Στο μικροσκόπιο της Ιεράς Συνόδου μπαίνουν τα μοναχολόγια όπως αποκαλύπτει το "ΕΚΚΛΗΣΙΑ online". Με απόφασή της η ΔΙΣ αναθέτει στους κατά τόπους Μητροπολίτες τον έλεγχό τους και ορίζει επτά συγκεκριμένες εντολές. 

Αναλυτικά η απόφαση της Συνόδου: 

Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, της 1ης μηνός Απριλίου ε.ε., γνωρίζομεν υμίν, ότι η Ιερά Σύνο-δος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, απεφάσισεν όπως συστήση εις τους κατά τόπους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τον έλεγχον τηρήσεως των διατάξεων του άρθρου 56 του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/1977 ΦΕΚ Α΄ 146), του Βασιλικού Διατάγματος της 28.7.1858 (ΦΕΚ 42/15.9.1858) και των Ιερών Κανόνων περί τα μοναχολόγια των Ιερών Μονών και Ησυχαστηρίων και της διαδικασίας εγγραφής ή διαγραφής και μεταπέμψεως μοναχού από Ιεράς Μονής προς ετέραν Ιεράν Μονήν της αυτής ή ετέρας Μητροπολιτικής επαρχίας. Υπενθυμίζεται, προσέτι, ότι δέον όπως εις πάσαν Ιεράν Μητρόπολιν, τηρήται αντίγραφον του μοναχολογίου εκάστης Ιεράς Μονής και Ησυχαστηρίου.

Εκ των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται:

1. Ότι δεν επιτρέπεται μοναχός να μην είναι εγγεγραμμένος εις το μοναχολόγιον Μονής ή Ησυχαστηρίου.
2. Ότι εάν πάντως μοναχός, μη εγγεγραμμένος εις Μονήν, περιέρχηται εν τω κόσμω, διατάσσεται υπό του επιχωρίου Μητροπολίτου να εγκαταβιώση εις τινα Μονήν, εις το μοναχολόγιον της οποίας και εγγράφεται.
3. Ότι απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητος του απολυτηρίου γράμματος η έκδοσίς του διά κληρικόν ή μοναχόν, άνευ προηγουμένης εγγράφου συγκαταθέσεως του Αρχιερέως του τόπου, εις ον θα αποκατασταθή ο κληρικός, προκειμένου δε περί μοναχού και άνευ κανονικής βεβαιώσεως περί της μελλούσης εγγραφής αυτού εις το μοναχολόγιον της εις ην πρόκειται να εγγραφή Μονής.
4. Ότι το απολυτήριον γράμμα («απολυτική επιστολή» Κανών ρς΄ της εν Καρθαγένη Συνόδου καλουμένη και ως «απολυτήριον γράμμα», άρθρα 56 παρ. 6 ν. 590/1977, 16 παρ. 1 Κανονισμού 230/ 2012, ΦΕΚ Α΄ 73) εκδίδεται εντός του κανονικού εδάφους της Εκκλησίας της Ελλάδος, προκειμένου περί κληρικών υπό του επιχωρίου Μητροπολίτου και προκειμένου περί μοναχών υπό του Μητροπολίτου ή του Ηγουμένου, κατόπιν όμως αποφάσεως του Ηγουμε-νοσυμβουλίου και προηγουμένης εγκρίσεως του οικείου Μητροπολίτου (ερμηνεία  Βαλσαμώνος υπό τον Κανόνα π΄ της εν Καρθαγένη Συνόδου).
5. Ότι αντίγραφον του μοναχολογίου των Ιερών Μονών και Ησυχαστηρίων δέον να τηρήται και εις την οικείαν Ιεράν Μητρόπολιν.
6. Ότι το μοναχολόγιον δέον να αναγράφη τα στοιχεία της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου Ζ΄ του Β.Δ/τος 28.7.1858 (ΦΕΚ 42), ήτοι ονοματεπώνυμον, εθνικότητα, ηλικίαν, ημερομηνίαν προσελεύσεως εις την Μονήν, ημερομηνίαν κουράς και μοναχικόν βαθμόν.
7. Ότι αι εγγραφαί εις το μοναχολόγιον δέον να στηρίζωνται εις αντιστοίχους αρμοδίως εκδοθείσας βεβαιώσεις περί κουράς του μοναχού ή εις απολυτήριον γράμμα κ.λπ., ώστε να αποδεικνύηται η κατά τους Ιερούς Κανόνας προσήκουσα εγγραφή ή διαγραφή εις το μοναχολόγιον.

Παρακαλούνται οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται, όπως συνεργασθούν με τα αρμόδια Ηγουμενοσυμβούλια ή Επιτροπάς Διοικήσεως Μονών και Ησυχαστηρίων προς επανέλεγχον και διασταύρωσιν της ορθής τηρήσεως των μοναχολογίων κατά τα ανωτέρω, όπου κατά την κρίσιν των παρίσταται σχετικώς ανάγκη προς άρσιν ασαφειών, και όπως τηρούν αντίγραφον των μοναχολογίων εις τας εκασταχού Ιεράς Μητροπόλεις, καθ’ όσον έχουν παρατηρηθή εσχάτως φαινόμενα αταξίας περί την τήρησιν των, με συνέπειαν την εντεύθεν αβεβαιότητα περί την κανονικήν υπαγωγήν ωρισμένων μοναχών ή ακόμη και περί την μοναχικήν των ιδιότητα.

 

Εντολή της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

 

† Ο Μεθώνης Κλήμης 

Χατζηγιάννης Μ

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.