Όσιος Παρθένιος Επίσκοπος Λαμψάκου: Παρακλητικός Κανών Οσίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου του Θαυματουργού. Παρακάτω ακολουθεί ο Παρακλητικός Κανών εις τον εν Αγίοις Πατέρα ημών Παρθένιον Επίσκοπον Λαμψάκου τον Θαυματουργόν…

ποιηθείς υπό Οσίου Γερασίμου Μικραγιαννανίτου του Υμνογράφου. ο Παρακλητικός Κανών Οσίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου διαβάζεται στους Ιερούς Ναούς την ημέρα εορτής του Αγίου Παρθενίου (7 Φεβρουαρίου) η σε κάθε άλλη περίσταση.

Παρακλητικός Κανών Οσίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου του Θαυματουργού

Ο Ιερεύς : Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ο Αναγνώστης : Αμήν.

Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι.
Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)

Δόξα Πατρί και υιω και Αγίω Πνεύματι.

και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία τριας, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και υιω και Αγίω Πνεύματι. και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ψαλμός ρμβ΄ (142)
Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθης εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζων. ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινοίς ως νεκρούς αιώνος και ηκηδίασεν επ εμέ το πνεύμά μου, εν εμοί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσι τοις έργοις σου, εν ποιήμασι των χειρών σου εμελέτων. διεπέτασα προς σε τας χείράς μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σοι.

Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμά μου μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ εμού, και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον. ακουστόν ποίησον μοι το πρωί το έλεός σου, ότι επί σοι ήλπισα γνώρισον μοι, Κύριε, οδόν, εν η πορεύσομαι, ότι προς σε ήρα την ψυχήν μου εξελού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, ότι προς σε κατέφυγον. δίδαξον με του ποιειν το θέλημά σου, ότι συ ει ο Θεός μου το πνεύμά σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου και εν τω ελέει σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλός σου ειμι.

Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Στίχος α΄. Εξομολογείσθε τω Κυρίω, και επικαλείσθε το όνομα το άγιον αυτού.
Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Στίχος β΄. Πάντα τα έθνη εκύκλωσαν με, και τω ονόματι Κυρίου ημυνάμην αυτούς.
Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Στίχος γ΄. Παρά Κυρίου εγένετο αύτη, και έστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών.
Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Είτα τα παρόντα Τροπάρια.
Ήχος δ΄. ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.
ως ιεράρχης του Χριστού θεοφόρος, πλουσίαν χάριν παρ αυτού εκομίσω, του ενεργείν παράδοξα Παρθένιε· όθεν ταις πρεσβείαις σου, πολυτρόπων κινδύνων, και παντοίων θλίψεων, και δαιμόνων μανίας, φύλαττε Πάτερ άπαντας ημάς, τους σε μεσίτην, προς Κύριον έχοντας. χριστιανος. gr

Δόξα Πατρί και υιω και Αγίω Πνεύματι. και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Θεοτοκίον.
ου σιωπήσομεν πότε, Θεοτόκε, τα, δυναστείας σου λαλείν οι αναξιοι ει μη γαρ συ προίστασο πρεσβεύουσα, τις ημάς ερρύσατο εκ τοσούτων κινδύνων ; τις δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους ; ουκ αποστώμεν, Δέσποινα, εκ σου σους γαρ δούλους σώζεις αεί, εκ παντοίων δεινών.

Ψαλμός ν΄ (50)
Ελέησον με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημα μουεπί πλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι διαπαντός. σοι μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα, όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου, και νικήσης εν τω κρίνεσθαι σε. Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην, και εν αμαρτίαις εκίσσησε με η μήτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοι. Ραντιείς με υσσώπω, και καθαρισθήσομαι, πλυνείς με, και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα.

Αποστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. μη απορρίψης με από του προσώπου σου και το πνεύμά σου το άγιον μη αντανέλης απ εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξον με. Διδάξω ανόμους τας οδούς σου, και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μουαγαλλιάσεται η γλώσσά μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν σου. Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα ανολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την σιων, και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Παρακλητικός Κανών Οσίου Παρθενίου
Είτα ψάλλομεν τας Ωδάς του Κανόνος.
Ωδή α΄. Ήχος πλ. δ΄. Υγράν διοδεύσας.
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Παθών ανηκέστων ταις προσβολαίς, θλιβόμενος Πάτερ, τη θερμή σου επισκοπή, προστρέχω δεόμενος ρυσθήναι, της χαλεπής με Παρθένιε θλίψεως.
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Αγγέλων συνόμιλος γεγονώς, δαιμόνων κακίας, και απάσης επιβουλής, ημάς ανωτέρους διατήρει, ταις σαις πρεσβείαις Παρθένιε Όσιε.
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Θεράπευσον Πάτερ ως συμπαθής, ημών την οδύνη, την συνέχουσαν την ζωήν, ημών Ιεράρχα και ειρήνην, αίτει ημίν και πταισμάτων συγχώρησιν.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
ως Μήτηρ του πάντων Δημιουργού, και πάντων προστάτις, Θεοτόκε Χριστιανών, προστάτευε πάντοτε Παρθένε, των αδιστάκτω ψυχή προσιόντων σοι. χριστιανος. gr

Ωδή γ΄. Ουρανίας αψίδος
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Νοσημάτων ποικίλων, και χαλεπών θλίψεων, ώσπερ ελυτρώσω θεοφρον, τους προσιόντας σοι, ούτως απάλλαξον, πάσης ανάγκης και λύπης, Άγιε Παρθένιε, τους σε γεραίροντας.
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
πυρ ο λόγος σου ώφθη, ως αληθώς Όσιε, φλέγων των δαιμόνων τα σμήνη, δυνάμει κρείττονι· όθεν καταφλεξον, την των παθών ημών ύλην, ανθραξι Παρθένιε, της προστασίας σου.
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Απερίτρεπτον τείχος, και αρραγές έρεισμα, και καταφυγή εν αναγκαις, και περιστάσεσι, γενού Παρθένιε, τοις ολοτρόπω καρδία σπεύδουσι εκάστοτε, τη αντιλήψει σου.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Ράβδος ώφθης αγία, άνθος Χριστόν φέρουσα, ώσπερ Ησαΐας προέφη, Αγίω Πνεύματι, Κόρη Πανύμνητε· διο τη ση ευωδία, το δυσώδες σκέδασον, της διανοίας μου.
Διασωσον θαυματουργέ Ιεράρχα πάσης ανάγκης, και μανίας του πονηρού πολεμήτορος, τους σε τιμώντας Παρθένιε θεοφόρε.
Επιβλεψον εν ευμενεία πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.

Αίτησις και το Κάθισμα. Ήχος β΄ Πρεσβεία θερμή
Λαμψάκου ποιμήν, εδείχθης ενθεώτατος, και πάντας σοφέ, εξέπληξας τοις θαύμασι· και νυν Πάτερ προΐστασο, των θερμώς προσιόντων τη σκέπη σου, και τον Σωτήρα δυσώπει αεί, διδόναι ημίν πταισμάτων άφεσιν.

Ωδή δ΄ Εισακήκοα Κύριε
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Θείαν χάριν δεξάμενος, οιάπερ θεράπων Χριστού θερμοτατος, απαλλάττειν την ζωήν ημών, Πάτερ μη ελλίπης πάσης θλίψεως. χριστιανος. gr
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Επωδύνων κακώσεων, λύτρωσαι Παρθένιε τη πρεσβεία σου, τους προστάτην και μεσίτην σε, κεκτημένους Πάτερ προς τον Κύριον.
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Νεκρωθέντας ως ήγειρας, τη ζωοποιώ εντεύξει σου Όσιε, ούτω ζώωσον Παρθένιε, νεκρωθείσαν Πάτερ την καρδίαν μου.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
Ιησούν τον πανάγαθον, ον ακαταλήπτως Κόρη, εκύησας, καθικέτευε δωρήσασθαι, των πλημμελημάτων ημίν άφεσιν.

Ωδή ε΄ Φώτισαν ημάς
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Έχοντες την σην, προστασίαν ου πτοούμεθα, των δαιμόνων καθ ημών τας προσβολάς· δια τούτο σοι προστρέχομεν Παρθένιε.
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ήστραψας ως φως, και ακτίσι των θαυμάτων σου, διαλύεις την σκοτόμαιναν αεί, των παθών ημών Παρθένιε πανθαύμαστε. χριστιανος. gr
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Μέγας αρωγός, ανεδείχθης ημών Άγιε· δια τούτο σου δεόμεθα θερμώς· εξελού ημάς στενώσεων και θλίψεων.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
Άχραντε Αγνή, Θεοτόκε Αειπάρθενε, εξελού ημάς παντοίων πειρασμών, οία Μήτηρ του Θεού ημών φιλάγαθος.

Ωδή στ΄ την δέησιν
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Σωμάτων, ίασαι Πάτερ τους πόνους, των προς σε μετά σπουδής προσιόντων, και των ψυχών αθυμίας το βάρος, το καταθλίβον ημάς επικούφισον, Παρθένιε θαυματουργέ, τη θερμή σου πρεσβεία προς Κύριον.
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ρυσθήναι, της του εχθρού κακουργίας, και απάσης απειλής και μανίας, και πικροτάτων ημάς συμπτωμάτων, Χριστόν δυσώπει παμμάκαρ Παρθένιε· ότι μεγίστην προς αυτόν, παρρησίαν πλουτείς ιερώτατε.
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Υπάρχων, θεοειδής Ιεράρχης, ανεδείχθης των πασχόντων προστάτης, και θλιβομένων θερμός αντιλήπτωρ, και ελατήρ των δαιμόνων Παρθένιε· διο της σης δίδου ημίν, αρωγής καθ εκάστην τας χάριτας.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
σε πάντες, καταφυγήν εν αναγκαις, και βοήθειαν Παρθένιε πλουτούντες, πάσης ανάγκης εν βίω και ζάλης, τη χάριτί σου ταχέως λυτρούμεθα, θεοκυήτορ Μαριάμ· δια τούτο αεί σε δοξάζομεν.
Διασωσον θαυματουργέ Ιεράρχα πάσης ανάγκης, και μανίας του πονηρού πολεμήτορος, τους σε τιμώντας Παρθένιε θεοφόρε.
Άχραντε η δια λόγου τον Λόγον ανερμηνεύτως, επ εσχάτων των ημερών τεκούσα δυσώπησον, ως έχουσα μητρικήν παρρησίαν.

Αίτησις και το Κοντάκιον Ήχος β΄.
τοις των αιμάτων σου τοις των θαυμάτων σου, Πάτερ, πυρσεύμασιν, αποδιώκεις παθών την σκοτόμαιναν και ρώσιν και χάριν ουράνιον, και ευφροσύνην παρέχεις Παρθένιε, ημίν τοις εκ πόθου τιμώσι σε.

Προκείμενον
Οι ιερείς σου Κύριε ενδύσονται δικαιοσύνην και οι όσιοί σου αγαλλιάσονται.
Στίχος : Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριον. χριστιανος. gr

Ευαγγέλιον. εκ του κατά Ματθαίον.
τω καιρώ εκείνω, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους δώδεκα μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά, και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. Τούτους απέστειλεν ο Ιησούς, παραγγείλας αυτοίς λέγων· εις οδόν εθνών μη απέλθητε, και εις πόλιν Σαμαρειτών μη εισέλθητε. Πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε, λέγοντες, ότι ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε.

Δόξα Πατρί και υιω και Αγίω Πνεύματι.
ταις του Ιεράρχου πρεσβείαις, Ελεήμον, εξάλειψον τα πλήθη, των εμών εγκλημάτων.
και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
ταις της Θεοτόκου πρεσβείαις, Ελεήμον, εξάλειψον τα πλήθη, των εμών εγκλημάτων.

Στίχος: Ελεήμον, ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου.

Παρακλητικός Κανών Οσίου Παρθενίου Προσόμοιον. Ήχος πλ. β΄. Όλην αποθέμενοι

Θαύμασιν εκόσμησας, την σην ζωήν Ιεράρχα, και πολλούς διέσωσας, λύμης του αλάστορος ως φιλάγαθος δαψιλώς πάσι γαρ, νέμεις τας ιάσεις· δια τούτο σου δεόμεθα.
Ίασαι Άγιε, της ψυχής ημών την κατήφειαν, και άχθος το των θλίψεων, θάττον αφ ημών διασκέδασον, ειρήνην παρέχων, ημίν και ευφροσύνην αληθή, Πάτερ παμμάκαρ Παρθένιε, ταις σαις αντιλήψεσι.

ο Ιερεύς
Σώσον ο Θεός τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου επισκεψαι τον κόσμον σου εν ελέει και οικτιρμοίς. Υψωσον κέρας Χριστιανών ορθοδόξων και καταπεμψον εφ ημάς τα ελέη σου τα πλούσια πρεσβείαις της παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίαις των τιμίων επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων ικεσίαις του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων ων εν Αγίοις Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου, Ιωάννου του Ελεήμμονος, πατριαρχών Αλεξανδρείας. Νικολάου του εν Μύροις, Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος, των Θαυματουργών των αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδώρων Τύρωνος και Στρατηλάτου, των ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων. των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών. των αγίων και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης. του οσίου Παρθενίου του θαυματουργού Επισκόπου Λαμψάκου, και πάντων σου των Αγίων. Ικετεύομεν σε, μόνε πολυέλεε Κύριε. Επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεομένων σου και ελέησον ημάς. χριστιανος. gr

Ωδή ζ΄. οι εκ της Ιουδαίας
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ακαθάρτων πνευμάτων, ως καθείλες παμμάκαρ πάσαν την δύναμιν, ούτω της επήρειας, αυτών της ολεθρίου, ασινείς διαφύλαττε, Παρθένιε θαυμαστέ, τους σε υμνολογούντας.
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ιλασμόν ημίν αίτει, και δεινών συντριμμάτων την επανόρθωσιν, και βίου ευπραγίαν, και πάσαν ευλογίαν, εκ Θεού Πάτερ Όσιε, τοις προσιούσιν αεί, τη ση σεπτή πρεσβεία.
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Γεωργείν μετανοίας, τους καρπούς με ενίσχυσov Πάτερ Όσιε, ως αν της αμαρτίας, εκφύγω την απάτην, και ζωής τύχω κρείττονος, Παρθένιε ιερέ, δια των πρεσβειών σου.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
εν αγκάλαις κρατούσα, ώσπερ νήπιον Κόρη τov απερίληπτον, χειρών με του Βελίαρ, απάλλαξον εν τάχει, και Θεώ με οικείωσαι, δι εναρέτου ζωής, Παρθένε Θεοτόκε.

Ωδή η΄. τον Βασιλέα
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ρύσαι με, της του εχθρού δυναστείας, και καταύγασον φωτί της μετανοίας, την αμαυρωθείσαν, Παρθένιε ψυχήν μου.
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Από σκανδάλων, και μαγγανείας και πλάνης, διαφύλαττε Παρθένιε ατρώτους, τους επιζητούντας, την σην επιστασίαν.
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Σωματικών με, και ψυχικών νοσημάτων, τήρει άτρωτον Παρθένιε παμμάκαρ, ο καρκίνου πάθος, τω λόγω θεραπεύσας.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
Ίασαι Κόρη, την ασθενούσαν ψυχήν μου, δεινοίς πάθεσι και πλείσταις αμαρτίαις, ίνα σε δοξάζω την Κεχαριτωμένην.

Ωδή θ΄. Κυρίως Θεοτόκον
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Μεγίστων θαυμασίων, αυτουργός υπάρχων, μη διαλίπης παρέχειν εκάστοτε, ενί εκάστη Παρθένιε τα αιτήματα.
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
ο θείος της Λαμψάκου, και κλεινός ποιμάντωρ, θαυματουργέ Ιεράρχα Παρθένιε, υπέρ ημών την Τριάδα αεί ικέτευε.
Άγιέ του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Υψίστου νυν τω θρόνω, παρεστώς παμμάκαρ, ικετηρίους απαύστως προσάγαγε, υπέρ απάντων δεήσεις των ευφημούντων σε.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
Υπέρτερον τον νουν μου, δείξον των γηΐνων, ως υπερτέρα απάσης της κτίσεως, Θεοκυήτορ Παρθένε ίνα δοξάζω σε.
Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών. την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφίμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Και τα Μεγαλυνάρια
Χαίροις της Λαμψάκου θείος πύρσος, ο καταπυρσεύων, εν τοις θαύμασι πάσαν γην· χαίροις ο διώκων, παθών και νοσημάτων, και των δαιμόνων ζόφον, Πάτερ Παρθένιε.
Θείος ανεδείχθης Αρχιερεύς, λαμπρότητι βίου, διαλάμπων από παιδός, και τοις θαύμασί σου, πολλούς ευεργετήσας, αξίως εδοξάσθης, Πάτερ Παρθένιε.
Ρύσαι μαγγανείας της χαλεπής, και πάσης μαγείας, ενεργεία τη του εχθρού, και άτρωτον τήρει, ημών τον βίον Πάτερ, εκ πάσης επηρείας, του παναλάστορος.
Νόσους θεραπεύεις οδυνηράς, και καρκίνου πάθος, ιασάμενος συμπαθώς, δίδου ημίν ρώσιν, εν βίω και υγείαν, Παρθένιε παμμάκαρ, τη αντιλήψει σου. χριστιανος. gr
Χαίροις Αποστόλων ο μιμητής, και Αρχιερέων, εγκαλλώπισμα ιερόν χαίροις των θαυμάτων, η πολυχεύμων κρήνη, Παρθένιε παμμάκαρ, ημών βοήθεια.
μη ελλίπης Πάτερ εκδυσωπείν, τον πάντων Δεσπότην, του διδόναι ημίν αεί, άφεσιν πταισμάτων, και πάσαν ευπραγίαν, Παρθένιε παμμάκαρ, ως συμπαθέστατος.
Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήναι ημάς.

Το Τρισάγιον
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)

Δόξα Πατρί και υιω και Αγίω Πνεύματι.

και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία τριας, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και υιω και Αγίω Πνεύματι.

και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Καραγιάννης Ανδρέας
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.