήν ἔναρξιν τῆς εἰσόδου ἡμῶν εἰς τό πνευματικόν στάδιον τῶν ἀρετῶν, τονίζει δέ, τούς τέσσαρας στόχους.

Τήν νίκην κατά τῶν δαιμόνων, τήν πάνοπλον ἐγκράτειαν, τήν εὐπρέπειαν τῶν Ἀγγέλων καί τήν πρός Θεόν παρρησίαν. Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τά τέσσαρα αὐτά σημεῖα συνδέονται ἀρρήκτως τό ἕνα μέ τό ἄλλον. Ἡ ἐγκράτεια, ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται μέ τήν νηστείαν ψυχῆς τε καί σώματος, μᾶς δίδει τά ἐχέγγυα νά «πολεμήσωμεν» τούς δαίμονας καί κατ’ ἐπέκτασιν τούς πονηρούς λογισμούς καί τάς πονηράς πράξεις, καί νά τούς νικήσωμεν, χάριτι Θεοῦ, ἐάν θέλωμεν νά δοῦμε «ἐν ἁγνῇ ψυχῇ καί καθαρᾷ καρδίᾳ» τό πρόσωπον Ἐκείνου.

Ἐξ ἄλλου, ἡ ἐνθύμησις τῆς πτώσεως τῶν Πρωτοπλάστων ἀπό τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς διά τῆς ἐλευθέρας βουλήσεώς των, κατ’ οὐσίαν, ἕνα σκοπόν ἔχει• τήν ὑπόδειξιν ὅτι, ὁμοίως, διά τῆς ἐλευθέρας βουλήσεώς των, οἱ ἄνθρωποι δύνανται νά ἐπανακτήσουν αὐτόν τόν Παράδεισον τῆς τρυφῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πλέον. Τοῦτο ἐπιτυγχάνεται διά τοῦ Μυστηρίου τῆς μετανοίας, διά τῆς προσελεύσεως εἰς τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας καί μάλιστα εἰς τό Ποτήριον τῆς Ζωῆς, τήν Θείαν Κοινωνίαν, διά τῆς διαρκοῦς ἐκζητήσεως τοῦ ἐλέους καί τῆς συγχωρήσεως τοῦ Θεοῦ. Πρό αὐτῆς τῆς συγχωρήσεως, ὅμως, ἄς ζητήσωμεν συγχώρησιν ἡμεῖς ἀπό τούς ἀδελφούς ἡμῶν καί ἄς συγχωρήσωμεν προθύμως τά ἰδικά των λάθη. Προϋπόθεσις τῆς κατακτήσεως αὐτοῦ τοῦ στόχου εἶναι ἡ καλλιέργεια τοῦ πνεύματος τῆς ταπεινώσεως. Οἱ Πατέρες τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας διδάσκουν ὅτι μήτηρ πασῶν τῶν ἀρετῶν εἶναι ἡ ταπείνωσις.

Αὐτή, τό λοιπόν, εἶναι καί ἡ ἰδική μου εὐχή πρός ὑμᾶς, τά τεκνία μου, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό στάδιον τοῦ ἀγῶνος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς· ἡ εἰλικρινής προσπάθεια ἀποβολῆς τοῦ ἐγωϊστικοῦ πνεύματος καί ἡ κατάκτησις τοῦ θείου ἐλέους διά τῆς συγχωρήσεως καί τῆς ἐξομολογήσεως, εἰς τρόπον ὥστε νά προσκυνήσωμεν καθώς ἁρμόζει τά Σεπτά Πάθη καί νά κατανοήσωμεν ἀληθῶς τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν. Καλόν Πνευματικόν ἀγῶνα!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΔΕΡΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.