κ. Γεώργιος Κρίππας, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών – Συνταγματολόγος, Νομικός Σύμβουλος της ΠΕΘ

ΣΥΝΟΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - 23 Σεπτεμβρίου 2016, Δημαρχείο Αμαρουσίου «Προβληματική του νέου προγράμματος των Θρησκευτικών. Μία νεοφανής πρακτική μέσα στην ελληνορθόδοξη παράδοσή μας».

Βάσει του νόμου (Νόμος 1363/38 ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως) ο προσηλυτισμός απαγορεύεται και τιμωρείται ποινικώς. Επίσης απαγορεύεται και από το άρθρον 13 παρ. 1 του Συντάγματος.
Αυτό σημαίνει, ότι η διάταξη του νόμου που τιμωρεί τον προσηλυτισμό δεν επιτρέπεται, να καταργηθεί. Προσηλυτισμός σημαίνει άμεση ή έμμεση προσπάθεια ή προσέγγιση κάποιου προς τον σκοπό, όπως πεισθεί, να μεταβάλει θρησκεία διά χρησιμοποιήσεως οποιασδήποτε μεθόδου π.χ. διά υποσχέσεων, αμοιβών, προσφορών, παραπλανήσεως, εξαπατήσεως κ.λ.π. ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έστω και αν δεν αναφέρεται ρητώς εις τον νόμο.

Η ελληνική διάταξη περί προσηλυτισμού έχει αναγνωρισθεί και από το Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο και έχει επικυρώσει και τρεις καταδίκες επί προσηλυτισμώ επιβληθείσες υπό ελληνικών δικαστηρίων.

Ερχόμεθα τώρα σε ένα ειδικό πεδίο του προσηλυτισμού εσχάτως εισαγόμενο εις την εκπαίδευση. Ως γνωστόν το Υπ.Παιδείας εισάγει εις τα σχολεία ένα μάθημα «πολυθρησκευτικό», διά του οποίου οι μαθητές ωθούνται εις το να διδάσκονται όχι την ιδικήν τους θρησκεία αλλά και πολλές άλλες θρησκείες. Αποτελεί αυτό άσκηση προσηλυτισμού ή όχι; Αν οι συνοδεύουσες το μάθημα αυτό προτάσεις και εισηγήσεις εφρόντιζαν να μας επεξηγήσουν, ότι δι΄ αυτού δεν ασκείται προσηλυτισμός, θα ελέγχαμε τις απόψεις τους αυτές και αν καταλήγαμε ότι διά του νέου μαθήματος δεν ασκείται προσηλυτισμός, θα αποδεχόμεθα τις απόψεις τους. Όμως οι απόψεις τους λένε τα εντελώς αντίθετα, ήτοι ομολογούν (έστω εμμέσως) ότι διά του νέου μαθήματος επιδιώκεται οι μαθητές να προσέλθουν σε νέες θρησκείες και να μην είναι εντεταγμένοι σε μία θρησκεία (δηλ. εις την Ορθόδοξη Χριστιανική). Ιδού λοιπόν μερικά βασικά αποσπάσματα συνοδεύοντα την εισαγωγή του μαθήματος αυτού συνταγέντα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο εισηγήθη το νέο μάθημα και απεδέχθη ο Υπουργός Παιδείας:

«Ένα μάθημα θρησκευτικών (εννοεί το της Ορθοδόξου Χριστιανικής θρησκείας) που στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην εξοικείωση των μαθητών με μία μόνο θρησκευτική παράδοση έχει πλέον φθάσει στα όριά του»
« Οι μαθητές είναι ανάγκη να μην διαποτίζονται σε μία θρησκευτική άποψη»

«Το νέο μάθημα των θρησκευτικών έχει σκοπό, να αφυπνίσει την αντίληψη του μαθητή, ώστε να συνειδητοποιήσει τις θρησκευτικές προκατανοήσεις του, δηλαδή την λανθάνουσα μερικώς αρθρωμένη θρησκευτική του παράδοση. Να τον βοηθήσει να μετακινηθεί από τις προκατανοήσεις του και να διαλεχθεί με τις αφηγήσεις και τον λόγο βασικών θρησκευτικών αλλά και κοσμικών παραδόσεων που αρνούνται την θρησκευτική αλήθεια».

«Οι μαθητές είναι ανάγκη να μη διαποτίζονται σε μία θρησκευτική άποψη, όποτε το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών τους προσφέρει ευκαιρίες να μελετήσουν και να στοχαστούν επάνω σε διαφορετικές θρησκευτικές και φιλοσοφικές θεωρήσεις». Ως προς το δεδομένο ότι οι μαθητές είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι οι εισηγητές του προγράμματός μας αναφέρουν ότι οι μαθητές εκ τούτου είναι «χειραγωγημένοι» και πρέπει, να «χειραφετηθούν». Ειδικότερόν μας αναφέρουν ότι οι μαθητές που θα διδαχθούν την νέαν ύλη πρέπει:

«Να προβληματισθούν και να αρχίσουν, να αμφισβητούν το κύρος και την αλήθεια της θρησκείας, εις την οποίαν ανήκουν και επίσης να αρχίσουν, να προσβλέπουν προς άλλη θρησκεία υπολογίζοντες ότι είναι εγκυρότερη της ιδικής τους»
Δεν νομίζω ότι χρειάζονται και άλλα αποσπάσματα από τις προτάσεις του ΙΕΠ περί του νέου μαθήματος των θρησκευτικών.

Τα ως άνω στοιχεία αποτελούν βεβαίως ρητήν ομολογίαν, ότι το νέο μάθημα των θρησκευτικών αποτελεί προσπάθεια έστω έμμεση (ο νόμος τιμωρεί και την έμμεσον προσέγγιση του προσηλυτιζομένου) προσηλυτισμού. Προς πλήρη ενημέρωση του ακροατηρίου επισημαίνουμε μερικά άλλα στοιχεία του εγκλήματος του προσηλυτισμού. Το παρόν έγκλημα τιμωρείται ως τετελεσμένο καίτοι ευρίσκεται εις το στάδιον της αποπείρας. Και τούτο διότι ο νόμος τιμωρεί την απόπειρα (δηλ. την προσπάθεια) κάποιου να προσεγγίσει άλλον προς τον σκοπόν μεταβολής του θρησκεύματός του. Και όχι το τετελεσμένο έγκλημα. Το αδίκημα τιμωρείται έστω και αν ο σκοπός προσεγγίσεως του προσηλυτιζομένου δεν επιτευχθεί (όσες αξιόποινες πράξεις τιμωρούνται εφ’ όσον διαπράττονται «προς τον σκοπόν να…………….» ο σκοπός δεν απαιτείται να πραγματοποιηθεί). Οι τρόποι προσεγγίσεως αναφέρονται εις το νόμο ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αλλά και κάθε άλλο μέσον ή τρόπος που χρησιμοποιείται προς προσέγγιση, είναι αξιόποινος.
Τέλος, ο νόμος θεωρεί ως ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίπτωση τον προσηλυτισμό, εάν γίνεται εντός σχολείων.

Από έρευνα που έγινε διαπιστούται, ότι κάποιος ή κάποιοι από τους προτείναντες την νέαν ύλη του μαθήματος των θρησκευτικών ανήκουν σε αιρέσεις όπως η αίρεση Αριγκάτου κ.λ.π. Είναι σαφές ότι εφ’ όσον είναι αρμόδιοι να καταστρώσουν νέαν ύλη του μαθήματος των θρησκευτικών, οφείλουν, να δώσουν πλήρη στοιχεία των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Όχι βεβαίως διότι απαγορεύεται, να ανήκουν σε όποια θρησκεία επιθυμούν ή επιλέγουν (άλλωστε εις την Ελλάδα έχουμε ανεξιθρησκεία), αλλά αφού τυγχάνουν αρμόδιοι να εισηγηθούν νέο μάθημα θρησκευτικών, η υπηρεσία τους πρέπει να γνωρίζει τις πεποιθήσεις τους, διότι πρέπει, να επιλέξει διά την θέση αυτήν τους ικανοτέρους και εκείνη θα κρίνει ποίον θεωρεί ικανότερον και όχι οι ίδιοι. Όπως εάν το κράτος θέλει π.χ. να προσλάβει κάποιον διπλωμάτη, εκείνο θα κρίνει κατά πόσον γνωρίζει επαρκώς ξένες γλώσσες ή κατά πόσον είναι ικανός, να χειρισθεί διπλωματικά θέματα κ.λ.π και πάντα με ιδικά του κριτήρια κ.ο.κ..Το ίδιο ισχύει και διά κάθε άλλη υπηρεσία και φυσικά και διά τα στελέχη του ΙΕΠ. Επομένως τα εν λόγω στελέχη δεν δικαιούνται τα ίδια να καθορίζουν τα προσόντα διορισμού τους και να αναφέρουν ή να αποσιωπούν όποια εκείνοι κρίνουν ανακοινώσιμα ή όχι. Επομένως διά τα πρόσωπα αυτά συντρέχει λόγος σοβαρός επί της ικανότητός τους και χρησιμότητός τους διά την θέση που κατέχουν, επηρεάζων ευθέως και τις προς το Υπουργείο Παιδείας προτάσεις τους.
 

Γιώργος Λακαφώσης

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.